Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Verdien av en fast lege

De iverksatte tiltakene fra regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten ser foreløpig ikke ut til å kunne snu utviklingen. En investering i fastlegeordningen vil være lønnsom, og kan sikre nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid.

Publisert: 2020-11-06 — 11.40

Nils Kristian Klev

Kronikk: Nils Kristian Klev, spesialist i allmennmedisin og leder for Allmennlegeforeningen

DEN SISTE TIDEN har bank- og forsikringsbransjen begynt å tilby «kundefordeler», som gratis legetjenester gjennom avtaler med ulike kommersielle aktører.

Men er dette virkelig en fordel? Du kommer sjelden til samme lege, og resultatet blir fort en mer fragmentert helsetjeneste hvor nettopp gullet i fastlegeordningen, kontinuiteten i lege-pasient forholdet, undergraves.

KONTINUITETEN. Det er godt dokumentert at det er en direkte sammenheng mellom varigheten av fastlege-/pasientrelasjonen og dødelighet. Jo bedre legen kjenner deg og dine utfordringer, desto bedre livskvalitet og helse oppnår du. At lege og pasient kjenner hverandre, gir også bedre behandlingsetterlevelse og bedre forebyggende resultater.

Vi vet også at antallet øyeblikkelig hjelp-kontakter og innleggelser går ned hvis du har den samme legen over tid. Ni av ti pasienter behandles av fastlegene og henvises ikke videre. Det er derfor god samfunnsøkonomi å understøtte kontinuitet i lege-/pasientforholdet.

SVEKKET KONTINUITET. De store utfordringene i fastlegeordningen er etter hvert godt kjent. Stadig flere kommuner melder om rekrutteringsvansker, og erfarne leger slutter. Fastlegene har blitt tilført stadig nye oppgaver og arbeidsbelastningen oppleves av mange som uhåndterbar.

Ett av målene i samhandlingsreformen var at mer av behandlingen kunne foregå i kommunene. På den måten sikrer vi effektiv ressursutnyttelse ved at behandling gis på laveste effektive omsorgsnivå. Men for at dette skal fungere, må tjenesten dimensjoneres etter oppgavene og behovet. Uten et tilstrekkelig antall fastleger med tilstrekkelig tid til pasientene, svekkes tilgjengeligheten og dermed også kontinuiteten.

Skal vi sikre en best mulig helsetjeneste, må vi ikke undervurdere betydningen av varigheten på lege-/pasientrelasjonen

IKKE KRAFTFULLT NOK. Regjeringen la i vår frem sin handlingsplan for allmennlegetjenesten, men det virker ikke som om tiltakene som er iverksatt så langt, er kraftfulle nok til å snu utviklingen. Det er ikke lagt opp til ytterligere styrking i budsjettforslaget for 2021. Stadig flere kommuner må sette inn ekstra tiltak for å sikre innbyggerne en stabil fastlegetjeneste.

Gjentatte evalueringer har vist at fastlegeordningen som modell er en suksess, og vi opplever at andre land ser til Norge og ønsker å lære mer om vår organisering av primærhelsetjenesten. Fastlegene tar et helhetlig ansvar for pasientene og dekker både for lettere og tyngre problemstillinger, i motsetning til en del av de kommersielle utfordrere som har spisset seg inn mot et vesentlig snevrere tjenestetilbud.

LAV TERSKEL. Det er ingen løsning at fastlegene kun blir sittende igjen med de tyngste oppgavene, og at alle de lette tas av andre. Faren ved en slik utvikling er fragmenterte tjenester, ulike behandlere ved hver kontakt, manglende kontinuitet og dermed også økte kostnader.

Fastlegeordningen er lagt opp slik at det skal være en lav terskel for å kunne ta kontakt – uavhengig av problemstilling. Da får en raskt avklart nødvendig omfang på utredning, oppfølging og behandling – hos samme lege hver gang.

Dette sikrer også informasjonskontinuitet. Fastlegene har etablerte samhandlingsløsninger med både spesialisthelsetjenesten og kommunen. Det er en fordel å kjenne hvem du skal samhandle med - og for de andre aktørene hvem de skal kontakte. 

OMSTILLING. Fastlegene har ligget i front i å ta i bruk løsninger som elektronisk pasientjournal, elektronisk kommunikasjon med samarbeidspartnere og var tidlig ute med digitale konsultasjonsformer, som tekstbasert e-konsultasjon – og de siste årene også videokonsultasjoner. Fastlegene kan derfor langt på vei møte konkurransen fra private aktører på dette feltet.

Fastlegene har også vist seg svært omstillingsdyktig. Ved utbruddet av koronapandemien tok fastlegene raskt nødvendige grep. Antallet e-konsultasjoner i februar måned i år hos fastlege var rett over 42.000, mens måneden etter var antallet steget til hele 472.000. I løpet av en uke tilbød de fleste fastlegene videokonsultasjoner som et alternativ til fysisk oppmøte.

NATURLIG FØRSTEVALG. For pasientene kan det muligens virke forlokkende med kommersielle tjenester som tilbyr kontakt med lege uten ventetid. Slike valg foretas i større grad ut ifra tilgjengelighet enn ut ifra kvalitet, og de færreste er klar over verdien av kontinuitet. Men skal vi sikre en best mulig helsetjeneste, må vi ikke undervurdere betydningen av varigheten på lege-/pasientrelasjonen.

Fastlegen bør derfor fortsatt være et naturlig førstevalg, men da trenger vi tilgjengelige fastleger med tilstrekkelig tid til hver pasient.

Forhandlingene om kommende års statsbudsjett er i gang. En investering i fastlegeordningen vil være en lønnsom investering og en sikkerhet for at formålet med fastlegeordningen, slik det er formulert i forskriften, kan innfris: «Å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid».

 

Dagens Medisin 18/2020, fra Kronikk og debattseksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!