Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Kan avviklingen av godkjenningsordningen i FBV true forsvarligheten?

Vi er bekymret for at avviklingen av godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg (FBV) vil føre til enda større forskjeller mellom kommuner og helseforetak – og ikke vil gi et likeverdig behandlingstilbud for pasienten uavhengig hvor du bor i Norge.

Publisert: 2022-06-24 — 08.35

Ann Kristin Bakke

Innlegg: Ann Kristin Bakke, fagsjef for interessepolitikk i Norsk Revmatikerforbund

PÅ VEGNE AV våre medlemmer har Norsk Revmatikerforbund svart på høringsnotat av 1. april om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisttjenesteloven og forslaget om å avvikle godkjenningsordning i Fritt behandlingsvalg (FBV).

Nedenfor følger våre innspill.

FORSVARLIGHET. Fritt behandlingsvalg har bidratt til økt valgfrihet for noen pasienter, både når det gjelder valg av behandlingssted, men også gjennom at private aktører tilbyr alternative tilnærminger og behandlingsmetoder. Dette mangfoldet er spesielt relevant innenfor psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og rehabilitering.

Det følger av pasient- og brukerrettighetsloven §2-1b andre ledd at pasienter har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Dette tilsier at pasienter har krav på nødvendig helsehjelp med en forsvarlig standard, basert på en individuell vurdering av behov. Formålsbestemmelsen i spesialisthelsetjenesten og pasient- og brukerrettighetsloven påpeker at spesialisthelsetjenesten ikke står fritt, og at det skal tas hensyn til pasientens ønsker og synspunkter.

Forslaget om at overgangsordningen skal gjelde i seks måneder, må utgå. I stedet trengs klare føringer om at pasienten utfases når et tilsvarende tilbud i virksomhet med offentlig avtale er på plass. Det vil sikre gode overgangsfaser for pasienten

Forsvarlighetskravet innebærer også at dersom en bestemt type tjeneste er eneste alternativ for å yte et forsvarlig tilbud til pasienten, har vedkommende rettskrav på denne bestemte tjenesten.

OVERGANGSORDNING. Norsk Revmatikerforbund vil påpeke at det er behov for en overgangsordning som sikrer pasienter i et behandlingsløp, slik Helse- og omsorgsdepartementet har fastslått:

«Departementet mener det er behov for en overgangsordning som sikrer at pasienter som er i et behandlingsforløp hos de privat godkjente leverandørene ved ikrafttredelsespunktet, kan få fullført den påbegynte behandlingen, med mindre pasienten selv ønsker å fortsette behandling ved annen institusjon. Dette innebærer at de private leverandørene vil motta betaling fra staten i samsvar med reglene i forskrift om private virksomheters spesialisthelsetjenester for behandling som var påbegynt før tidspunkt de foreslåtte endringene trer i kraft».

KVALITETEN. Forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om at overgangsordningen skal være gjeldende i seks måneder, må utgå. I stedet trengs klare føringer om at pasienten utfases når et tilsvarende tilbud i virksomhet som eies eller har avtale med det offentlige, er på plass. Dette vil sikre gode overgangsfaser for pasienten.

Norsk Revmatikerforbund stiller seg nøytral til hvorvidt helsetjenesten som tilbys skal være privat eller offentlig, men mener at tilbudet som tilbys, skal være av tilfredsstillende kvalitet og i henhold til pasientbehov i Norge til enhver tid. Fra før mener Norsk Revmatikerforbund at rehabiliteringsfeltet er for lavt prioritert i norsk helsetjeneste, og at det ikke gis et godt nok helsetilbud til pasienter som trenger disse tjenestene.

FORSKJELLENE. Det er også en utfordring at det er stor variasjon i habilitering- og rehabiliteringstilbudet mellom ulike kommuner og helseforetak i Norge. Dette gjør at pasientene ikke får et likeverdig tilbud. At mange ikke får den hjelpen de trenger til å mestre hverdagen, gir unødvendige kostnader og er dårlig samfunnsøkonomi.

Norsk Revmatikerforbund er bekymret for at avviklingen av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg vil føre til enda større forskjeller mellom kommuner og helseforetak – og ikke gi et likeverdig behandlingstilbud for pasienten uavhengig hvor du bor i Norge.


Ingen oppgitte interessekonflikter


Dagens Medisin
, fra Kronikk- og debattseksjonen i 08-utgaven

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!