Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Noe nytt under solen?

I sum drukner den enkelte fastlege i forventninger og krav. Flere aktører vil ikke avlaste, men føre til økt arbeid for fastlegene.

Publisert: 2019-01-09 — 14.22
Gisle Roksund

LEGELIV-KOMMENTAREN: Gisle Roksund, fastlege og spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin

JEG DELTOK UNDER Helsedirektoratets konferanse om fastlegeordningen rett før jul. Det er naturligvis flott at direktoratet arrangerer en slik konferanse. Men med fare for å bli oppfattet som en gretten, gammel gubbe: Det var en blandet opplevelse. Mye av det som ble sagt, har vært sagt mange ganger før.

Men kanskje var det noe nytt: Det synes å være en samlet verbal forståelse av at noe må gjøres. Det gjenstår å se om nok penger kommer tidsnok.

ENDRINGENE. Det er skrevet side opp og side ned om hvordan fastlegens arbeidsdag er betydelig endret de siste årene. Selv var jeg med på å åpne et fastlegekontor da fastlegeordningen ble innført i juni 2001. I dag, 17 år senere, har jeg 700 færre pasienter på listen, men arbeider flere timer i uken.

Vi har opplevd endringer i sykdomsforståelse og arbeidsmetoder, i oppgaveportefølje, i forventinger og krav fra pasienter, samarbeidspartnere og myndigheter. Samlet har det ført til et betydelig merarbeid med den enkelte pasient.

I 2001 dominerte en reduktiv sykdomsforståelse. Ny kunnskap har satt ord på hva mange allmennleger til alle tider har ant, men ikke hatt klar forståelse av, nemlig at livet ofte «går i kroppen». Allmennlegen arbeider i dag annerledes med en rekke pasienter med større oppmerksomhet på hvilke forhold den enkelte pasient har levd og lever under, nettverk og sosial kontekst med mer. Dette fører til lengre konsultasjoner.

OPPGAVER. Merarbeidet illustreres av et stadig økende antall pasienter med sammensatte lidelser. Samtidig øker fortsatt fragmenteringen i spesialisthelsetjenesten, som i mindre grad blir i stand til å ta seg av disse pasientene på en god måte. Dette forsterkes av en uendelig kunnskapseksplosjon innen den reduktive vestlige medisinen.

Oppgaveporteføljen er betydelig endret. Samhandlingsreformen har ført til en svær overføring av oppfølging og ansvar for en rekke multisyke og alvorlig syke pasienter. Institusjonsplasser er bygd ned i kommuner og helseforetak. Spesialisthelsetjenesten definerer selv når ansvar for pasientene føres tilbake til fastlegene. Vi fastleger blir ofte sittende igjen med ansvar for de dårligste både innen somatikk og psykiatri.

Ytterligere registreringer av ulike kroppsfunksjoner, gjennom ulike apper og sensorer, vil føre til massiv overdiagnostikk og overbehandling

KRAV. I motsatt ende får vi stadig flere retningslinjer og høyere forventninger fra myndighetene rettet mot de friske. Vi skal finne sykdommer og risiko for sykdom stadig tidligere. Intervensjonsgrenser og behandlingsmål for individuelle forebyggende tiltak er redusert og skjerpet. Kravet til fastlegens koordinatorrolle og samarbeid med andre aktører er skjerpet, likeledes forventningene til at vi skal ha oversikt over helsetilstanden til den enkelte pasient på listen.

Elektroniske hjelpemidler har ført til mindre skriving og færre telefonkontakter hos medarbeiderne. Til gjengjeld har legene fått mer å gjøre med å rydde i medikamentlister, følge opp prøvesvar, bildeundersøkelser og så videre. Moderne bildediagnostikk gjør at man finner stadig mindre forandringer i ulike organer, endringer som er vanskelig å tolke, og som gjerne fører til ytterligere utredninger og henvisninger.

INVOLVERING. En ønsket utvikling med økt brukermedvirkning har ført til at legene involverer pasientene mer i sykdomsforståelse, utredning og behandling. Flere pasienter bruker elektroniske verktøy før legekonsultasjoner og har ofte mange spørsmål og forslag til utredning og behandling. Det er bra, men det tar tid.

