MISVISENDE: Pasientreiser HFs rekvisisjonspraksis er ikke oppdatert. Legevaktslege og fastlege Tomas Forsberg er oppgitt over helseforetaket.

Foto: Skjermbilde/privat

Fastleger oppgitt over Pasientreiser HF

Fastleger Dagens Medisin har snakket med er oppgitt over Pasientreiser HF og mener foretakert bryter helsepersonelloven.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Saken er oppdatert med opplysning om interessekonflikt

Fastlegene Tomas Forsberg og Realf Ording Helgesen er 2 av 324 leger og legekontor som er tilkoblet leverandøren Pridok, som har et nettbasert system for elektronisk pasientjournal (EPJ).

Jørgen Gilberg i Pridok sier leverandøren ønsker å tilby kundene sine et fullstendig nettbasert produkt, uten ekstra tilkoblinger. Det er per i dag ikke mulig.

For å kunne rekvirere pasientreiser gjennom Pasientreiser HFs rekvirentmodul NISSY, må fastlegene i tillegg til det nettbaserte EPJ-systemet som er tilkoblet Norsk helsenett (NHN), betale for en fysisk NHN-linje (VPN).

Fastlegene sier den fysiske linjen til NHN koster dem flere tusen kroner i ekstrautgifter i året.

– Ekstraarbeid
Tomas Forsberg, som er legevaktslege og fastlege, forteller at de har vært i kontakt med Pasientreiser flere ganger i løpet av de to siste årene med forslag om flere løsninger for å slippe den fysiske NHN-linjen.

– Vi har gjentatte ganger forsøkt å opprette dialog for å få på plass en ordning, sier Forsberg til Dagens Medisin.

– Hadde Pasientreiser fått på plass en API kunne vi sendt bestilling via journalsystemet. Slik det er nå er dette et ekstraarbeid, legger han til.

API er et hjelpeverktøy som gjør det mulig å lage applikasjoner som passer til et operativsystem og utnytter dets egenskaper. Det er vanlig for store programvarehus å publisere API-er til sine programsystemer, slik at uavhengige leverandører kan tilføye ytterligere funksjonalitet.

– Ønsker ikke krig med Pasientreiser
I Pasientreiser HF sin rekvisisjonspraksis er det beskrevet at det er anledning til å benytte både faks og post. Fastlegene har bedt om å gå over til faks eller post for å slippe den fysiske oppkoblingen.

Realf Ording Helgesen, fastlege i Malvik, er oppgitt over situasjonen. Foto: Privat

NHN-kostnader

Det er plikt for alle aktører i helsesektoren å være medlemmer av NHN. På helsenettet er det en rekke ulike tjenester. Aktørene inngår medlemskap og betaler en medlemsavgift. Gjennom avtalen forplikter de seg til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i sektoren (Normen).

Det er Direktoratet for e-helse som er sekretariat for Normen.

Medlemmer av Norsk helsenett betaler 1247 kroner per måned per virksomhet til forvaltning og drift av helsenettet.

For fylkeskommune, kommuner og regionale helseforetak er det andre bestemmelser. Kostnad for tilknytning er avhengig av hvilken tilknytningsløsning man bruker.

For samband/linje er kostnaden 1300 kroner i måneden. Hvis man allerede har internettlinje på kontoret, er det mulig å koble seg til via en egen ruter, dette koster 700 kroner i måneden.

Ved helsenettilknytning hvor tilknytning er levert fra en ASP/online-leverandør betaler man kun medlemsavgiften. Leverandør av sistnevnte løsning må være godkjent som leverandør av NHN.

Fastlegene har også spurt om de kan bruke meldingstjeneste i NHN for ikke å være avhengig av å bruke fysisk oppkobling.

– Deres løsning pålegger oss en utgift. Det er i strid med paragraf seks i Helsepersonelloven, sier Forsberg.

