Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ga tirsdag sin innstilling til forslaget om å lovfeste Beslutningsforum for nye metoder. Beslutningforum (innfelt) består av direktørene for de regionale helseforetakene (RHF), samt en brukerrepresentant som er observatør. Foto: Stortinget /Vidar Sandnes

Vil lovfeste Beslutningsforum - mener RHF-ene må ha ansvaret

Regjeringspartiene går inn for å lovfeste at det er de regionale helseforetakene (RHF) som har ansvaret for å ta stilling til hvilke behandlinger og metoder som skal tilbys av spesialisthelsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

I 2018 foreslo Helse- og omsorgsdepartementet å lovfeste at de regionale helseforetakene, RHF-ene, skal sørge for et felles system som skal ta stilling til hvilke behandlinger og medisiner som skal tilbys av spesialisthelsetjenesten.

Tanken var at en rettslig forankring ville bidra til å tydeliggjøre RHF-enes ansvar - og bidra til å sikre legitimiteten til systemet.

Beslutningsforum

  • Beslutningsforum for nye metoder ble etablert i 2013, og avgjør hvilke metoder, blant annet legemidler og utstyr, som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten.
  • Består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, i tillegg deltar en observatør fra brukerutvalgene.
  • Leder er Helse Midt-direktør Stig Slørdahl.

Forslaget ble tirsdag behandlet i Helse- og omsorgskomiteen, og regjeringspartiene går inn for forslaget:

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil lovfeste de regionale helseforetakenes (RHF-ene) ansvar for å sørge for at det finnes et nasjonalt system for å beslutte hvilke metoder som tilbys i spesialisthelsetjenesten.

Opposisjonen sterkt kritisk
Forslaget om å lovfeste at beslutningene som fattes i dette systemet ikke skal betraktes som vedtak etter forvaltningsloven, får også gehør.

I innstillingen fra komiteen pekes det på at helseminister Bent Høie (H) har understreket at lovforslaget ikke omhandler å lovfeste dagens system for nye metoder, men å lovfeste at RHF-ene skal sørge for et felles system.

Flertallspartiene mener også at det bør gjennomføres en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i systemet for nye metoder.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener lovforslaget innebærer en begrensning i adgangen til å klage på beslutningene.

De ber regjeringen gjennomføre og legge frem en helhetlig evaluering av systemet for nye metoder, og på bakgrunn av evalueringen legge frem en egen sak for Stortinget med forslag til endringer av systemet.
Vil sikre åpenhet
– Evalueringen må blant annet peke på hvordan systemet kan sikre legitimitet, åpenhet, transparens; hvordan systemet kan åpne for å påklage feil i Beslutningsforums saksbehandling; hvordan systemet kan bli bedre tilpasset metoder som ikke er legemidler; hvordan systemet kan bli bedre egnet til å innføre persontilpasset medisin; og mulige unntaksordninger som sikrer en individuell vurdering for pasienter som skiller seg vesentlig fra flertallet i pasientgruppa, heter det fra mindretallet.

Følger SLVs vurderinger
Beslutningsforum tar avgjørelser basert på metoderapporter fra Statens legemiddelverk (SLV).

Spørsmålet om hvorvidt et legemiddel er kostnadseffektivt, er svært viktig for den konklusjonen som de fire administrerende direktørene som utgjør Beslutningsforum, lander på. Det viser en gjennomgang Dagens Medisin gjorde tidligere i år:

I de fleste sakene var Beslutningsforum enig i SLVs vurdering – enten det er et ja eller nei til medikamentet.

Les mer om det her: Støttet SLV i 31 av 34 saker

Persontilpasset medisin
Fremover vil man få stadig flere persontilpassede behandlinger beregnet på stadig mindre pasientgrupper, og fagfolk er kritiske til om Beslutningsforum vil greie å håndtere dette i sin nåværende form.

Kreftleger mener at man for noen pasienter aldri vil få retningslinjer med behandling som er godkjent av Beslutningsforum.

I juni i fjor ba helseministeren RHF-ene om å sørge for at systemet for nye metoder i helsetjenesten er rustet til å vurdere mer persontilpassede metoder.

I april i år var forslaget gjenstand for en åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Ingen av instansene som var møtt opp til høring, bortsett fra Beslutningsforum selv, var for.

Legeforeningen, Legemiddelindustrien (LMI), Kreftforeningen, Norsk lungekreftgruppe og Melanor var blant kritikerne.

Legeforeningen mener systemet slik det er nå, vil svekke pasientenes rettigheter fordi det vil gi en uheldig konsolidering av makten i de regionale helseforetakene.

Kreftforeningen kaller forslaget er uakseptabelt, og mener systemet må evalueres før det kan lovfestet.

Saken skal avgjøres i Stortinget den 13.desember.

Powered by Labrador CMS