Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Uheldig praktisering av fullmaktsgrensen

Anbudspiloten til Folketrygden fremstilles som en mulighet for bedre behandling av norske kolesterol-pasienter, men vi frykter at regjeringen ikke har større ambisjoner for anbudspiloten enn ensidig kostnadsfokus. Anbudspiloten på kolesterollegemidler bør svare på mer enn målet om lavest mulig pris. Økt budsjettramme vil være en god start.

Publisert: 2022-02-28 — 08.41

Veronica Gundersen Gran

Kronikk: Veronica G. Gran, sjef for markedstilgang i Pharma Novartis Norge
Kari Rolfsjord, sjef for myndighetskontakt i Novartis Norge

VED SIDEN AV utfordringene som allerede er omtalt i Dagens Medisin, mener Novartis at en innføring av anbud for kolesterolsenkende legemidler viderefører en uheldig praksis av fullmaktsgrensen.

Kari Rolfsjord

Anbudspiloten fremstilles som en mulighet for bedre behandling av norske kolesterolpasienter, men dersom piloten introduseres med et budsjettak, vitner dette om få ambisjoner på vegne av norske kolesterolpasienter utover kostnadskontroll.

BUDSJETTGRENSE. Fullmaktsgrensen er en budsjettgrense for legemidler finansiert over Folketrygden. Dersom kostnader tilknyttet en gruppe legemidler utgjør mer enn 100 millioner kroner i løpet av en fem-årsperiode, vil dette kreve nye budsjettbevilgninger over statsbudsjettet. I 2018 ble den såkalte «bagatellgrensen» på 25 millioner kroner hevet til 100 millioner kroner – og endret på samme tid navn til «fullmaktsgrensen». Dette var en positiv endring ettersom færre saker måtte til behandling på Stortinget, og Statens legemiddelverk (SLV) fikk et bredere mandat til å fatte beslutninger om legemiddelfinansiering.

Dessverre opplever Novartis at dagens praktisering av fullmaktsgrensen er i strid med intensjonen bak grensen – og hemmer legemiddeltilgang ettersom budsjettaket brukes som utgangspunkt for forhandling.

SVÆRT UHELDIG. I høringsdokumentet om anbudspiloten heter det at: «Bruk av anbud for utvalgte legemidler kan potensielt gi prisreduksjoner slik at flere pasienter kan gis tilgang til en behandling innenfor fullmaktsgrensen eller bevilget budsjettramme.» Novartis mener det er svært uheldig om anbudspiloten introduseres med et budsjettak, all den tid dette er en konkurranseutsetting som alene vil bidra til besparelser. Et slikt budsjettak i anbud oppleves også særlig urimelig når leverandører allerede har tilbudt en kostnadseffektiv pris i henhold til gjeldende prioriteringskriterier.

Vi finner det også overraskende at verken pasientpopulasjon eller budsjettramme er avklart av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) før Sykehusinnkjøp Divisjon legemidler (LIS) får i oppgave å gjennomføre konkurranseutsettingen. Budsjettramme bør være avklart før anbudsutlysning i juni. 

ETABLERT PRAKSIS. Fullmaktsgrensen ble også brukt som utgangspunkt for forhandling under lansering av vårt migrenelegemiddel i 2019. 

Prisen var vurdert som kostnadseffektiv av SLV, men ettersom pasientene var mange, utløste dette behov for en større budsjettramme, noe daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ikke prioriterte. Flere migrenepasienter betalte for behandlingen ut av egen lomme i påvente av offentlig finansiering.  

AMBISJONER – OG KOSTNADER. Både migrene og høyt kolesterol er kroniske helseutfordringer som rammer mange nordmenn. Vi har forståelse for at myndighetene må prioritere innen en presset helsetjeneste, men dette må ikke stå i veien for ambisjoner på vegne av store pasientpopulasjoner. I høringsnotatet om anbudspiloten fremstår det som at leverandørene alene skal sørge for at flere kolesterolpasienter skal få ta i bruk ny behandling.

Vi opplever at dagens praktisering av fullmaktsgrensen er i strid med intensjonen bak grensen – og hemmer legemiddeltilgang ettersom budsjettaket brukes som utgangspunkt for forhandling

Myndighetene må også gjøre sin del av jobben og bevilge større budsjett slik at flere kan ta i bruk nye og kostnadseffektive legemidler, i tråd med den legemiddelpolitiske målsettingen om å tilrettelegge for innovasjon og kvalitet i behandlingen.

ØK BUDSJETTRAMMEN! Vi mener at fullmaktsgrensen kan beholdes dersom den praktiseres i henhold til intensjonen. Likevel kan budsjettspørsmål over statsbudsjettet utfordre den legemiddelpolitiske målsettingen om rask tilgang. En del av løsningen vil derfor være at det tidlig flagges behov for økt budsjettramme under vurdering av finansiering.

Vår erfaring fra sykehusanbud er at slik konkurranseutsetting utfordrer de legemiddelpolitiske målsetningene knyttet til kvalitet, rask tilgang og innovasjon. Vi ser eksempelvis at behandlinger som har ulik virkningsmekanisme eller bivirkningsprofil, blir gruppert sammen og definert som faglig likeverdige. Under enkelte terapiområder, som multippel sklerose (MS), er behandlingstilbudet vesentlig svekket ved at færre legemidler er rangert i anbud. Anbudspiloten på kolesterollegemidler bør utformes basert på lærdom fra sykehusanbud, og den må svare på mer enn den legemiddelpolitiske målsettingen om lavest mulig pris. Å øke budsjettrammen vil være en god start.

Disclaimer: Novartis er et globalt legemiddelselskap med hovedkontorer i Basel, Sveits med om lag 110 000 ansatte. Novartis Norge holder til i Nydalen og tilbyr behandlinger innen en rekke terapiområder til norske pasienter.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!