DIGITALT: Mandagens møte i Beslutningsforum ble avholdt digitalt. Her er direktørene avbildet i forbindelse med et møte i høst. Fremst i bildet til venstre: Adm. dir. Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst. Lengst til høyre: Adm.dir. Cecilie Daae i Helse Nord.  Foto: Vidar Sandnes

DIGITALT: Mandagens møte i Beslutningsforum ble avholdt digitalt. Her er direktørene avbildet i forbindelse med et møte i høst. Fremst i bildet til venstre: Adm. dir. Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst. Lengst til høyre: Adm.dir. Cecilie Daae i Helse Nord. 

Foto: Vidar Sandnes

Dette ble resultatet av årets siste møte i Beslutningsforum

Syv av sakene på mandagens sakskart for Beslutningsforum fikk ja og fem nei.

Publisert

Til sammen tolv saker sto på sakslisten da Beslutningsforum, som beslutter hvilke metoder som skal innføres i den offentlige helsetjenesten, holdt møte mandag formiddag. 

Ja til barn, nei til voksne

Behandlingen burosumab (Crysvita) er vurdert til to ulike bruksområder innen X-bundet hypofosfatemi (XLH).

Hypofosfatemi er en tilstand med for lav konsentrasjon av fosfat i blodet. Tilstanden forekommer hos opptil fem prosent av sykehuspasienter, ifølge Store norske leksikon.

Beslutningsforum sa ja til å innføre behandlingen for barn og ungdom, men setter bestemte start-/stoppkriterier for behandling, som er listet opp i den foreløpige protokollen. 

Legemiddelet kan tas i bruk til behandling av barn over et år og ungdom med skjelett i vekst, som ikke har tilstrekkelig effekt av konvensjonell behandling med fosfat og vitamin D.

Samme behandling ble også vurdert til voksne pasienter, men ikke innført. Beslutningsforum oppgir at tilgjengelig dokumentasjon ikke gir grunnlag for en kostnad-nyttevurdering og at prisen er høy, som begrunnelse for avslaget. 

Innfører legemiddel innrettet mot genfusjon

Entrektinib (Rozlytrek) er et kreftlegemiddel som er vurdert brukt innen to områder.

Det første området er som monoterapi til behandling av barn fra 12 år og voksne pasienter som har solide tumorer med såkalt nevrotrofisk tyrosinreseptor kinase (NTRK)-genfusjon.

Det andre bruksområdet er for dette legemiddelet er til behandling av lokalavansert eller metastatisk ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft, som ikke tidligere er behandlet med ROS1-hemmere.

Legemiddelet innføres for begge indikasjoner gjennom en ny type prisavtale.

Behandlingen kan tas i bruk fra 15. januar, ifølge protokollen.

Ja til benmargskreft-behandling

Beslutningsforum vurderte også innføring av lenalidomid i følgende tre settinger:

  • vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon.
  • i kombinasjon med deksametason til voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt.
  • i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av voksne med tidligere ubehandlet myelomatose, hvor transplantasjon ikke er aktuelt.

Legemiddelet blir innført for alle indikasjoner. Dette gjelder fra 1. mars. 

Det har vært ventet at legemidlene ville få ja ettersom patentet utløpet til våren. Dagens Medisin har tidligere omtalt at Sykehusinnkjøp har kjørt en anbudskonkurranse for virkestoffet hvor åtte av ni leverandører ga minst 90 prosent rabatt.

Også buprenorfinimplantat (Sixmo) til behandling av opioidavhengighet fikk ja til innføring. Dette gjelder fra 15. januar.

Disse fikk nei

Osilodrostat (Isturisa) til behandling av endogent Cushings syndrom hos voksne fikk nei. 

Det samme gjaldt luspatercept (Reblozyl) til behandling av anemi ved myelodysplastiske syndromer og betatalassemi. Her heter det i protokollen at «leverandøren har levert dokumentasjon på kun deler av indikasjonen. Prisen er altfor høy i forhold til dokumentert effekt.»

Også trifluridin / tipiracil (Lonsurf) til behandling av metastaserende magekreft, inkludert adenomkarsionom i gastroøsofagalovergangen, etter minst to systemiske behandlingslinjer mot avansert sykdom ble vurdert og fikk nei.

Her ber Beslutningsforum om at Sykehusinnkjøp gjenopptar forhandlingene med leverandøren.

Også en behandling mot hudlymfomer ble vurdert og fikk nei. Det gjaldt en ny vurdering av klormetin (Ledaga) for utvortes behandling av mycosis fungoides-type kutan T-cellelymfom hos voksne pasienter.

«Tilgjengelig dokumentasjon er mangelfull og viser ikke mereffekt av behandlingen, og prisen er høy,» heter det i begrunnelsen.

Saken er oppdatert 13.12.2021 kl. 11:56 med informasjon om når behandlingene som har fått ja til innføring kan tas i bruk. 

Powered by Labrador CMS