Av i alt 16 metoder som var oppe i Beslutningsforum mandag 12. desember, innføres fem. På bildet: Fagdirektør Bjørn-Egil Vikse og administrerende direktør Inger Cathrine Bryne i Helse Vest avbildet i forbindelse med et tidligere møte. 

Foto: Vidar Sandnes

Åpner for alternativ prisavtale for SMA-medisiner

Fem metoder fikk ja under Beslutningsforums desembermøte. Forhandlinger om SMA-medisinene nusinersen (Spinraza) og risdiplam (Evrysdi) fortsetter. 

Fem nye metoder innføres etter Beslutningsforums desembermøte mandag. Direktørene i de fire regionale helseforetakene (RHF) vurderte 16 metoder for innføring i den offentlige helsetjenesten. 

I tillegg får Sykehusinnkjøp klarsignal til å gå videre med avtalekonsept og forhandlinger om SMA-medisinene nusinersen (Spinraza) og risdiplam (Evrysdi) til behandling av voksne med type 2 og 3, og barn med type 3B, spinal muskelatrofi. 

Legemiddelet nusinersen (Spinraza) brukes mot den sjeldne sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) og ble godkjent til bruk for barn i Norge i 2018. Risdiplam (Evrysdi) ble innført til behandling av barn i januar 2022.

– Vi håper selvfølgelig at vi skal finne en god løsning i samarbeid med de aktuelle firmaene som vi er i diskusjon med, men jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si når den avtalen kommer. Det er to parter som skal bli enige om innholdet og hvordan dette skal registreres og håndteres framover, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne. 

Bryne understreker at Beslutningsforum ønsker å innføre SMA-medisinene. 

– Det kommer ikke til å være forsinkelser på grunn av manglende vilje , men vi må ha et forhandlingsresultat som er innenfor prioriteringskriteriene og som vi har mulighet til å si ja til. 

– Glad-sak

To prostatabehandlinger innføres med begrunnelsen at et patent har gått ut, dermed er det flere leverandører av legemiddelet og prisen går dermed betydelig ned

Abirateron innføres i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til
behandling av pasienter med høyrisiko hormonfølsom prostatakreft.

Videre innføres Abirateron i kombinasjon med docetaxel til behandling av pasienter
med nydiagnostisert prostatakreft med spredning.

– Fagmiljøet har ønsket å ta i bruk denne behandlingen, slik at dette er en glad-sak for oss, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør Helse Vest RHF. 

Disse metodene fikk ja: 

Transkraniell likestrømsstimulering til behandling av depresjon og afasi. 

Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon. 

Abirateron i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativ behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft. 

​Abirateron i kombinasjon med docetaxel til behandling av pasienter med nydiagnostisert de novo metastatisk cancer prostata.

Niraparib (Zejula) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi – revurdering. 

Powered by Labrador CMS