Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Tone Wilhelmsen Trøens blogg Publisert 2014-12-12

Kultur for kvalitet

Vi har for lite kunnskap om kvaliteten i pleie- og omsorgstjenesten i dette landet. De siste ukers medieavsløringer rundt mangler i norsk eldreomsorg overrasker dessverre ikke. Det har ikke manglet på tilsyn, rapporter eller meldinger de siste årene. Det som har manglet er politisk vilje til å prioritere kompetansebygging, ledelsesutvikling og evnen til å skape kultur for kvalitet. I iveren etter å bygge ut nok kapasitet, må vi ikke la det gå på bekostning av kvaliteten.

Små feil – store ulykker
I høst besøkte jeg en stor produksjonsbedrift i Akershus. I resepsjonen fylte jeg ut en detaljert erklæring hvor jeg tok ansvar for egen sikkerhet og oppførsel under mitt besøk. På vei ned en trapp oppfordret informasjonsskilt meg om å holde tak i rekkverket, for å unngå fall. Jeg tenkte mitt. «Typisk amerikansk»... Da møtet var over og vi skulle få omvisning i produksjonslokalene fikk jeg en vekker. Bedriften hadde de siste årene ikke hatt alvorlige uhell i fabrikken, fordi hele bedriften hadde et grunnleggende sikkerhetsfokus. – Har du bestemt deg for ikke å gjøre de små feilene i hverdagen, unngår du de store ulykkene også, fortalte lederen.

Kunnskap om kvalitet
Har vi en tilsvarende kultur for kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten? Jeg er usikker. Vi har for lite kunnskap og åpenhet om kvaliteten i omsorgstjenestene. Sintefs rapport fra mai 2009 «Eldreomsorgen i Norge: Helt utilstrekkelig eller best i verden?» slo fast at variasjonen kommunene imellom er stor og at forskjellen mellom de beste og de dårligste var betydelig. Det er grunn til å tro at dette fortsatt gjelder i dag. Regjeringen har derfor bevilget 30 millioner i neste års budsjett til utvikling av et kommunalt helse- og omsorgsregister. Skal vi få mer kvalitet i tjenestene, må vi få mer kunnskap om kvalitet.

Det er fullt mulig å jobbe systematisk med kvalitetsutvikling i omsorgen, slik produksjonsbedrifter gjør det. Vi vet at det er tre utfordringer som truer helse og livskvalitet til eldre mennesker. Fall, ensomhet og kognitiv svikt. Fall, er en av de vanligste årsakene til at eldre blir lagt inn på sykehus. Årlig opplever 30% av alle over 65, og 50% av alle over 80 år, å falle. Fallulykker forårsaker lårhalsbrudd hos ca. 10.000 personer over 65 år, av disse er 80% kvinner. Slike brudd forårsaker langvarig funksjonsnedsettelse, komplikasjoner, følgesykdommer og død. Mange kan blir plutselig avhengige av hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller opphold i sykehjem. Dette er en stor utfordring for helsetjenesten og en trussel for livskvaliteten til den enkelte. Hvorfor jobbes det da ikke mer systematisk med å unngå fall i norsk eldreomsorg?

Kvalitet fordrer kompetanse
Rundt 35.000 av de som arbeider i kommunehelsetjenesten i Norge er uten helsefaglig utdanning, de aller fleste jobber i omsorgssektoren. Både forskning og sunn fornuft tilsier at kvalitet i tjenesten fordrer kompetanse hos helsepersonalet. Regjeringen har tydelige ambisjoner for en mer kunnskapsbasert omsorgstjeneste. Det er jeg glad for. Vi fortsetter arbeidet med å gi de uten utdanning mulighet til å oppnå faglært status. Derfor satser vi sterkt på kompetanseutvikling i den kommunale omsorgen med 400 millioner kroner neste år. Vi starter en ny masterutdanning for avansert sykepleie, fordi vi trenger flere spesialsykepleiere i kommunehelsetjenesten. Norsk Sykepleieforbund har i flere rapporter påpekt store utfordringer knyttet til kompetansemangelen i pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner. I den siste undersøkelsen, Nova Rapport 14/14 etterlyste 81% av informantene flere spesialsykepleiere og halvparten indikerte behov for spesialsykepleiere innenfor områder som anses spesielt relevant for eldreomsorg: geriatri, demens og palliasjon.

