Illustrasjonfoto: Getty Images

Foto:

Ønsker ikke å få Legelisten-saken tatt opp i Høyesterett

Regjeringsadvokaten mener at saken om nettstedet Legelisten ikke er tilstrekkelig prinsipiell til å tas opp i Høyesterett.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Legeforeningen har sendt inn en anke til Høyesterett etter at foreningen tapte saken om omtale på nettstedet Legelisten.no.

Fagforeningen mener at leger bør ha en generell rett til å reservere seg mot omtale på nettstedet. Per i dag kan helsepersonell slippe omtale, men kun etter en vurdering foretatt av selskapet som driver nettstedet.

Borgarting lagmannsrett kom imidlertid til at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene på nettsiden veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv.

Nå har Staten send inn sitt tilsvar til anken, og saken oversendt Høyesterett, som skal vurdere om saken tas opp eller avvises.

– Ikke tilstrekkelig prinsipiell

I anketilsvaret som ble sendt inn fredag 16. april, og som Dagens Medisin har fått tilgang til, fremgår det at Staten ikke mener at saken «ikke bør tillates fremmet.»

Nåløyet for å få tatt opp en sak i Høyesterett er smalt, men Legeforeningen har anført at saken er prinsipiell og derfor bør tas videre. Legene har blant annet vist til at Borgarting lagmannsrett i sin konklusjon skrev at «saken har prinsipielle sider».

Da anken ble sendt inn uttalte leder Mari Bø Haugstad i Personvernnemnda, at nemnda ikke hadde en «egeninteresse» i utfallet av saken, men at «det ville være spennende med en behandling av saken i Høyesterett».

«Staten mener at saken ikke er tilstrekkelig prinsipiell til at det er behov for å tillate anken fremmet,» skriver Regjeringsadvokaten, som fører saken for Staten i sitt tilsvar til anken.

– Ikke sprikende praksis

«Legeforeningen har som begrunnelse for at anken bør tillates fremmet, vist til at det har betydning at domstolene har anvendt EØS-retten korrekt,» skriver Regjeringsadvokaten.

«Til dette vil staten bemerke at et generelt ønske om en korrekt rettsanvendelse alltid vil kunne påberopes av en av partene i en ankesak, og i seg selv ikke kan utgjøre et argument for å tillate anken fremmet.»

Regjeringsadvokaten viser også til at det ikke foreligger «sprikende lagmannsrettspraksis».

– Svekker behovet for behandling

Bakgrunnen for saken er at Legeforeningen mener at nettstedet Legelisten ikke har rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger i tråd med EUs personvernforordning (GDPR).

De nye personvernreglene ble tatt inn i norsk lov i 2018.

I sin anke, viste Legeforeningen til at det jobbes med nye retningslinjer i EU knyttet til nettopp tolkningen av reglene om behandlingsgrunnlag.

I sitt svar skriver Regjeringsadvokaten at det at det er pågående arbeid med dette på europeisk nivå «svekker behovet for at Høyesterett behandler nærværende sak».

Dersom saken tas opp, anfører Staten at anken bør forkastes.

Uenig i at tiltak «i liten grad følges»

Et av stridspunktene i saken har vært hvor vidt det føres god nok kontroll med at om vurderingene som blir publisert på siden følger retningslinjene som er satt. Et slikt tiltak er for eksempel at vurderinger skal leses gjennom av en moderator.

Borgarting lagmannsrett skrev i sin konklusjon at retten hadde «vært noe i tvil». Tvilen «skyldes i første rekke at det er konstatert mangler ved oppfølgingen av kontrollrutinene», står det å lese i dommen.

I sin anke skrev Legeforeningen om kontrollordningene at det ikke «er et tilstrekkelig personvernfremmende tiltak at slike ordninger et etablert, når disse i liten grad følges».

«Staten er uenig med Legeforeningen i at kontrolltiltak i liten grad følges,» skriver Regjeringsadvokaten, og viser på sin side til at lagmannsretten skriver i sin konklusjon at:

«rutinene til Legelisten.no AS i hovedsak hindrer at det blir publisert subjektive vurderinger som er i strid med retningslinjene mv.»

Ber om å få dekket sakskostnader

I lagmannsretten ble ikke Legeforeningen idømt saksomkostninger.

Staten nedlegger påstand om at Staten ved Personvernnemnda bør tilkjennes sakskostnader for tingretten, lagmannsretten og Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse i saken er ventet å foreligge om rundt fire uker.

Powered by Labrador CMS