Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Camilla Hansen Steinums blogg Publisert 2021-05-26

Gi tannlegene takst for røykeslutt

Verdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge den 31. mai hvert år siden 1988. I år har WHO valgt temaet «Commit to quit». Den norske tannlegeforening markerer dagen som en del av vårt folkehelsearbeid.

Tobakk er fortsatt den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Hvert år dreper tobakk nærmere seks millioner mennesker på verdensbasis, og over 5000 norske kvinner og menn dør hvert år av sykdommer som skyldes røyking. Tobakksbruk øker sjansen for kreft i munnhulen, periodontitt (tannkjøttsykdom), skader på slimhinner og fører dessuten misfarging på tenner.

Det har vært en kraftig nedgang i dagligrøykere de siste ti årene – fra 21 prosent i 2008 til 12 prosent i 2018 (aldersgruppa 16 – 74 år) (SSB 2019). I tillegg er det 9 prosent som røyker av og til. Den store nedgangen har hovedsakelig kommet fordi det er færre som begynner å røyke. Trass i dette er røyking likevel fremdeles den viktigste enkeltårsaken til sykdom og for tidlig død i Norge, og en av hovedårsakene til sosiale helseforskjeller.

Hver dag dør 17 mennesker av sykdommer knyttet til røyking. Selv om prosentdelen røykere har gått kraftig ned, særlig blant unge, er det fremdeles over 1,1 million nordmenn som bruker tobakk. Bruken av snus har økt drastisk de siste årene, særlig blant unge. Utviklingen er urovekkende, siden snusbruk også medfører risiko for alvorlig helseskade. I 2018 brukte 22 prosent av unge menn og 16 prosent av unge kvinner (16 – 24 år) snus daglig. For unge kvinner har bruken mer enn tredoblet seg på ti år. Folkehelseinstituttet har konkludert med at snusbruk øker risikoen for kreft og diabetes type 2 og at det øker sjansen for å dø etter hjerteinfarkt og hjerneslag.

Spesielt alvorlig er det at det fortsatt er en del kvinner som bruker tobakk under svangerskapet. Forskning viser at det å være tobakksfri øker sjansen for et ukomplisert svangerskap. Både røyking og snusbruk under svangerskapet kan føre til komplikasjoner, for eksempel lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel. Tall viser at rundt 7% av alle gravide bruker tobakk. Gravide som trenger det bør få hjelp til å slutte.

Regjeringen har lagt frem en ny tobakksstrategi for perioden 2019-2021 og har som visjon om en framtid uten tobakk. Strategien følger opp Granavolden-plattformen, der det kommer frem at regjeringen vil utarbeide en ny tobakksstrategi, med mål om en generasjon der ingen er avhengig av tobakk.

Norge er gjennom tobakkskonvensjonen forpliktet til å ha oppdaterte strategier og handlingsplaner på tobakksområdet og Norge har sluttet seg til NCD-målet om 30% reduksjon i tobakksbruk frem mot 2025 og bærekraftmålet om å redusere NCD-dødsfall med en tredjedel frem mot 2030. For å oppnå dette må det legges bedre til rette både for snus- og røykeslutt og for å hindre at flere begynner. NTF mener at Norge må ha en offensiv tobakksstrategi og har vært tydelige på at vi mener at målene til regjeringen ikke er offensive nok. Spesielt gjelder det målsetningen om at bruken av snus blant unge ikke skal øke. NTF er dessuten bekymret for at regjeringen før jul bestemte å kutte avgiften på snus med 25 prosent i budsjettforliket med Frp.

Regjeringen understreker at helsepersonell jevnlig bør ta opp tobakksbruk med pasientene sine. Det øker sjansen for at de vil slutte med tobakk. Tall viser at det er ti ganger så stor sjanse for å slutte med tobakk dersom man får profesjonell hjelp.

Tannhelsetjenesten ser alle barn og unge regelmessig frem til de er 18 år – og undersøkelser viser at over 90% av den voksne befolkningen går regelmessig til tannlegen. Denne unike situasjonen bør utnyttes til fordel for folkehelsen. Helsemyndighetene, NTF og den enkelte tannlege har et ansvar for dette.

I dag er det slik at pasientene får dekket røykeavvenning hos fastlege, men ikke hos tannlege. Det fører til at tannhelsetjenesten ikke får deltatt i antitobakksarbeidet på en god måte. Tannhelsetjenesten kan enkelt identifisere om en pasient røyker eller snuser. Vi følger pasientene over tid og tannhelsetjenesten har en viktig rolle i arbeidet med å forhindre at unge begynner å røyke og snuse. Tannhelsetjenesten bør inkludere informasjon om den negative påvirkningen tobakk har på munnhelsen i alle pasientkonsultasjoner og tilby hjelp til snus- og røykeslutt når det er relevant. Derfor bør det inkluderes en takst i folketrygdens stønadsordning for antitobakksarbeid og hjelp til snus- og røykeslutt. Dette vil gi bedre folkehelse!

Kommentarer

Camilla Hansen Steinum

Camilla Hansen Steinum er president i Den norske tannlegeforening, som er profesjons- og fagforening for landets tannleger. Hun er tannlege med utdanning fra det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og har arbeidet både i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!