Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Eli Gunhild Bys blogg Publisert 2016-05-31

Lytt til erfarne fagfolk

I disse dager er arbeidstidsutvalgets forslag ute på høring, med svarfrist 1. juli. Det er god grunn til å avvise forslagene til endringer i dagens arbeidstidsreguleringer. Forslaget om særregler for skift- og turnusordninger innebærer i praksis at arbeidsgiver ensidig kan fastsette de aller fleste turnusplaner som benyttes i helse- og omsorgssektoren. For sykepleiere og andre helsearbeidere betyr dette at arbeidsgiverne kan sette opp vaktene på en slik måte at turnusen totalt sett blir mer belastende, og uten at tillitsvalgtes innspill tas hensyn til. Turnusen kan blant annet få flere kveldsvakter, flere kortvakter, flere vaktskift med kort hviletid mellom og flere helgevakter.

De foreslåtte endringene rammer i hovedsak ansatte i helse- og omsorgssektoren. Dette er en kvinnedominert sektor, som utmerker seg med høyt sykefravær, stor andel helserelatert deltidsarbeid og tidligpensjonering. Ansatte i denne sektoren er også blant arbeidstakerne i Norge som skårer høyest på en rekke negative arbeidsmiljøforhold.

Mulighet for medbestemmelse, blant annet når det gjelder arbeidstid, er en av de mest forebyggende arbeidsmiljøfaktorene. Dette er det solid vitenskapelig enighet om. Da blir det et stort paradoks når flertallet konkluderer med at arbeidsgiver ensidig skal kunne fastsette turnusene til sykepleiere og andre helsearbeidere.

Vi i Norsk Sykepleierforbund reagerer sterkt på den virkelighetsbeskrivelsen i rapporten og som danner grunnlag for de foreslåtte endringene, ikke minst påstanden om at arbeidstakere og tillitsvalgte innenfor helse- og omsorgssektoren ikke ivaretar sitt samfunnsansvar. Sykepleiere og annet helsepersonell lever med skiftende arbeidstider og korte friperioder mellom vaktene og er på plass for å ivareta pasientenes behov til alle døgnets tider, uken og året igjennom.

Forskning har vist at skift-/turnusarbeid, nattarbeid og lange arbeidsdager bidrar til økt risiko for en rekke helseskader, feilhandlinger, skader og ulykker. Denne gruppen arbeidstakere er det arbeidstidsutvalgets flertall nå vil gi enda tøffere arbeidsvilkår.

Selv om flertallet i utvalget velger å overse både forskning og hensynet til arbeidstakeres helse og medbestemmelsesrett, var utvalget også sammensatt av personer med god kompetanse innen arbeidshelse og arbeidsmiljøforskning. Vi har merket oss at disse medlemmene imøtegår flertallets forslag om å frata de ansatte – gjennom sine tillitsvalgte – avtaleretten på turnus.

Helse- og omsorgssektoren har stort behov for arbeidskraft fremover, og de foreslåtte endringene er ikke et klokt grep for å møte disse utfordringene. Vi vil derfor oppfordre regjeringen til å lytte til det fagfolkene sier og skrinlegge forslaget om særregler for skift- og turnusordninger.

Kommentarer

 • Lege 01.06.2016 21.30.00

  Et utvalg som arbeidsgiversiden har ivret for siden i 5 år, nedsatt med en del nøytrale, samt tre fra arbeidstakersiden; mangeårig HR leder i Helse Vest, styreleder i Spekter bedriften NSB og den ansvarlige for konfrontasjonslinjen rundt turnusene på Ladegården sykehjem i Bergen. Flertallets forslag bryter grunnleggende med innretningen i arbeidslivsmodellen (på lik linje med sammensetningen av utvalget), og forslagene som Bye helt riktig påpeker ignorerer godt dokumenterte sammenhenger om ulemper knyttet til langvakter, medbestemmelse osv. Hvis flertallets forslag tas til følge står vi foran store rekrutteringsproblemer i omsorgssektoren fremover. Hvilket ungt menneske i dag ønsker hyppigere helgejobbing enn hver 3. helg uten kompensasjon? Anbefaler å lese mindretallets anmerkninger i rapporten, de er meget gode.

Eli Gunhild By

Eli Gunhild By er leder i Norsk Sykepleierforbund. Hun er sykepleier og har hatt flere ulike stillinger ved Radiumhospitalet. By har 10 års fartstid som tillitsvalgt i ulike verv, og er nå den siste av en lang rekke forbundsledere som siden 1912 har arbeidet for sykepleiefaget og sykepleiernes interesser.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!