Stig Slørdahl er leder av Beslutningsforum for nye metoder. Arkivfoto.  Foto:
Stig Slørdahl er leder av Beslutningsforum for nye metoder. Arkivfoto. Foto:

Seks nye metoder kan tilbys av det offentlige

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til at seks nye behandlinger kan tilbys i det offentlige helsevesenet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Ni behandlinger ble tatt opp i mandagens møte i Beslutningsforum for nye metoder.

Av de ni metodene som ble vurdert var to MS-behandlinger, hvorav en fikk ja:

MS-legemiddel
Rituximab kan brukes til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Ocrelizumab (Ocrevus) innføres derimot ikke til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS).
Hemofili A
Damoctocog alfa pegol (Jivi), som brukes i behandling av hemofili A, kan innføres til profylaktisk bruk hos tidligere behandlede pasienter med hemofili A som er tolv år og eldre.

«Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen. Det forutsettes at legemiddelet inngår i anbud, og vil først kunne tas i bruk fra 1.9.2020», heter det fra Beslutningsforum.

Kreft - to fikk ja
Av tre kreftlegemidler som var oppe til vurdering, fikk to ja: Det er nivolumab (Opdivo), som nå kan innføres til behandling av voksne pasienter med ikke–småcellet lungekreft av typen plateepitelkarsinom som ikke uttrykker PD-L1 og som tidligere har mottatt kjemoterapi.

Ifølge lungekreftlege Odd Terje Brustugun innebærer dette at ikke-småcellet lungekreft nå er «dekket» av immunterapi, og det en god nyhet, sier han i en kort kommentar til Dagens Medisin.

(Vi hadde først ikke med i denne saken at kreftlegemiddelet dakomitinib fikk ja. Saken ble endret kl. 19:30 til følgende):  

Kreftlegemidlet dacomitinib (Vizimpro) kan innføres til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.

Kreftlegemidlet atezolizumab (Tecentriq), fikk nei.
Alvorlig astma
Også legemidlet dupilumab (Dupixent) til bruk i behandling av voksne og ungdom som er 12 år og eldre som tillegg til vedlikeholdsbehandling av alvorlig astma, fikk ja i mandagens møte.

Interessekonflikter: Odd Terje Brustugun opplyser å ha mottatt forelesningshonorarer fra flere legemiddelselskaper.

Powered by Labrador CMS