Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Tor Levin Hofgaards blogg Publisert 2015-02-19

Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?

Bryter helsepersonell menneskerettighetene når de følger Lov om psykisk helseverns tvangsbestemmelser? Likestillings- og diskrimineringsombudet mener det i et innspill til helsemyndighetene desember 2013. Regjeringen har ennå ikke svart. Jeg etterlyser en avklaring.

3. juni 2013 ratifiserte Norge Konvensjonen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), en konvensjon LDO fører tilsyn med. Ombudets leder, Sunniva Ørstavik, hevdet før jul samme år at tvangsbruk i Norge er uforenlig med konvensjonen. 

Hun ba derfor regjeringen om å erstatte lov om psykisk helsevern med et regelverk som ikke diskriminerer mennesker med psykososiale lidelser.

Det er alvorlig når Ombudet mener helsevesenet er rigget slik at det legitimerer systematiske menneskerettighetsbrudd mot personer med alvorlige psykiske lidelser (grunnkriteriet i tvangsbestemmelsene i lov om psykisk helsevern). Og når den som er satt til å overvåke lovverket, framholder at helsepersonell bryter internasjonale forpliktelser i sitt daglige arbeid.

I forkant av debatten LDO dro i gang, gikk FNs spesialrapportør i torturspørsmål, Juan E. Mendez, bredt ut med en generell uttalelse som kunne tolkes dithen at «all bruk av tvang i psykisk helsevern er tortur». Uttalelsen vakte oppsikt. Og den ga brukerorganisasjoner som ønsker en endring av det norske lovverket, et sterkt kort på hånden: De kunne hevde at FN mente vi bedrev tortur når vi tvangsbehandlet mennesker her i landet.

Selv har jeg opplevd å bli møtt med samme argument i debatter både nasjonalt og internasjonalt. Behovet for en avklaring i dette spørsmålet er derfor presserende. Og det kom da også etter at den amerikanske psykiaterforeningen skrev brev til FN. I sitt svar slår FNs spesialrapportør fast at han er klar over at hans uttalelser har blitt forstått bredere enn det hans intensjon var. Og han presiserer at hans budskap var at diagnostiske kriterier i seg selv ikke bør kunne legitimere tvangsbruk.

I mange land, også noen europeiske, er psykososial lidelser i seg selv et kriterium for å bli underlagt tvangshjemler. Det innebærer noen steder at eksempelvis personer med utviklingshemming eller psykiske lidelser blir frarøvet fundamentale rettigheter, stuet vekk og gjemt.

Tvangsbestemmelsene blir nærmest brukt som renovasjonstiltak. Det var slik institusjonalisert praksis FN-rapportøren ville til livs, og det er selvsagt ikke vanskelig å følge ham. Slik skal ingen utsettes for. (Kilde: Brev av 22. januar 2014 fra Juan E. Méndez , Special Rapporteur on the question of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment til Dr. Jeffrey Lieberman, President American Psychiatric Association Dr. Pedro Ruiz, President World Psychiatric Association Dr. Saul Levin, CEO/Medical Director American Psychiatric Association)

Med denne avklaringen kan FNs uttalelser vanskelig brukes som en direkte kritikk av det norske lovverket. I Norge er det ikke nok at du har en psykisk lidelse i seg selv når tvang skal vurderes. Det er hvorvidt tilleggskriteriene er oppfylt, som avgjør om tvang kan brukes.

Det som likevel gjenstår, er avklaringen av om lov om psykisk helsevern bryter menneskerettighetene slik LDO har hevdet. Som et ledd i ratifikasjonen av FN-konvensjonen, gjorde norske myndigheter i to tolkningsnotater, grundig rede for hvorfor de mener norsk lovgivning harmonerer med FN-konvensjonen. Det samme gjorde Australia da de ratifiserte. Men da FN kom på tilsyn der for en tid tilbake, så de helt bort fra disse tolkningene, og mente landet enten måtte reservere seg mot konvensjonen eller tilpasse seg den. I Norge har vi ennå ikke hatt tilsvarende tilsyn. Men det er jo ikke usannsynlig at vi ville blitt konfrontert med det samme.