– Vi vil bare at ting skal funke. Vi ønsker ikke en krig med Pasientreiser, sier fastlege Realf Ording Helgesen.

Bekymret for sikkerhet i løsningen
Legene uttrykker også bekymring for sikkerheten til NISSY-systemet. Bekymringen gjelder sikkerhetsnivå for pålogging og autentisering av brukere.

– Vi er redd for at det ikke er i henhold til lovgivningen å fortsette å bruke NISSY for kommunikasjon, sier Forsberg og Helgesen.

Legene har henvendt seg til både Statsforvalteren i Trøndelag og tipset Datatilsynet.

Statsforvalteren uttaler til Dagens Medisin at de ikke er rett instans for henvendelsen og har sendt legenes bekymringsmelding videre til Pasientreiser HF.

I henhold til Normen, som er et sett med krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket som aktørene i sektoren har blitt enige om, er det ikke nøyaktige krav til hvilket sikkerhetsnivå man bør ligge på for sine systemer og hva som gjelder for ulike typer bruk.

Men det er krav om at det brukes en sikker autentiseringsløsning. Og det er opp til dataansvarlig for løsningen å gjøre denne vurderingen og å foreta en risikovurdering ut fra hva slags autentiseringsløsning risikoen tilsier.

Pasientreiser HF svarer: – Må utvikle ny integrasjonsløsning
Rita Kilvær, administrerende direktør i Pasientreiser HF, sier til Dagens Medisin at det må utvikles en ny integrasjonsløsning fordi Pridok ikke kan ta i bruk den eksisterende, som kun er tilgjengelig innenfor helsenettet.

– Det er altså noe annet enn å åpne API, sier Kilvær.

Pasientreiser HF har 23.648 aktive rekvirenter. 324 leger og legekontor er tilknyttet Pridok.

Kilvær forteller at Pasientreisers langsiktige mål er at deres system skal samhandle med elektroniske pasientjournalsystemer i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Administrerende direktør i Pasientreiser HF Rita Kilvær. Foto: Pasientreiser HF / Birgitte Sjøberg

Pasientreiser HF jobber nå med flere utviklingstiltak og har starter arbeidet med en slik tilpasning som fastlegene etterspør. Kilvær sier de skal gjøre mye inn mot EPJ-systemer.

– Hvorfor starter man nå og ikke for to år siden som fastlegene viser til?

– Vi har forståelse for at de er utålmodige. Man kan også spørre; hvorfor var det ikke slik fra starten av? Hvorfor har utviklingen av AKSON vært tidkrevende? Det er flere årsaker til at det er komplisert å jobbe med samhandling på tvers av forskjellige EPJ-systemer, helseforetak og leger.

– Tidspunktet er nå
Hun sier man nå er på et sted hvor teknologien legger til rette for felles inngang, hvor det er mulig å jobbe i bakhånd for å få systemene til å snakke sammen.

– Tidspunktet for å få NISSY til å snakke med EPJ-er er nå, men det er vanskelig for oss å si at det går for sakte. Vi har en utviklingsplan og strategi som vi jobber etter.

Kilvær sier at når arbeidet med Pridok er gjort, så kan man gjenbruke mye av arbeidet.

– Slik kan vi tilby det samme til de resterende rekvirentene.

– Fastlegene mener dagens system påfører dem en ekstra utgift og tidstap. De sier dette er et brudd på helsepersonelloven kapittel to- paragraf seks, hvordan vurderer du det?

– Jeg ser absolutt at det kan brukes som et argument i en fastlåst dialog, slik som den vi har havnet i. Men vi skal ikke i retten med denne saken, svarer Kilvær.

Beklager utdatert veileder
Fastlegene ønsker å avslutte den fysiske oppkoblingen til NHN og har forespurt Pasientreisers avdeling i Helse Nord-Trøndelag om alternative måter å rekvirere på, faks eller post, som det står er mulig i Pasientreisers egen rekvisisjonspraksis. De har fått til svar at det er det ikke anledning til.

