Gerty Lunds blogg

Helse- og omsorgskomiteen har ikke fulgt spillereglene

Gerty Lund

Gerty Lund er leder av Norsk Fysioterapeutforbund. Hun har lang erfaring som fysioterapeut/sjeffysioterapeut og seniorrådgiver i spesialisthelsetjenesten. Tidligere leder av Norsk Forum for Helseledelse.

Endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere,) Prop. 236 L (2020-2021), skal behandles i Stortinget 3. mars 2022.

Helse- og omsorgskomiteen har levert sin Innst. 170 L (2021-2022). I denne innstillingen anbefaler de Stortinget å vedta departementets innstilling med noen endringer. En av disse endringene er å gi fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi autorisasjon. Det var ikke en del av høringen, og har ikke blitt forelagt berørte parter og aktuelle faginstanser. 

Lovgivningsarbeidet består av følgende ledd:

  • forberedende lovarbeid
  • lovforslag
  • komitébehandling
  • behandling i Stortinget i to omganger
  • sanksjonering av Kongen i statsråd

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Lovarbeidet/

Forberedende lovarbeid

Det forberedende lovarbeidet foregår i departementene. Det departementet som har fagansvar for loven, plikter å utrede saken grundig før den legges frem for Stortinget. Under utredningen sendes saken ut på høring, for å få innspill fra berørte parter og aktuelle faginstanser. https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Lovarbeidet/

Komitébehandling

Lovforslaget blir først lagt frem for Stortinget og deretter sendt til en av de faste fagkomiteene. Komiteen drøfter lovforslaget og avgir sin innstilling, med forslag til vedtak, til Stortinget. I likhet med departementene, inviterer komiteene gjerne til høringer for å finne ut hva fagpersoner og direkte berørte grupper mener om forslaget, og hvilke konsekvenser det kan få. https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Lovarbeidet/

Det har ikke vært gjennomført høringer med hensyn til å ta inn manuellterapeutene i lovendringsforslaget. Det er slett saksbehandling av en viktig sak for dem det berører – og det er mange.

I disse vinterferietider er det bare en ting å si: Følg fjellvettregel 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

Powered by Labrador CMS