Fred Hatlebrekkes blogg

Kan treningssenterbransjen virkelig tilby kompetente helsetjenester for eldre?

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Fred Hatlebrekke

Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er  opptatt av organisering og finansiering av fysioterapitjenestene som bidrar til  hensiktsmessig bruk av fysioterapeuters kompetanse, høy kvalitet på tjenestene og et likeverdig tilbud til befolkningen.

I statsbudsjettet for 2016 sier Helse- og omsorgsdepartementet at de anser treningssenterbransjen for å være en viktig aktør som kan bidra med kyndig veiledning til eldre som har behov for fallforebyggende trening og funksjonell styrketrening. Slik vi leser proposisjonen legger regjeringen opp til at kommunene kan legge denne helsetjenesten ut på anbud ved å anvende regelverket om offentlige anskaffelser. Altså nok et eksempel på privatisering av helsetjenesten. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er kritisk til dette forslaget av flere årsaker.

For det første har nasjonale føringer de siste årene fremhevet betydningen av det forebyggende arbeidet i helsetjenesten for å sikre en aktiv alderdom. Det er ikke tvil om at både forebyggende og tilpasset opptrening av eldre er kommunenes ansvar, og rundt om i landet finnes det mange lokale tiltak der fysioterapeuter er nøkkelpersonell.

Trening for eldre med funksjonstap må kvalitetssikres og være en del av den offentlige helsetjenesten. Slik trening må tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og helsetilstand generelt. Dersom en slik tjeneste ikke kvalitetssikres, vil det etter vårt syn kunne føre til feilbelastninger og skader. Fysioterapeuten har en viktig rolle når det gjelder opptrening generelt og opptrening av gangfunksjon og balanse, som de viktigste komponentene i fallforebyggende trening. Vi er ikke i tvil om at det er fysioterapeuter som er mest kompetent til å tilby slik tilpasset trening. I en rapport fra Helsedirektoratet om fallforebygging i kommunene rapporteres det om at trimgruppe med fysioterapeut, sammen med blant annet forebyggende hjemmebesøk, har bra fallforebyggende effekt. 

Noe som ytterligere bidrar til at vi er bekymret for forslaget, er det faktum at de aller fleste i denne pasientgruppen har flere sykdommer og plager.  Ansvaret for å vite hvilke hensyn som må tas under opptrening av eldre med flere sykdommer og plager hører hjemme i den offentlige helsetjenesten.

Et av problemene i dagens kommunehelsetjeneste er mangelen på koordinering av tjenester og tverrfaglig samarbeid. Dette tiltaket vil etter vårt syn bidra til mindre samarbeid og en ytterligere fragmentering av helsetjenestene for denne pasientgruppen.

I NFF spør vi oss hvordan regjeringen kan fremme et slikt forslag i samme åndedrag som de vektlegger behovet for økt kompetanse, blant annet gjennom Kompetanseløft 2020. Regjeringen opplever nok, på samme måte som både pasienter og fysioterapeuter, at det er manglende fysioterapikapasitet i kommunene i dag. Men dette problemet løses ikke ved å gi pasientene et faglig uforsvarlig tilbud, det løses ved å øke fysioterapikapasiteten.

Avslutningsvis vil jeg understreke at vår bekymring kun gjelder eldre med funksjonstap som tilsier at de trenger tilpasset trening. For noen av de funksjonsfriske eldre, som ikke trenger helsetjenester, har helt sikkert treningssentrene mye å tilby.

Powered by Labrador CMS