Lederen er svaret
En bedre kultur for kvalitet betinger bedre ledelse. Alle sykehjem, alle boliger for pleietrengende, i hjemmetjenestene og alle avdelinger har en person med overordnet ansvat for å skape kultur for kvalitet. Det er lederen. Derfor er det viktig å styrke lederkompetansen i sektoren i årene fremover. Det er i tillegg lønnsomt. Faglig sterke avdelinger beholder kompetent personale lenger og rekrutterer lettere nye helsearbeidere. Særlig de nyutdannede som tørster etter faglig utvikling og klinisk praksis tiltrekkes.. Faglig sterke avdelinger jobber mer effektivt. Men viktigst av alt er at det er trygt og helsefremmende å være pasient i faglig sterke avdelinger.

Verdighet må skapes – ikke vedtas
Større kvalitet i omsorgstjenesten, gir mer verdighet. Verdighet kan ikke vedtas, den må skapes, hver dag. Den skapes i sannhetens øyeblikk. I de mange møtene mellom den som trenger hjelp og den som yter den. Det er titusenvis av slike øyeblikk i Norge hver eneste dag, det er disse alt handler om.

Kommentarer

 • Albertpbl 17.12.2015 17.38.32

  Kanske D se5 ve4l som ve5r journalistsekt har glf6mt att det finns tve5 patreir i USA. Det e4r le4tt he4nt he4r de4r det i regel bara finns ett av betydelse. Det e4r sve5rt att inte falla ff6r Obamas charm men skal man sumera talet innehf6ll det bara tre egentliga punkter. Han vill ha ett helte4ckande federalt sjukve5rdssystem. Att han tog e5t sig e4ran av Illinois var emellertid felplacerat. Han satt bara i delstatssenaten. Republikanen Romney har verkligen skapat ett se5dant system som guvernf6r i sin delstat och det utan socialistiska f6vertoner.Han ff6respre5kar ockse5 en senkommen och ovis snabbretre4tt fre5n Irak. Mptiven ff6r den kan inte kombineras med hans vilja att bedriva en aktivistisk politik i Sudan de4r USA inte pe5 samma se4tt har kritiska intressen.Den tredje poe4ngen var en allme4n och ve4lsjungen bild av hur enskilda ur de breda folklagren kan ve4nda historiens ge5ng. Detta kom att vara ganska utanff6r e4mnet men man kan komma ihe5g att se5dana myter genomsyrar ve4sterlandet och e4r ganska ovanliga i andra kultursfe4rer.Jag hoppas att Du se5g be5da partidebatterna ff6re Iowavalet. Jag slogs av att Republikanerna med undantag av pajasen Paul le4t som erfarna statsme4n som tillsammans diskuterade sitt lands intressen, ve4g och framtid medan demokraterna le4t som tjafsande aktivistiska skolbarn utan verklighetskontakt.Vad le4ste Du in i debatterna?

 • Lise Askvik 18.12.2014 00.01.00

  Takk for viktig fokus, Tone Trøen. Dessverre har kvantitet gått på bekostning av kvalitet i mange ledd og gjennom mange år, etter foretaksreformen. Nå er det på tide å snu. Dere har muligheten, for noen må ta grep. Mvh Lise Askvik

Tone Wilhelmsen Trøen

Tone Wilhelmsen Trøen er stortingspresident og ledet tidligere familie- og kulturkomiteen. Trøen sitter på Stortinget for Høyre og er utdannet sykepleier.

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Bilde av Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll og Hurdal

Kommunelege: – Det har blitt mange tøffe samtaler

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!