Befolkningens forventninger til hva helsetjenesten skal og bør ordne, har økt. Mange har sterke ønsker om utredninger uten forståelse av nedsidene som overdiagnostikk og overutredning. Det enkleste for allmennlegene er å gi etter for ønsker og krav om utredninger og henvisninger, men det vil gi et økt press på spesialisthelsetjenesten og skade pasientene som følge av overutredning og overbehandling. Det tar tid å snakke med pasientene om slikt.

I fremtiden vil ytterligere registreringer av ulike kroppsfunksjoner, gjennom ulike apper og sensorer, føre til massiv overdiagnostikk og overbehandling. Mye av dette vil havne i hendene til fastlegene. Vi opplever økte krav til attester og attesters innhold.

SAMME PROSEDYRE. I sum drukner den enkelte fastlege i forventninger og krav, hvor legens egen vurdering er avgjørende for god behandling. Det er vurderinger som ikke kan overlates til annet helsepersonell, og hvor flere aktører vil føre til økt arbeid for fastlegene.

Under fastlegekonferansen før jul representerte statssekretær Maria Jahrmann Bjerke den øverste politiske ledelse. Hun åpnet konferansen med å si det samme som ministeren har sagt så lenge jeg kan huske; at fastlegene skal avlastes av annet helsepersonell, at vi skal arbeide «annerledes» og at det vil komme en plan i 2020, med virkning tidligst fra 2021.

Deretter forlot hun konferansen.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 01/2019

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Fastlege 13.01.2019 17.47.22

  @Mett og god: Du gjør i hvert fall tydelig at du ikke er lege. Jeg har ingen gevinst av å sykmelde noen, tvert i mot. Langtidssykmeldinger koster uforsvarlig mye arbeidstid, møtetid og byråkrati. Jeg ville være glad av å slippe enhver sykmelding og sykmeldingsoppfølging. Og du gjør også tydelig at du ikke har ansatte du er nødt å betale. De tider, hvor fastlegen stå på toppen av skattelisten sluttet til de fleste av oss for senest 6 år siden. Det er ganske sterk å fordømme en hel yrkesgruppe med udokumenterte påstander. Finn deg en fastlege som representerer de fleste av oss. Og sett deg litt inn i hva en fastlege må forholde seg til og hvem det er som betaler fastlegens krav. En lege uten refusjonsavtale med HELFO kan med sikkerhet ta andre individuelle avgjørelser og en pasient som betaler sine medisiner til 100%selv kan få andre behandlingsalternativer. Men en fastlege SKAL gi NØDVENDIG helsehjelp på lavest forsvarlig nivå og det medfører at pasienten ikke får alt han vil.

 • Mett og god 14.01.2019 11.53.58

  @Fastlege; Helsevesenet er i stor grad basert på tillit og mindre grad på kontroll. Tillit til at helsehjelp gis kun av nødvendighet.. Og ikke pga. økonomiske eller andre vikarierende motiver for hjelpen. Problemet med tillitsbaserte systemer, med lite ekstern kontroll, er at trangen da til å beskytte egne interesser lett kan bli regelen under dekke av å gi faglig forsvarlig behandling. Bla. i linken i mitt innlegg der sykepleier Sarah Eriksen skriver; "Alle vil vi gjøre en god jobb, og pasientjournalen fungerer ofte som vårt beste vitne. Men selv om den har status av å være det, så vet vi nok alle – sånn innerst inne – at slik dokumentasjon ikke er ensbetydende med en troverdig fremstilling av virkeligheten. Jo, journalen skal ivareta pasienten, men ofte ser vi at den heller ivaretar personalet. For hvis vi skriver at en pasient har fått ivaretatt X, eller vinkler det slik, har vi med ett fått juridisk bevis på at slik var det. Selv om pasient og pårørende måtte påstå noe annet,"

 • Saksopplysninger (SRH): 14.01.2019 14.46.25

  Obs! (viktig å være klar over i debatten) Fastleger er ikke sykepleiere, og jobber heller ikke på sykehus med sykehusjournalføringer. Pasientinnsyn i fastlegens EPJ er kvalitessikret, utbredt og mye brukt.

