Anita Vatlands blogg

Likestilling – like muligheter når du er pårørende

Anita Vatland

Anita Vatland er daglig leder for Pårørendealliansen, en paraplyorganisasjon for pårørendeområdet uansett diagnose eller tilstand til den eller de man er pårørende for. Vatland har lang erfaring fra arbeid med helsesektoren og har bakgrunn som siviløkonom.

Den 22.9 markerer vii Pårørendedagen. Årets tema er Likestilling – likt for alle – like muligheter Landets 800 000 pårørende yter 136 000 årsverk i form av hjelp og støtte til pasienter og brukere i dag. Det er halvparten av hjelpen, hvor kommunale tjenester står for resten. Likevel opplever pårørende svært ulike rammer og situasjoner for den verdifulle innsatsen de gjør. Mange undersøkelser og rapporter viser stor ulikhet i hvordan pårørende møtes og har det. Her har det viktigste ulikhetene å ta tak i:

Likestilling i pårørendeomsorgen: Det er oftest mange flere kvinner enn menn utfører pårørendeomsorg og dette kan ramme dem hardt på helse, arbeidsliv og pensjon. Bakenfor ligger det holdninger til dette når det viser seg at vi forventer mer av og gir mindre støtte til kvinner enn menn som pårørende! Her er det behov for et aktivt holdningsarbeid fremover for å få til mer likestilt omsorg.

Likestilling i informasjonstilbudet til pårørende: Den siste nasjonale pårørendeundersøkelsen viser klart at pårørende ønsker seg lik informasjon om deres rettigheter og muligheter. Kun 2 av 10 kjenner til Helsenorge.no sine nettsider for pårørende. Her må det gjøres mer. Kommunene må få frem all sin informasjon på nettsider og i tjenestene, så alle pårørende kan finne dette. Å få rådgivning og veiledning for å kunne ta informerte valg må tilbys de som trenger det.

Likestilling i samarbeidet med helsetjenesten uansett hvor du bor: Mange pårørende opplever at det er store forskjeller i samarbeid med tjenestene fra kommune til kommune. Også innad i kommunen kan man oppleve forskjell, ut fra hvem man er pårørende til. Derfor kan en pårørendeavtale som avklarer hvem-gjør-hva, en kontaktperson, avtalt avlastning og oppfølging og jevnlig evaluering kan sikre bedre balanse og pårørendemedvirkning. Dette er forslag i Regjeringens Pårørendestrategi med handlingsplan

Likestilling for alle pårørende, uansett hvem de er pårørende til: Det er ingen tvil om at mange opplever ulikheter i tilbud og oppfølging ut fra hvem man er pårørende for, deres diagnoser eller tilstander, og at mange pårørende innen psykisk helse og rus opplever sine tilbud dårligere enn ved somatisk sykdom. Uansett hvem man er pårørende til må man bli møtt likt.

Likestilling i arbeidslivet uansett hvor du jobber: En del offentlige virksomheter og tariffavtaler har bedre vilkår for ansatte som er pårørende enn andre. Mange virksomheter har ikke engang et regelverk for å støtte ansatte som kommer i en pårørendesituasjon, man er prisgitt «en god sjef». Dette har vi ordnet likt for småbarnsforeldrene. Nå må vi ordne gode vilkår for pårørendeomsorgen! Regjeringen må starte arbeidet med å gjennomgå velferds og permisjonsordninger re. sitt løfte i Hurdalsplattformen s 60!

Like muligheter for de unge pårørende: Unge pårørende som har omsorgs-oppgaver hjemme har i dag ulike løsninger for eksempel med fraværsregelen, for økonomisk støtte og hjelp, hjelp til familien og for egen del. Her må vi få like rammer for gruppen Unge pårørende 15 – 25 år så ikke det er til hinder for at de kan få utdannelse og komme i gang med egne liv.

Likt for alle gir mulighet til ulike valg! Å gi alle som blir pårørende et likt utgangspunkt, gjør at de selv kan finne løsninger for en best mulig balanse i sin situasjon. Likestilling for pårørende fremmer gode liv og gir like muligheter, når livet for mange i seg selv blir uforutsigbart. Et godt samarbeid mellom de profesjonelle tjenestene og de uformelle omsorgs-yterne er en vinn-vinn!

Å bli pårørende er noe de fleste av oss vil oppleve en eller flere ganger. Derfor må vi gjøre en jobb for å gjøre denne situasjonen så enkel som mulig.

La oss starte med det som er enkelt! Gi pårørende like utgangspunkt, så de kjenner sine muligheter og rettigheter. Da kan de selv få velge hva som er et likestilt liv for dem, i tider hvor livet ellers er tøft.

Powered by Labrador CMS