Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

Stortinget

Foto: Per Corneliussen

Dette er helsebudsjettet

Her er de viktigste bevilgningene til helse på statsbudsjettet 2021.

Publisert: 2020-10-07 — 10.08

Saken oppdateres

Onsdag kl 10. offentliggjorde regjeringen statsbudsjettet for 2021.

 

LES OGSÅ
Statsbudsjettet 2021: Dette er helse-lekkasjene

10.6 milliarder kroner til økt koronainnsats
– Vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Derfor foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 10,6 milliarder kroner til å en rekke koronatiltak, slik som innkjøp av vaksiner og vaksinasjon, styrking av sykehusene, utvidelse av det nasjonale smittesporingsteamet, ytterligere oppbygning av beredskapslageret for legemidler og testing ved grenseoverganger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

I denne bevilgningen inngår 3800 millioner til innkjøp av vaksiner mot covid-19.

3500 millioner skal dekke ekstraordinære kostnader i sykehusene, som innkøp av smittevernutstyr.

890 millioner skal brukes for å ta inn etterslep og få ned ventetidene. Det er også satt av 200 millioner for å opprette en insentivordning for å ta ned etterslep i sykehusene.

Regjeringen vil også bruke 128,5 millioner kroner for å videreføre LIS-1-stillinger som ble opprettet i 2021.

2,3 prosent aktivitetsvekst i sykehus
Regjeringen øker driftsbevilgningen til sykehusene med 2 460 millioner kroner i 2021 og mener det gir rom for en aktivitetsvekst på 2,3 prosent.

Regjerningen foreslår også 175 millioner kroner for å for å innføre en ny inntektsmodell for de regionale helseforetakene.

De bevilger også 60 millioner kroner til et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes.

 

Opptrappingsplan for psykisk helse
170 millioner kroner bevilges til opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse.

– Hvis vi klarer å forebygge psykiske helseproblemer hos barn på et tidlig tidspunkt, vil det ha stor betydning for resten av livene deres. Derfor foreslår regjeringen 170 millioner kroner for å styrke innsatsen for barn og unges psykiske helse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).


130 millioner i bevilgningen skal gå til oppfølging av tiltak i planen. 35 millioner skal gå til utvikling og drift av digitale tjenester til barn og unge.

 

450 millioner kroner til allmennlegetjenesten
Regjeringen følger opp Handlingsplanen for allmennlegetjenesten og foreslår 450 millioner kroner til å styrke allmennlegetjenesten i 2021. 400 millioner kroner bevilges over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, og skal gå til å endre og styrke basistilskudd for fastlegene. I tillegg styrkes andre rekrutteringstiltak som har vist god effekt, som Alis-avtaler, med 30 millioner. Det bevilges også 12 millioner kroner til kvalitetssystem og 8 millioner kroner til gjennomføring og evaluering av handlingsplanen.

Samlet blir det bevilget 354,1 millioner kroner i Helse- og omsorgsdepartementets budsjett for 2021 til tiltak for å bedre allmennlegetjenesten:

 • 102 millioner kroner til Alis-avtaler. Alis-avtaler er avtaler mellom kommunene og leger i spesialisering i allmennmedisin om særskilte rekrutteringstiltak. Avtalene skal lette rekrutteringen av fastleger i kommuner med rekrutteringsutfordringer.
 • 77,2 millioner kroner til pilot for primærhelseteam
 • 20 millioner kroner til Alis-kontorene i Kristiansand, Hamar, Bergen, Trondheim og Bodø. Dette er en dobling av støtte i forhold til fjoråret. Alis-kontorene skal bidra til å rekruttere og legge til rette for legenes spesialisering i allmennmedisin og følge opp Alis-avtalene.
 • 8,5 millioner kroner til å utvikle fastlegenes elektroniske pasientjournalsystemer. Spesielt i koronakrisen har digitale hjelpemidler vist hvordan fastlegene kan nå ut til listeinnbyggerne sine ved bruk av e-konsultasjoner.
 • 83,6 millioner kroner for å dekke kommunens utgifter til veiledning for allmennleger i spesialisering i allmennmedisin.
 • 14 millioner kroner til å videreføre piloter for hvordan legevaktordningen kan utvikles.
 • 34,8 millioner kroner til forskning og kompetanse i allmennlege­tjenesten.

