Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Finansieringen av fødsels-omsorgen må legges om

Vi erfarer en alvorlig jordmorflukt fra sykehusene. Nå er det på tide med en bærekraftig finansiering av fødselsomsorgen. Endring må til for å sikre et styrket fødetilbud, og det haster!

Publisert: 2021-09-10 — 13.14

Hanne Charlotte Schjelderup

Foto: Kristin Henriksen

Kronikk: Hanne Charlotte Schjelderup, leder av NSF Jordmorforbundet

HELSEDIREKTORATET HAR fastslått at dagens finansieringsmodell ikke egner seg for fødselsomsorgen. Riksrevisjonen viser at systemet fører til sparetiltak som reduserer kvaliteten på fødetilbudet. Vi erfarer en alvorlig jordmorflukt fra sykehusene, og det haster å få endret dagens finansiering. Det er nå 250 ubesatte jordmorstillinger i landets sykehus – og få søkere til stillingene.

Prekær jordmormangel er en konsekvens av at helsesystemet ikke er rigget på befolkningens premisser.

BÆREKRAFTIG FØDSELSOMSORG? Dagens innsatsstyrte finansiering (ISF) legger for sterke føringer for prioritering og praksis i fødetilbudet. Vi vil likevel advare sterkt mot en ren rammefinansiering. Jordmorforbundet er skeptisk til rammefinansiering gitt det finansieringssystemet vi har i dag. Vi vet at flere fagområder utenfor ISF sliter stort med å få allokert ressurser til sin aktivitet. Å ta fødsler ut av ISF, vil med dagens system bare bety at hele fødselsomsorgen må finansieres over basisbevilgningen. Dersom det hadde vært mulig å øremerke ressurser til fødsler og barsel, ville vi selvsagt ha vært mer positive.

Slik det diskuteres her, vil rammefinansiering egentlig bare bety at fødsler ikke lenger gir inntekter til helseforetakene. Det tror vi ikke vil bidra til en bærekraftig fødselsomsorg for fremtiden.

Vi ønsker en finansieringsmodell som ivaretar den komplekse tjenesten som fødselsomsorg er – og som sikrer økt kvalitet i fødselsomsorgen

TA GREP! Fødselsomsorgen skiller seg ut, som en særegen aktivitet i sykehusene mellom elektive og akutte tjenester. En annen ting som er særegent, er at fødsler alltid blir sett i sammenheng med akuttkirurgi og sykehusstruktur. Det fører til at denne aktiviteten ofte er i spill, og at andre faktorer enn kvalitet i fødetilbudet er avgjørende for hvilke ressurser som investeres i fødsler. Dette er det på tide å ta tak i.

Vi ønsker en finansieringsmodell som ivaretar den komplekse tjenesten som fødselsomsorg er. NSF vil ha en endret finansieringsmodell for å sikre økt kvalitet. Helsedirektoratet bør utrede videre muligheten for å finansiere fødselsomsorgen, eller deler av den, som helhetlige tjenesteforløp. Dette kan innpasses i det pågående utviklingsarbeidet knyttet til forløpsfinansiering i ISF.

ØREMERKING! En ny finansiering må utvikles som et øremerket tilskudd, som tar utgangspunkt i at kvalitetskravene i fødselsomsorgen ligger til bunn. Dette vil hindre stadige kutt.

Det er viktig å understreke at fødselsomsorgen ikke kan sammenlignes med noen annen aktivitet i sykehusene. Du kan si at det er den eneste aktiviteten i sykehusene vi ønsker skal øke. Derfor er det viktig at vi sikrer at vi har en fødselsomsorg av ypperste klasse i årene som kommer. Dette dreier seg om rammer for familier, par – og selvstendige liv som leves. Akkurat her har vi ikke råd til å trå feil.

SVARTEPERSPILL. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) krevde i 2020 en styrking av fødetilbudet, men det skjer få endringer i praksis. Anbefalingene i rapporten ble implementert i Revidert oppdragsdokument i juni 2020.

Jordmorforbundet har kartlagt at det ennå spares i fødetilbudet – med sommerstenging og kutt i bemanning. Pasientsikkerheten er truet. Etter sommeren er det opprettet tilsyn ved fødeavdelingene, som ved Sykehuset Østfold Kalnes. 

Våre tillitsvalgte melder om manglende planer for rekruttering og beholdertiltak til tross for prekær jordmormangel. I fjor brukte foretakene 61 millioner kroner til jordmorvikarer.

Det gjøres for lite – for sent. Nå foregår et svarteperspill mellom foretak og helseminister. I oppdragsdokumentet må det være føringer som sikrer at tilstrekkelige ressurser går til å sikre et forsvarlig fødetilbud og en forsvarlig følgetjeneste. Det er behov for tydeligere styringssignaler overfor de regionale helseforetakene (RHF-ene) for å sikre at spesialisthelsetjenesten leverer på krav som ble tatt inn i revidert oppdragsdokument fra regjeringen.

TYDELIG MANDAT! Jordmødre er nøkkelpersonell i helsevesenet på flere områder. Derfor er utdanningsstillinger særlig viktig for rekrutteringen, som leger i spesialisering (LIS). Denne ordningen ble tilgodesett i statsbudsjettet for 2021 – og en tilsvarende satsing vil det være naturlig å legge til grunn også for jordmødre.

Bærekraft er å satse på jordmødrene og tilby tjenester som er så fleksible og tilgjengelige at de møter befolkningens behov. Da må det fulle stillinger til – og et tydelig mandat for bruk av jordmødres kompetanse i kommunene og i foretak. Dette vil være kostnadseffektivt, det vil virke rekrutterende, det vil avlaste mangel på gynekologer – og ikke minst løse fastlegekrisen.

NSF Jordmorforbundet ber om å bli involvert i en eventuell prosess for omlegging av finansieringen av fødetilbudet.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

SLV og metodevurderinger. Følg møtet her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!