Guri Brende Lønnerød, kommunikasjonsansvarlig i Pasientreiser HF sier rekvisisjonspraksisen har eksistert siden 2009 og er utarbeidet med blant annet behandlere.

– Da ble faks og post ansett som hensiktsmessig og innenfor personvernreglene. Det var før GDPR-forordningen som nå gjelder, kom på plass, sier kommunikasjonsanavarlig Guri Brenden Lønnerød.

– Vi burde ha oppdatert den som er ute. Vi tar selvkritikk på at vi har en veileder ute som ikke stemmer med realitetene, sier Kilvær.

Hun ser fastlegenes poeng når de i veilederen kan lese at både faks og post er mulige alternativer til fysisk NHN-linje.

– Men det er ikke realiteten. Postgangen er for treg. Ved post risikerer man at pasienter ikke får den transporten de skal ha. Ingen av oss har interesse av å komme i situasjoner hvor pasient ikke kommer frem til behandlingen man har fått avsatt tid til.

– Er ikke det en praktisk utfordring man kunne funnet en løsning på, at man får sikret at det kommer frem i tide?

– Nei. Dagens løsning, linje til NHN, tilfredsstiller behovet inntil ny løsning er på plass i løpet av året. Vi snakker om et omfang på 3,7 millioner rekvisisjoner i året, svarer Kilvær.

Ikke mulig å bruke meldingstjenesten i NHN
På spørsmål om det er anledning til å bruke meldingsutveksler i NHN for å rekvirere reiser svarer Kilvær at det ikke er mulig. Grunnen til det er at Pasientreiser HF sitt system for rekvirering er koblet opp på en annen måte i NHN.

– Når rekvirering av transport til syke mennesker gjøres, må det gjøres i en prosess som sikrer at rekvisisjonen har korrekt informasjon, har god datakvalitet, og som er knyttet mot interne og eksterne registrer. Denne prosessen er beskrevet og presentert for Pridok og skal implementeres i integrasjonsgrensesnittet mot EPJ.

Kilvær presiserer at pasientens spesielle behov på reisen skal fremkomme, og at pasientopplysninger skal tilknyttes fra andre offentlige registre, som rett behandlingssted, oppmøteregister fra behandler og lignende.

– Det er ikke bare snakk om å sende en melding i meldingsutveksleren slik man kan gjøre for andre, men om å utføre en bestillingsprosess.

Brukernavn og passord skal ikke deles
Når det gjelder vurdering av sikkerhet i løsningen forteller direktøren at Pasientreiser HF årlig har risiko og sårbarhets (ROS)-gjennomganger, både internt og i samarbeid med NHN.

Behandler må i tillegg ha linje til NHN for å ha tilgang til NISSY.

– Informasjonen i NISSY er kryptert under overføring og ved lagring.

Kilvær viser også til at tildeling av brukernavn og passord gjøres etter strikte retningslinjer, og med føringer for at dette er personlig og ikke skal deles, noe som det også er opplyst om på deres side.

Pasientreiser HF er også i prosess for å innføre Helse-id for flere av sine systemer, inkludert API mot NISSY.

Går mot løsning
Jørgen Gilberg i Pridok sier til Dagens Medisin at det nå er gjennomført innledende tekniske møter mellom selskapet og Pasientreiser HF og at målet er å få på plass en løsning før sommeren.

Interessekonflikt: Realf Ording Helgesen oppgir til Dagens Medisin å eie og være styreleder for selskapet Overhalla IT, som leverer datautstyr og konsulenttjenester til private og små bedrifter, blant annet legekontor. Selskapet er ikke forhandler eller leverandør av journalsystemer eller medisinsk-teknisk utstyr, oppgir Helgesen. Selskapet skriver på sin side at det blant annet tilbyr bedriftsløsninger i sky for legekontor og IT-pakke.

Powered by Labrador CMS