LANGTIDS-EFFEKT: Marte Walle-Hansen (til høyre), førsteforfatter av studien og Marius Myrstad, sisteforfatter, har undersøkt livskvalitet og funksjon hos eldre pasienter, seks måneder etter de var innlagt på sykehus. Foto: Forskningsavdelingen, Bærum sykehus Foto:

LANGTIDS-EFFEKT: Marte Walle-Hansen (til høyre), førsteforfatter av studien og Marius Myrstad, sisteforfatter, har undersøkt livskvalitet og funksjon hos eldre pasienter, seks måneder etter de var innlagt på sykehus. Foto: Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Foto:

Covid-19-studie: Eldre fortsatt plaget etter seks måneder

En norsk oppfølgingsstudie av covid-19-pasienter har sett på endring i livskvalitet og funksjon hos 106 personer i alderen 60 år og eldre, seks måneder etter at de var innlagt på sykehus på grunn av covid-19. – Over halvparten av pasientene hadde fortsatt plager etter seks måneder, sier forsker Marte Walle-Hansen.

Bærum sykehus i Vestre Viken helseforetak, Diakonhjemmet sykehus, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Vestfold deltok i studien. Studien er publisert i BMC Geriatrics.

– Vi har på en seks-måneders kontroll gjort kliniske undersøkelser og bedt pasientene svare på et spørreskjema om livskvalitet. I spørreskjemaet ble pasientene spurt om å vurdere sin livskvalitet og funksjon både to uker før og seks måneder etter innleggelse med covid-19, sier Walle-Hansen, første forfatter av studien, forsker og lege i spesialisering ved Bærum sykehus.

Dårligere fysisk funksjon

– Hva fant dere?

– Vi fant at en av tre oppga dårligere fysisk funksjon og nedsatt evne til å gjennomføre dagligdagse gjøremål seks måneder etter å ha hatt covid-19, sammenlignet med før de ble syke.

– Hva bidrar denne studien med?

– Verdien av denne studien er at den følger pasientene i så lenge som seks måneder etter innleggelse. Andre sammenlignbare studier har mye kortere oppfølgingstid av pasientene. Studien bekrefter fenomener vi kjenner fra tidligere forskningsstudier. At eldre er mer sårbare for akutte sykdommer. Høy alder er en sterk risikofaktor for alvorlig sykdom og død ved covid-19, sier Walle-Hansen.

Walle-Hansen sier gledelig resultat fra studien er at de eldste pasientene ikke opplevde større tap av livskvalitet eller funksjon enn de yngste pasientene i studien.

– Men over halvparten av pasientene hadde fortsatt plager etter seks måneder. En sykehusinnleggelse med covid-19 kan gi en stor påkjenning fordi det ofte gir langvarig oksygenbehov og langtids sykeleie.

– Gjelder å fortsatt rehabilitere etter utskrivning

– Blir man sengeliggende over tid resulterer det i tap av muskelmasse. Hos de mest alvorlig syke pasientene er covid-19 også kjennetegnet av en voldsom immunrespons i kroppen. Alle disse tingene kan føre til en krevende rehablitering for pasientene, som også kan ta lang tid.

– Hvordan kan dette hjelpe i pasientbehandlingen?

– Konklusjonen er at alle tiltak som forhindrer langvarig sengeleie er bra i den grad pasientene klarer det. Da gjelder tiltak som allerede er i bruk på sengeposter og intensivavdelinger i dag, for eksempel regelmessig fysioterapi, og som blir viktigere jo lengre sykehusopphold man har hatt. Og det gjelder å fortsette å rehabilitere pasientene etter at de er skrevet ut fra sykehus.

– Men med de sosiale restriksjonene som er i kraft nå er det nok vanskelig for mange. Tilbud som motiverer til fysisk aktiviteter for mange tatt vekk.

– Vil dere fortsette å følge disse pasientene fremover?

– Per i dag er det ikke planlagt videre oppfølging av disse pasientene. Men her på Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus har vi COBRA-studien, ledet av overlege og spesialist i geriatri, Marius Myrstad, hvor det gjøres systematisk kartlegging av blant annet sykdomsforløp og behandling av alle pasienter som blir innlagt med covid-19 på Bærum sykehus.

Myrstad er også sisteforfatter av studien.

Powered by Labrador CMS