 • Mett og god 14.01.2019 15.57.02

  Til Saksopplysninger (SRH); "Fastleger er ikke sykepleiere, og jobber heller ikke på sykehus med sykehusjournalføringer" - Det vet nok de fleste. Men elelrs er nok pastandene allmenngyldige. Slik at neste kommentar; . "Pasientinnsyn i fastlegens EPJ er kvalitessikret, utbredt og mye brukt"- Dette er ikke dokumentert og nok bare tull. For hvem kvalitetssikrer hvem og hvor utbredt er korrigeringer og endringer basert på tilbakemeldinger fra pasientene? Sjekk for øvrig kommentarene på denne https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/01/14/feil-fra-legeforeningen/

 • Fastlege SRH 14.01.2019 16.27.16

  Nylig FJERNET myndighetene Takst 5 (Utskrift/kopiering av pasientjournal til pasient eller person som opptrer på vegne av pasient, jfr. Pasientrettighetsloven §5-1) og pasientene får nå ut sine journaler GRATIS ihht. §5-1 hos fastlegen. Pseudovitenskap er undersøkelser som presenteres som vitenskap, men som ikke oppfyller alminnelige krav til vitenskapelighet. Enkelte former for kreasjonisme som til dels utviser en infrastruktur som ligner den man finner i vitenskapelige felter. Til dette finnes tidsskrifter, undervisningsinstitusjoner (endog «universiteter»), NRK og brennpunktreferanser med oppdragsforskere som Simen Markussen. Han har også bevist at «Forskning har vist at fastleger med få pasienter skriver ut flest sykemeldinger». Forskeren mener økt bruk av gradert sykemelding og at man endrer måten fastlegen blir betalt på er en mulig løsning. BETALINGER ER SLIK: Takst L1 gav fastlegen kr. 18 i refusjon / L4-taksten kr. 75, som staten økte til hhv. 19- og 78 kroner for 2019.

 • Fastlege SRH 11.01.2019 17.01.22

  Devolusjon er et begrep som kreasjonister har misbrukt og moret seg med helt siden Darwins tid. Det er kanskje på tide å bruke ordet til noe konstruktivt. For eksempel som et begrep på utryddelse av Fastlegeordningens (FLOs) egentlige mangfold. Vi vet ganske mye om masseutryddelser, for eksempel den som tok dinosaurene (DISTRIKTSLEGEN) for 65 millioner (25) år siden. Den jevne bakgrunns-utryddelsen er i større format, og må forklares mekanistisk, ut fra hvilke statlige faktorer og byråkratprosesser som ligger til grunn. Det er altså fint å kunne bruke ordet «devolusjon» til noe nyttig. Riktignok er begrepet brukt innen rettslære, men devolusjon passer her bedre som beskrivelse på motsatsen til adapsjon og profesjonsdannelse, nemlig statstyrt fastlegenedgang og terminering. Kanskje et slikt lingvistisk verktøy kan hjelpe oss å forstå mer av generelle årsaker til hvorfor noen evolusjonære linjer bukker under etter 2012. Pussig at normaltariffen fortsatt utformes av treenigheten (makta!)

 • Mett og god 11.01.2019 09.31.52

  Noe må gjøres med fastlegeordningen. Og i går kom det noe nytt under solen. For nå kom resultatet fra den mest fakta og forskningsbaserte undersøkelsen som er gjort på området https://www.nrk.no/dokumentar/fastlegene-som-henter-ut-mest-penger-fra-staten_-sykemelder-mest-1.14371981 . Samfunnet kan spare milliarder på milliarder ved å gi fastlegene fast ansettelse i primærhelseteam med fast lønn. Forskningen viser at ved fast ansettelse vil fastlegene sykmelde adskillig færre enn de gjør i dag. For da vil de mangle dagens økonomiske motivasjon for inntjening. Vi hører jo hele tiden at legene setter pasientene først. Men faktum er at i dagens system setter de sine egne penger og sine egne rettigheter øverst. Sett i sammenheng med trangen til å beskytte seg selv, mer enn å sette pasientene først, så har vi hele fasiten på hva som må endres av holdninger og kultur i helsevesenet. Det må ryddes i ukultur, fra kjeller til loft; https://www.nrk.no/ytring/sykehusets-skam-1.14351878 ..

