Beslutningsforum holdt møte i Oslo mandag morgen. På venstre side: Leder Inger Cathrine Bryne, Marit Lind (administrerende direktør i Helse Nord), Knut Georg Hartviksen (brukerrepresentant), Geir Tollåli (fagdirektør i Helse Nord), Lars Eikvar (konst. fagdirektør i Helse Sør-Øst), Ingvild Klevan (seniorrådgiver i Helse Midt), Elisabeth Bryn (enhetsleder i SLV). På venstre side fra høyre: Stig Slørdahl (adm. dir. i Helse Midt), Terje Rootwelt (adm.dir i Helse Sør-Øst), Torbjørn Akersveen (brukerrepresentant), Björn Gustafsson (fagdirektør i Helse Midt), Bjørn Egil Vikse (fagdirektør i Helse Vest), Asbjørn Mack (fagsjef i Sykehusinnkjøp).  Foto: Tone Herregården

Beslutningsforum holdt møte i Oslo mandag morgen. På venstre side: Leder Inger Cathrine Bryne, Marit Lind (administrerende direktør i Helse Nord), Knut Georg Hartviksen (brukerrepresentant), Geir Tollåli (fagdirektør i Helse Nord), Lars Eikvar (konst. fagdirektør i Helse Sør-Øst), Ingvild Klevan (seniorrådgiver i Helse Midt), Elisabeth Bryn (enhetsleder i SLV). På venstre side fra høyre: Stig Slørdahl (adm. dir. i Helse Midt), Terje Rootwelt (adm.dir i Helse Sør-Øst), Torbjørn Akersveen (brukerrepresentant), Björn Gustafsson (fagdirektør i Helse Midt), Bjørn Egil Vikse (fagdirektør i Helse Vest), Asbjørn Mack (fagsjef i Sykehusinnkjøp). 

Foto: Tone Herregården

Dette ble dommen etter Beslutningsforums januarmøte

De offentlige sykehusene sier ja til kreftbehandlinger og behandling for pasienter med generalisert lipodystrofi.

Publisert

Fem ulike behandlinger sto på sakslisten da Beslutningsforum holdt møte mandag i Helse Sør-Østs lokaler på Grev Wedels plass i Oslo.

Forumet fattet tre ja-beslutninger, som betyr at medisinen tas i bruk i offentlige sykehus. Det ene legemiddelet ble innført til én pasientgruppe, men ikke til den andre som det ble tatt stilling til.

Innfører to kreftbehandlinger

Dostarlimab (Jemperli) innføres som monoterapi for behandling av voksne med tilbakevendende eller fremskreden såkalt dMMR/MSI-high livmorkreft, som har utviklet seg under eller etter tidligere behandling med et platinaholdig regime.

En kombinasjonsbehandling for en undergruppe av pasienter med adenokarsinom innføres. Behandlingen består av nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med fluoropyrimidin og platinabasert kombinasjonskjemoterapi.

Behandlingen ble vurdert innført til førstelinjebehandling hos voksne med HER2-negativ avansert eller metastatisk adenokarsinom i ventrikkel, gastroøsofageal overgang eller øsofagus, hvor tumor har PD-L1-ekspresjon med en kombinert positiv score ≥ 5.

Ja til en pasientgruppe, nei til en annen

Beslutningsforum innfører metreleptin (Myalepta) som tillegg til kosthold som erstatningsterapi for å behandle komplikasjoner ved leptinmangel hos pasienter med lipodystrofi (LD).

Leptin er et hormon som bidrar til regulering av kroppsvekt. Og lipodystrofi rammer fettvev i kroppen. 

Avgjørelsen gjelder pasienter med bekreftet medfødt generalisert LD (Berardinelli-Seip syndrom) eller ervervet generalisert LD (Lawrence syndrom) fra 2 år og eldre.

Forumet tok også stilling til om en annen pasientgruppe skulle få samme behandling, men her ble beslutningen at det ikke innføres.

Det gjelder pasienter med bekreftet familiær partiell LD eller ervervet partiell LD (Barraquer-Simons syndrom), for voksne og barn fra 12 år der standardbehandlinger har mislyktes i å oppnå adekvat metabolsk kontroll.

– Det er ulik effekt for disse to gruppene og når vi gjør vurderinger av kostnadseffektivitet, har nå det ene alternativet en pris som gjør at vi kan si ja, sier leder Inger Cathrine Bryne til Dagens Medisin. 

– Ønsker dere å innføre dette også for den andre pasientgruppen?

– Etter det vi er kjent med er det faktisk ingen som er diagnostisert med partiell LD i Norge. Men skulle det være mulig å få det til, er det verdt å ha det i verktøykassen om det skulle bli behov for det. 

Nei til sjelden-behandling og opioidbehandling

Velmanase alfa (Lamzede) innføres ikke til behandling av ikke-nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med mild til moderat alfa-mannosidose. Alfa-mannosidose er en sjelden, arvelig stoffskiftesykdom. Beslutningsforum vendte tommelen ned for innføring i august i fjor

En behandling mot opioidavhengighet ble også vurdert i mandagens møte. Buprenorfin (Subutex, depotinjeksjonsvæske) innføres ikke til substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, i sammenheng med medisinsk, psykologisk og sosial behandling av pasienter fra 16 år og eldre. Samme behandling ble sist vurdert i november, og fikk da nei. 

– Det er for høy pris, sier Bryne.

Hun kommenterer at sykehusene ønsker å ha depotinjeksjonsvæsken og velmanase alfa tilgjengelig og at det er bedt om at Sykehusinnkjøp gjenopptar prisforhandlingene. 

Les mer: Beslutningsforum innførte rekordmange nye metoder i 2022

Powered by Labrador CMS