I utgangspunktet må vi kunne legge til grunn at norsk lovverk er i tråd med menneskerettghetene. Det er likevel vanskelig når påstanden om at tvangsbruk i Norge er uforenlig med FN-konvensjonen, blir stående. Det undergraver tilliten mellom de som trenger hjelp og norsk helsevesen, en tillit samfunnet er helt avhengig av for å kunne levere god og effektiv behandling til pasientene.

Spørsmålet er om en avklaring fra myndighetene vil bidra til ro i dette spørsmålet. Norge har allerede hevdet at dagens praksis er innenfor menneskerettighetene, og det er ikke sannsynlig at de vil endre sitt standpunkt. Og strengt tatt er det jo ikke heller opp til oss som helsepersonell, til myndigheter eller brukere å avklare hva som er i tråd med loven. I slike saker har domstolene siste ordet. Og kanskje er det nettopp domstolene som bør behandle en sak med en pasient som føler seg urettmessig utsatt for tvang, for at vi skal kunne få dagens lovgiving og praksis vurdert opp mot menneskerettighetene?

I utgangspunktet må vi kunne legge til grunn at norsk lovverk er i tråd med menneskerettghetene. Det er likevel vanskelig når påstanden om at tvangsbruk i Norge er uforenlig med FN-konvensjonen, blir stående. Det undergraver tilliten mellom de som trenger hjelp og norsk helsevesen, en tillit samfunnet er helt avhengig av for å kunne levere god og effektiv behandling til pasientene.

Kommentarer

 • Anja 27.05.2015 21.38.00

  Det er veldig vondt å bli fratatt friheten og menneskerettighetene bare fordi at noen leger påstår at man er psykisk syk. Og det er en enorm påkjenning for psyken å bli tvunget på medikamenter og tvangsinnlagt når man ikke er en fare for seg selv eller andre. I min journal står det blant annet at jeg ikke leverte meldekortet til NAV i tide som en grunn for å bli innlagt. Helt utrolig hvilke begrunnelser de har. Det må bli en slutt på dette. Man får et arr for livet. Det går ikke en dag uten at jeg tenker på hvilke krenkelser jeg har vært et offer for.

 • Walter Keim 15.03.2015 16.32.00

  Dette innlegg fortjener et svar fra myndighetene. Defor ble det sendt et "Åpent brev til helseminister Bent Høie: Lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov" http://hviteorn.no/apent-brev-til-helseministeren/

 • Walter Keim 27.02.2015 21.15.00

  Artikkelen bommer på 4 avgjørende punkter: 1) FNs menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) i statene og som er avgjørende nevnes ikke 2) Mendez brev 22.1.2014 er en kommentar til et av hans rapport/innspill til menneskerettskomiteen og har ingen autorativ eller bindende karakter 3) Kjernen av FNs kritikk tvangsmedisinering og beltelegging blir ikke omhandlet 4) Menneskerettighetenes plass i norsk rett blir feil framstilt Det er ytterst pinlig for regjeringen at den med viten og vilje fortsetter å tolerere menneskerettsbrudd. Hvordan kan Norge feire seg selv som forbilde når det gjelder respekt av menneskerettigheter? http://home.broadpark.no/~wkeim/files/1502npf.html

 • Berit Bryn Jensen 22.02.2015 16.16.00

  Høyesteretts ankeutvalg avviste nylig en sak om tvangsbehandling med det beviselig skadelige medikamentet Zyprexa, med den feilaktige begrunnelsen at saken ikke har prinsipiell betydning. Pasientens beskrivelse av de negative virkningene for ham ble ikke tillagt vekt av Tingretten og Lagmannsretten. Praksisen er klart i strid med internasjonale menneskerettsforpliktelser i henhold til CRPD - og sunn fornuft - da Zyprexas skadevirkninger forlengst er dokumentert gjennom amerikanske rettssaker, bøter og erstatningsutbetalinger til pasienter og delstater. Dagens lovgivning er ikke i tråd med menneskerettighetene. Et av verdens rikeste land, med alle muligheter til å gjøre det bedre, tviholder på sin rett til å fremstå som en sinke i FN, med trassige, inngrodde, mentale sperrer mot å erkjenne dagens norske menneskerettskrenkelser.

