Foto: Vidar Sandnes

Foto:

SV fremmer forslag om styrking av barnepalliasjon

– Det virker som det er tilfeldig hvem som får og hvem som ikke får god palliativ oppfølging. Det vil vi ha slutt på, sier SVs helsepolitiker Marian Hussein.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Som Dagens Medisin skrev forrige uke, sendte flere fagorganisasjoner, pasientorganisasjoner og ideelle organisasjoner nylig et åpent brev om barnepalliasjon til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Der ba de om at helse- og omsorgstjenester til barn som er alvorlig syke og kan dø, må få høyere prioritet i det offentlige helsevesen. De viste blant annet til Stortingsmelding 24 om lindrende behandling og omsorg, der alvorlig syke barn og unge var trukket frem som et innsatsområde.

«Vi ser frem til helse- og omsorgskomiteens føringer for å sikre et likeverdig, aktivt og helhetlig tjenestetilbud til alle barn og unge som lever med alvorlig, livsbegrensende sykdom», skrev de.

Tirsdag fremmet Sosialistisk Venstreparti (SV) et representantforslag om barnepalliasjon i Stortinget.

Marian Hussein som sitter i helse- og omsorgskomiteen for SV, forteller at det de siste dagene også har vært møter og samlinger i regi av Barnekreftforeningen og fagfolk som jobber med barn som har behov for palliativ oppfølging i helsevesenet.

– Det er hjerteskjærende å høre om familier som blir overlatt til seg selv i altfor stor grad. Det virker som det er tilfeldig hvem som får og hvem som ikke får god palliativ oppfølging. Det vil vi ha slutt på, sier Hussein til Dagens Medisin.

SV løfter saken fordi de mener det er nødvendig å sikre god oppfølging av barn med alvorlig, livstruende og livsbegrensende sykdom, med en helhetlig og lik tilnærming i hele landet, forteller hun. 

Vil ha plan for helhetlig barnepalliasjon

I forslaget som Hussein fremmer sammen med partikollegene Birgit Oline Kjerstad, Sara Bell og Kari Elisabeth Kaski, heter det:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak Stortinget med plan for en helhetlig barnepalliasjon, basert på at:

  • Barn og ungdom i palliasjon sikres et godt offentlig tilbud for å sikre samarbeidet mellom hjem, behandlere og barnehage/skole slik at barnas livskvalitet sikres der de bor. 
  • Det skapes gode palliative planer for at barna gis rett behandling til rett tid ved bred tverrfaglighet, der kompetansen hviler på spesialisthelsetjenesten. 
  • Det er operative barnepalliative team ved alle landets barne- og ungdomsklinikker som kan bistå de kommunale tjenestene. 
  • Det sikres tilstrekkelige ressurser til et nasjonalt, tverrfaglig, kompetansenettverk.» 

– Ikke gode nok rammevilkår

– Det vi ser er at det finnes for lite midler til barnepalliasjon i det offentlige helsevesenet til at de gode ansatte får brukt kompetansen sin på dette feltet, sier SV-politikeren.

Hun viser til at det var flertall på Stortinget for å opprette en videreutdanning innen barnepalliasjon. Det har vært tilgjengelig ved OsloMet siden 2019.

– De 200 som til nå har tatt den utdanningen, får ikke bruke kunnskapen og kompetansen sin tilstrekkelig. Det er ikke gode nok rammevilkår for de barnepalliative teamene i den offentlige helsetjenesten eller for det tverrfaglige kompetansenettverket, sier Hussein til Dagens Medisin.  

Høyre: – Det gjenstår veldig mye

I forrige uke uttalte Tone Willhelmsen Trøen (H), som er leder i helse- og omsorgskommiteen, til Dagens Medisin at Norge ligger langt bak andre land når det gjelder å bygge opp mer helhetlige tjenester for barnepalliasjon. 

Høyre-politikeren viste til at det er lagt ned en imponerende innsats fra fagfolk for å løfte området de senere årene. Og at det har skjedd mye, med offentlige utredning, nasjonale faglige retningslinjer og etablering av et utdanningstilbud.

– Dette er et utrolig viktig område, som jeg er stolt av at er løftet de siste årene. Men det gjenstår også veldig mye på feltet barnepalliasjon, sa Trøen. 

Powered by Labrador CMS