 

Forenkler frikortordningen
Regjeringen foreslår å slå sammen egenandelstak 1 og 2 for å skjerme de pasientene og brukerne som har høyest utgifter til helse. Dette vil ifølge regjeringen føre til at de 200 000 pasientene i Norge som i dag betaler de høyeste egenandelene, vil spare 1453 kroner i året, og raskere få gratis helsetjenester.

Det nye egenandelstaket fastsettes til 3183 kroner. Sammenslåingen gir lavere egenandelsutgifter til de som oppnår frikort ved begge takordningene i dag eller har høye egenandelsutgifter under begge takene.

Det er om lag 2,3 millioner brukere som i dag ikke når noen av dagens egenandelstak, og dermed ikke vil oppleve noen endring. Om lag 1,1 million brukere vil få høyere utgifter, maks 723 kroner i året. Brukere som når både egenandelstak 1 og egenandelstak 2, altså de med høyest egenandeler i dag, vil spare 1453 kroner i året på endringen.

Regjeringen foreslår samtidig å sette av 60 millioner kroner til en ytterligere skjerming av utsatte grupper som vil kunne få utfordringer med høyere egenbetaling. Dette gjøres ved å tilføre kommunene 50 millioner kroner. 10 millioner kroner settes av til Helsedirektoratet/Helfo for å forvalte og utrede skjermingsordninger.

 

100 nye LIS-stillinger
Regjeringen foreslår å opprette 100 nye utdanningsstillinger for leger (LIS1-stillinger). I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 26,5 millioner kroner til nye LIS1-stillinger. 50 av stillingene vil ha virkning fra høsten 2021 mens de resterende 50 opprettes våren 2022. Fullt utbygd vil økningen ha en årlig kostnad på rundt 206 millioner kroner. Når økningen på 100 nye stillinger er fullt utbygd høsten 2022, vil det totale antallet LIS1-leger i tjenestene ha økt med om lag 15 prosent siden våren 2020.

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet 38 nye stillinger i Nord-Norge. Tidligere i år opprettet regjeringen 100 midlertidige LIS1-stillinger som ledd i tiltakspakken i forbindelse med koronasituasjonen.

 

Lån til nytt behandlingsbygg i Stavanger og ny regional sikkerhetsavdeling ved OUS
Nytt sykehus i Stavanger er allerede under bygging. Med lån til bygging av et nytt behandlingsbygg, E-bygget, kan Helse Stavanger få fullført byggetrinn 1 ved Nye Stavanger universitetssjukehus. Regjeringen foreslår å gi en låneramme på 1 295 millioner kroner til prosjektet og en bevilgning på 255 millioner kroner i 2021.

Ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus er planlagt bygget på Ila i Bærum. Regjeringen foreslår å gi en låneramme på 830 millioner kroner til prosjektet og en bevilging på 24 millioner kroner i 2021

I forslaget til statsbudsjett for 2021 foreslår regjeringen til sammen nærmere 7,9 milliarder kroner i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i helseforetakene

 

317 millioner kroner til digitalisering i helse- og omsorgstjenesten
Regjeringen foreslår i budsjettet for 2021 å styrke de nasjonale samhandlingsløsningene kjernejournal, helsenorge.no og e-resept med 189 millioner kroner. 

Samtidig foreslår regjeringen å bevilge 93 millioner kroner til realiseringen av felles kommunal journalløsning

Regjeringen forslår videre å øke bevilgningen til helseanalyseplattformen med 35 millioner kroner til totalt 235 millioner kroner.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!