 • Erik b. Tvedt 21.02.2015 08.20.00

  Vi er på ville veier når myndighetene har rett til å tvangsmedisinere mennesker som ikke plager andre! Staten skal ikke ha rett til å definere hva som er et godt liv dersom du har en psykisk lidelse

 • Walter Keim 20.02.2015 18.36.00

  Tvang i psykiatri blir igjen tema i UN Universal Periodic Review Second Cycle - Norway, Monday 28 April 2015 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NOSession19.aspx

 • Walter Keim 20.02.2015 15.53.00

  Selvfølgelig kan regjeringen ovenfor menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) både skriftlig og muntlig framføre Mendez brev for å få støtte til sitt syn. Men det er ØSK som er avgjørende og fører tilsyn om FN forpliktelsene er oppfyllt. Når det gjelder "I utgangspunktet må vi kunne legge til grunn at norsk lovverk er i tråd med menneskerettghetene." så er det slik at Menneskerettigheter er grunnlovsfestet (Grl. § 92) og har også forrang foran norske lover ifølge menneskerettsloven § 3. Jeg har i allefall reservert meg: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/reservasjon_mot_tvang.html

 • Walter Keim 20.02.2015 15.45.00

  Jeg setter pris på og det er modig å ta opp problemstillingen. Som mangeårig observatør og deltager i FN sin oppfølging av forpliktelsene i FN konvensjoner ønsker jeg å komme med noen avklaringer. FN bruker kommiteer for å følge opp om forpliktelsene er oppfyllt. I dette tilfelle var det menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK). Norge rapporterer, det sivile samfunn (f. eks. FFO) leverer skyggeraporter. I en myndlig høring blir dette diskutert. Så kom kommitten med "concludig observasjons" 2 desember 2013 som lyder: "Komiteen oppfordrer konvensjonsparten til å sikre at menneskerettighetene til personer med nedsatt psykososial funksjonsevne respekteres fullt ut ved behandling i psykiatriske institusjoner, blant annet ved å påse at behandlingen gis på grunnlag av et fritt og informert samtykke fra den berørte personen selv eller fra vedkommendes lovlige representant. ...Den anbefaler også at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som neuroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov." (se http://wso.no/?s=1&id=103) Så det LDO gjør er bare å sitere ØSK med: "De slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (se http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Norge_bryter_menneskerettighetene-ldo.no.html ) Norges to tolkningsnotater ble underkjent. Reservasjon: http://home.broadpark.no/~wkeim/files/reservasjon_mot_tvang.html

 • Jan Olaf Ellefsen 19.02.2015 20.52.00

  At diagnostiske kriterier i seg selv ikke bør kunne legitimere tvangsbruk, betyr at psykisk tilstand ikke skal kunne legitimere tvangsbruk, dette er i tråd med FN-konvensjonen CRPD som i sin artikkel 14 sier at nedsatt funksjonsevne ikke i noe tilfelle skal kunne rettferdiggjøre frihetsberøvelse. Ingen skal utsettes for tvang med begrunnelse i psykisk tilstand, å begå tvang med begrunnelse i nedsatt psykisk funksjonsevne er diskriminering på lik linje med å forskjellsbehandle folk basert på kjønn, hudfarge, seksualitet, etnisitet, alder eller fysisk funksjonsevne. Ingen mennesker skal utsettes for tvang eller andre former for diskriminering enten det medfører at man unngår bedring av sin tilstand, forverrer sin tilstand eller av andre helsemessige årsaker, uansett hva slags kjønn, hudfarge, seksualitet, etnisitet, alder, psykisk funksjonsevne eller fysisk funksjonsevne eller andre menneskelige egenskaper man har. For øvrig må det understrekes at nødrettstvang er noe helt annet enn tvangspsykiatri. Nødrettstvang er hjemlet i allmenn lovgivning, som ikke diskriminerer noen mennesker basert på deres egenskaper.

 • Jan Olaf Ellefsen 19.02.2015 15.48.00

  Å bli utsatt for tvangspsykiatri, altså å bli utsatt for psykiatri mot ens vilje, påfører oss følelser som er mye sterkere enn verden forstår, for å si det mildt. Tvangspsykiatri må ekstremt strengt forbys.

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard er psykologspesialist og bloggen er skrevet i perioden han var president i Norsk psykologforening. Han jobber fra 1/1-2020 i MOMENT organisasjon og ledelse. Bloggen er avsluttet.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!