 • Fastlege SRH 14.01.2019 14.37.54

  The first principle is that you must not fool yourself - and you are the easiest person to fool. NAV-NORGE 2019: En enhetlig og vitenskapsbasert teori på sykefravær mangler fortsatt. Derfor blir årsaker og løsninger ofte et spørsmål om hva en TROR på. Debatter om sykefraværet i Norge er preget av dette. Ekstrapoleringen i NRKs biaserte L1-medianTELLING mangler åpenbart fagfellevurdering. NRK hentet i stedet velkjente FLO-kritikere Arnstein Mykletun (Bergens Tidende 2013 hadde et stort portrett av sluggeren med tittelen «Forskere misbrukte opplysninger») og statens oppdragsforsker Simen Markussen. Anbefalingene deres er fargede og fordomsfulle; bygger mer på personlige preferanser enn på faglige argumenter. NRK valgte å bruke et diagram som viser bruken av sykmeldingstaksten L1 i 2017. Takst L1 brukes også v.FRISKMELDINGER. Logikken din blir da at # friskmeldinger øker med fastlegenes refusjon. L4-takster øker lovfestet dialog m.NAV/arbg. Ps.HELFOrefusjon øker med grad av spesialisering

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 10.01.2019 16.42.38

  Paradigmeskiftet etter 2012 innebærer stort alvor, med krise og uvitenskapelig devolusjon av fastlegeordningen. Grekerne hadde som kjent lenge hevd på definisjonen av paradeigma; mønstergyldig eksempel eller forbilde. Skiftet kom med statens nytale om samhandling og BEON-prinsippet. Definisjoner på bilateralitet, respekt og transprens ble brått reversert. Apokryfer av uskikkelige FLO (fastlegeordningen) viser at staten skulle straffe, og kommunen styre straffeutmålingen. Det apokryfe evangeliet fra profeten Strøm-Erichsen skulle tilpasse 10-åringen den nye moralloven. Etterfølgeren, Bent Høies katekisme, hadde en dogmatisk konfliktformel som kompletterte FLOs apokalypse. Norsk allmennmedisin trenger en kanon («rettesnor», «forbillledlig rettleiing») og et pietistisk håp om bedre tider – Pia desideria - via kategorisk samling i bånn! Et legitimt talreør med meningsberttigelse i alle maktens nivåer og korridrer må også utpekes med "pietismens" slagkraft.

 • SRH 10.01.2019 19.07.57

  «Annerledes» fastlegeordning (FLO)? Jeg tror pinadø vi må bli haugianere jeg, ledet av en NY fastlegefrenetisk Hans Nielsen Hauge - HNH «reloaded». En pietistisk predikant, men verken pedantisk eller puritansk. En av Norges store bautaer – en bygger. Nyskapning, innovasjon og samfunnsansvar er «busswords» i næringslivet, men først ute var de facto gründeren HNH. Han startet vår industrielle utvikling og er kanskje Norges mest undervurderte nyskaper. Han er vel det nærmeste man kommer en nordisk variant av Gandhi. HNH kjempet for det frie ord og forsamlingsrett (nye ALU). Ifølge NHH-professor Ola H. Grytten kan også FLO lære mye av pietisten. Hans' ideer lever altså videre, blant akademikere, idealister og i deler av næringslivet: «Hvo som ei vil arbeide, bør heller ikke æde. Maaske Qvale vil bygge Closter, som fordum, til sin Kirkestiftelse, saa vil jeg derimod bygge Fabrikker, drive Handel, arbeide til Hielp med Haandværker, og naar Tid og Kraft haves, da fornemmelig dyrke .. » FLO

 • Lege i Nord 10.01.2019 10.39.50

  Fakta er fakta, uavhengig av hva man mener, tror, påstår eller innbiller seg. Så mange mener så mye. En time med google slår 6 år med utdanning og 6 år til med spesialisering i jobb. At man har brukt mesteparten av livet sitt til å lære noe betyr lite når noe annet står på en tilfeldig side funnet med google. Pasienten mener behandlingen er feil, og derfor skal legen ignorere hele sin utdanning og erfaring for å gi den behandlingen pasienten vil ha. At legen har ingen personlig eller økonomisk gevinst av å velge mot pasienten ønsker betyr ennå mindre. Legen skal også ignorere blodprøversvar, evt. røntgen bilder, pasientens symptomer og funn ved undersøkelse. At det ikke eksisterer god vitenskapelig dokumentasjon for behandlingen har lite å si når pasienten føler at den vil ha effekt. Folk er friskere og får mer hjelp enn noen gang i historien, og mer misfornøyde. Mye vil ha mer. Så lenge 1 person angir å hatt effekt 1 gang via media, så betyr det visst mer enn flere år med forskning...

