Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Tommy Skars blogg Publisert 2019-05-24

Norges minst interesserte interesseorganisasjon?

22. mai ble det arrangert stortingsseminar om hjerneslagrehabilitering. Viktige temaer var geografiske forskjeller, kommunenes ansvar og forslag om å innføre deler av den danske hjerneslagrehabiliteringsmodellen i Norge. KS uteble.

KS omtaler seg selv som interessepolitisk aktør, og en organisasjon som arbeider for at alle norske kommuner og regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes behov.

Kommunene har et betydelig ansvar for rehabilitering og oppfølging av slagrammede og pårørende. Det sier seg selv at vi ikke kunne invitere flere hundre kommuner til seminaret i Stortinget, som ble arrangert av Arbeiderpartiet i samarbeid med Sunnaas sykehus og LHL Hjerneslag. Vi inviterte derfor KS til å representere sine medlemmers interesser. KS fikk først varsel om seminaret, så formell invitasjon og til slutt en purring. Henvendelsene gikk til KS-systemet på en måte som gjorde at de måtte bli fanget opp uavhengig av person. Tilbakemeldingen til slutt var at tema for seminaret var for smalt for styreleder, men at invitasjonen gikk videre til fagavdeling for helse og velferd.

Dersom problematikk for en diagnosegruppe som hvert år representerer 12 000 nye tilfeller, en diagnose som gir flest personer med funksjonshemming som ikke er født med det, som innebærer langvarig institusjonsomsorg for mange - blant annet i kommunale sykehjem - som tvinger mange ut av arbeidslivet, hvor utfordringene også gjelder andre hjernesykdommer som vil ramme en tredjedel av befolkningen i løpet av livet, hvor kommunene har et betydelig ansvar for det som i dag ikke fungerer, og hvor ett forslag er å la spesialisthelsetjenesten legge føringer for hvordan kommunene skal følge opp slagrammede og andre med ervervet hjerneskade, kan bli smalt, er uforståelig. Etter LHL Hjerneslags mening, har KS da enten ikke forstått omfanget og kompleksiteten i dette, eller så vil man ikke ta ansvar, og begge deler er alvorlig. Du er da ingen interessepolitisk aktør, og du arbeider da ikke for at alle norske kommuner og regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle gode lokalsamfunn som dekker innbyggernes behov.

Hva er så situasjonen innen norsk hjerneslagrehabilitering, som kommunene og KS sine medlemmer har et betydelig ansvar for?

 • I Helsedirektoratets statusrapport om hjernehelse, som kom i 2017 og fortsatt er like aktuell, heter det blant annet at det er store geografiske variasjoner i omfang og kvalitet på rehabiliteringstilbudet i kommunene og spesialisthelsetjenesten
 • Ifølge Helsedirektoratets «Analysenotat 8/2018 SAMDATA spesialisthelsetjenesten» bygges ikke det kommunale rehabiliteringstilbudet opp tilsvarende nedbyggingen som skjer i spesialisert rehabilitering
 • I en fersk landsdekkende kommune- og logopedundersøkelse fra Afasiforbundet i Norge, presentert på stortingsseminaret 22. mai, svarer 63 prosent av kommunene at de ikke har logoped, 75 prosent av kommunene mangler kompetanse for å gi opplæring i kommunikasjonsstrategier for de som jobber med personer som har afasi, og bare 29 prosent av logopedene i undersøkelsen svarer at de opplever kommunens tilbud som forsvarlig

Lista kan gjøres uendelig lang.

I en kronikk i Dagsavisen 24. mai skriver undertegnede, klinikkoverlege Frank Becker ved Sunnaas sykehus og helsefaglig rådgiver Marita Lysstad Bjerke i LHL Hjerneslag at de geografiske forskjellene ikke er naturgitte, men en konsekvens av prioriteringer, bevilgninger, lovverk og ikke tilstrekkelig detaljerte nasjonale normer. La oss legge til: Vi tror ikke det er vond vilje hos noen – verken fra helseminister Bent Høie, stortingsrepresentanter eller ordførere som gjør at dette er situasjonen, men vi mener også at ingen har tatt alvoret nok innover seg og gjort det man kan for å rette opp i dette – ennå.  

LHL Hjerneslag og våre samarbeidsorganisasjoner på brukersiden – Afasiforbundet i Norge og Landsforeningen for slagrammede (LFS), samt Aksjonsgruppa for bedre slagrehabilitering - har denne våren hatt gode møter med samtlige av de store politiske partiene med unntak av Fremskrittspartiet, som ikke har besvart invitasjonen ennå. Ett hovedinntrykk er at det kommunale selvstyret står sterkt og at ingen våger å utfordre det. LHL Hjerneslag er også for kommunalt selvstyre. Mange kommuner gjør mye bra, slik som blant annet prosjektet Innovativ rehabilitering Indre Østfold viste på seminaret i Stortinget. Eller Fredrikstad kommune, som flere ganger har invitert slagrammede og deres organisasjoner til dialog om veien videre. Innen slagrehabilitering må man ha individuelle tilpassinger. Problemet er imidlertid at for noen kommuner, ganske mange faktisk, gjør den kommunale friheten at man ikke prioriterer rehabilitering og oppfølging av de slagrammede, eller andre diagnosegrupper med lignende utfordringer. Da blir lokalpolitikeres frihet ufrihet for innbyggerne i kommunen.

På sin nettside skriver KS at de bidrar til at Stortinget, stortingskomitéene og departementene får god innsikt i kommunesektorens situasjon og behov. Det bidraget uteble 22. mai, da noen av landets fremste helsepolitikere, viktige fagmiljøer og et samlet brukermiljø på hjerneslagområdet satt sammen i flere timer for å diskutere norsk hjerneslagrehabilitering.

I Danmark har man funnet en løsning på utfordringene med at ikke alle slagrammede får den kommunale oppfølgingen de har behov for. Danskene har tydeligere enn Norge definert nasjonalt hvilke tilbud slagrammede bør få av rehabilitering, og gjort denne vurderingen i spesialisthelsetjenesten forpliktende for kommunens oppfølging.

Helseminister Bent Høie har et betydelig ansvar for tilbudet til slagrammede og pårørende. Høie har imidlertid vist et sterkt engasjement og ekte vilje til dialog med de slagrammede og pårørende, og oss som representerer dem. Snart er pakkeforløp hjerneslag fase 2 klart. Det er et skritt i riktig retning, selv om vi mener at det ikke er nok og ikke vil løse alle utfordringene vi har. Nå kan imidlertid ikke kommunene fortsette å peke på sentrale myndigheter ved enhver anledning. De må også ta sin del av ansvaret, selv om LHL Hjerneslag mener at regjering og storting må bidra til å styrke deres budsjetter for å løse oppgavene.

Vi tror det er mulig å finne løsninger som forener ulike hensyn, både det kommunale selvstyret og de slagrammede og pårørendes behov. Men da må kommunene mer på banen enn de har vært til nå, og KS bør delta i den debatten. Fra brukersiden vil vi invitere KS til et møte om dette, og vi skal love at tilnærmingen ikke skal bli for smal…

Kommentarer

Tommy Skar

Tommy Skar er generalsekretær i LHL Hjerneslag. Han har vært kommunikasjons- og markedssjef i LHL, han har ledet LHLs helsefagteam og vært rådgiver for LOs leder. Han har også bakgrunn som kommunal helse- og sosialpolitiker. Skar var vara til Stortinget i perioden 1993-1997.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!