 • Mett og god 10.01.2019 11.29.00

  Her var det mange udokumenterte påstander. Når Lege i Nord og mange andre leger skal forsvare sin praksis, så henviser de til forskning. Men hva er forskningsresultater?. Jo alle forskningsresultater er avhengig av de forutsetninger som er lagt inn i forskningen. Endres forutsetningene endres resultatene. Derfor kan ikke spesifikke forskningsresultater tas til inntekt for allmenngyldige praksiser. Man glemmer når man henviser til forskningsresultatene at de kun gjelder basert på de og de og de og de forutsetningene. Og derfor kan en pasient med x antall timer med Google, som kjenner sin sykdomshistorie, i mange tilfelle mer om sin sykdom, enn en lege som selv med 6 års utdannelse og x antall års praksis kun henviser til forskning. På området. Uten å fått med seg forutsetningene. En reflektert lege derimot, vil bruke sine kunnskaper og høre hva pasienten sier. Ikke bare lytte på, men lytte til, pasienten. Først da er forutsetningene tilstede. For god og riktig. Behandling.

 • Lege i Nord 10.01.2019 13.05.16

  Og her kommer det mer svada. Endres forutsetningene til forskning endrer man hva det forskes på. Fakta er fakta uavhengig av enkeltpersoners svært fargede meninger. Å finne fakta er derimot hva legeyrket og annen grundig utdanning forsøker å lære bort. Hele det vestlige helsesystemet og all medisin baseres på forskning. Uten dette ville legeyrket være null verd. All verden røntgen, MR-maskiner, antibiotika, og all annen virksom behandling er basert på forskning, eller i det minste årevis med erfaring. Det betyr ikke at man vet alt, men at man forsøker å stadig tilegne seg godt dokumentert kunnskap. Du møter aldri en seriøs helsearbeider som ikke bruker forskning. Jeg er glad at du møter motstand med dine personlige meninger. For mange lager sin egen fantasiverden basert på egne følelser og begynner å tro på det selv. Du vil forhåpentlig møte sympati hos din fastlege, men ikke forvent at vi andre skal lytte til ditt svada.

 • Mett og god 10.01.2019 15.42.52

  Til Lege i Nord under; Du er for opptatt av dine egne svada meninger, til å få med seg hva andre skriver, tydeligvis. Har ikke påstått at man ikke skal bruke forskning. Tvert imot er alt helsearbeid basert på forskning. Jeg skrev ikke; "Endres forutsetningene til forskning endrer man hva det forskes på." Jeg skrev: "Forskningsresultater er avhengig av de forutsetninger som er lagt inn i forskningen. Endres forutsetningene endres resultatene." Ikke forskningen, som du påstår. Problemet med mange leger er at de påstår de er opplært til å finne fakta til pasientens beste mens realiteten er at de prøver å finne fakta som passer for å frifinne seg selv for all skyld dersom den foreskrevne behandling feiler. I forhold til deres selektive utvalg av forskningsbaserte fakta. De lager dermed sin egen "faktabaserte" fantasiverden basert på egne følelser og begynner å tro på det selv. Og så påstår de det er medisinske fakta, mens det bare er vrangforestillende svada....

 • Mett og god 09.01.2019 15.50.05

  Ja, alle krav og forventninger, krever tid. Masse arbeidstid. Samtidig, dersom man skal omskrive innlegget her skal fortsatt legens "individuelle" vurdering være avgjørende for god - "eller dårlig" - behandling. Og fortsatt skal det være legens individuelle vurdering i journalene som skal være juridisk bindende for hva som var rett behandling. Det betyr at uansett hvilke umulige krav og forventninger som fastlegene ikke kan oppfylle, skal de fortsatt få lov til å ha evig individuell rett til selv å vurdere riktig behandling. Samtidig skal de ikke stå til ansvar dersom pasienten mener behandlingen er feil. For i journalen står det jo hva som er riktig behandling. Og den må jo være rett. Da den er skrevet av legen selv. Som har enerett på den medisinske sannhet. Selv om de drukner i forventinger og krav. Der journalen i praksis fungerer mer for å dekke mangler hos legen, enn hos pasienten..... https://www.nrk.no/ytring/sykehusets-skam-1.14351878 .

 • Arnulf Heimdal 09.01.2019 15.36.48

  Takk for et presist og godt innlegg. Kunnskapen om dette har i mange år vært fraværende i HOD og embetsverket. Denne inkompetansen ble tydelig demonstrert allerede ved Stoltenbergregjeringen sitt forslag til ny fastlegeforskrift i 2011.. Faglig svake helseministere har heller ikke forstått dette. Resultatet ser vi nå. Ikke rart at statssekretæren valgte å forlate konferansen.

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!