Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Karin Straume i Helsedirektoratet sier det er "uheldig" at noen studenter slipper obligatorisk tjeneste i Norge før de kan gå rett i jobb som lege.

Karin Straume i Helsedirektoratet sier det er "uheldig" at noen studenter slipper obligatorisk tjeneste i Norge før de kan gå rett i jobb som lege.

Norskutdannede leger må stå i kø – leger utdannet i utlandet kan gå rett i jobb

Helsedirektoratet kaller det et «uheldig utslag» av et nytt reglement.

Køen av nyutdannede leger som venter på å gjennomføre obligatorisk praksis, det som tidligere het turnus og nå kalles LIS1, vokser: I vår var det 1270 søkere til i alt 456 ledige LIS1-stillinger.

Kun èn av tre får jobb
Det betyr at bare 36 prosent av søkerne - èn av tre - kan forvente å få en slik stilling, en andel som ifølge Norsk medisinstudentforening aldri har vært lavere.

Men i flere år har det vært mulig for leger utdannet i utlandet å slippe det som for norskutdannede leger er obligatorisk praksis:

Mens hundrevis av ferske leger – utdannet ved norske studiesteder - står i kø for å få gjennomført obligatorisk LIS1 for å kunne jobbe som lege i Norge, kan de som er utdannet i et EU/EØS-land gå rett fra studiene og ut i jobb.

Kan ansettes som leger
Det nye reglementet kom under omleggingen av den tidligere turnustjenesten. For norskutdannede leger er det obligatorisk med LIS1, men dette gjelder ikke for leger som er utdannet i et annet EU/EØS-land. Frem til 1.mars neste år kan disse ansettes direkte som leger:

«Autoriserte leger utdannet i et annet EU/EØS-land kan frem til 1. mars 2019 starte som lege i spesialisering (LIS) uten å ha gjennomført turnus eller LIS1», heter det i regelverket.

Kan veilede uten norsk praksis
Slik det er nå, kan en helt fersk lege utdannet i for eksempel Latvia, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyskland eller Ungarn, uten å ha erfaring i norsk helsevesen, være den som veileder sine norskutdannede kolleger som er pålagt å gjennomføre LIS1. Dette bekrefter leder av Legeforeningens turnusråd, Anja Fog Heen:

– Vi kjenner til at noen har fått LIS2-stilling uten å ha gjennomgått LIS1. Disse har autorisasjon og praksis integrert i studiet, og de har ofte arbeidserfaring. Derfor kan de som starter rett i LIS2, veilede LIS1. Arbeidsgiver har ansvar for å sørge for at de som ansettes uten å ha LIS1, er skikket til jobben.

«Frustrasjon og forvirring»

– De som er utdannet i Norge, har også autorisasjon?

– Ja, og det har skapt frustrasjon og forvirring. Det dukker imidlertid opp mange planlagte og ikke-planlagte forhold ved en slik omlegging, og dette oppleves tilfeldig og frustrerende.

– Hvordan mener dere dette burde ha vært løst?

– Vi ville ikke ha falt ned på denne løsningen. Legeforeningen har hele tiden ment at det er bra at alle har en felles introduksjon til den norske helsetjenesten, og gjennomfører LIS1. Det er veldig bra at dette skillet opphører 1. mars.

Nmf: – Ulik organisering
Leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf), Rannei Hosar, peker på at grunnutdanningen i EU/EØS er ulikt organisert og at det er de lokale myndighetene som står for, og bestemmer når, i studieløpet studentene får autorisasjon.

– Nmf støttet innføringen av en midlertidig overgangsordning i 2012, og uten denne ordningen ville regelendringen gå urimelig utover studentene som allerede hadde påbegynt sine studier med de forutsetningene som var frem til 2012. Dagens LIS1-kø er, som helhet, uheldig for både søkere og samfunn, og Nmf har en rekke ganger pekt på at antallet LIS1-stillinger må økes. 

Direktoratet: – Uheldige utslag

Karin Straume, fagdirektør for helsepersonell i Helsedirektoratet, vedgår at det er uheldig at «det en tid har vært forskjeller avhengig av utdanningsland».

Legene utdannet i de nevnte landene, har også refusjonsrett i primærhelsetjenesten i Norge. Det har ikke de norskutdannede.

På spørsmål til Karin Straume om hvorfor dette er greit – når helsemyndighetene mener det er viktig med obligatorisk LIS1 for å få kunnskap om det norske helsesystemet, og også om refusjonsordningen, svarer Straume:

– Dette er også dessverre et annet uheldig utslag i en overgangsperiode, som det også blir slutt på fra våren 2019.

«Arbeidsgivers plikt»
– Slik det er nå, kan en helt fersk lege utdannet i utlandet, uten å ha erfaring i norsk helsevesen, være den som veileder sine norskutdannede kolleger som er pålagt gjennomføre LIS1. Hva mener direktoratet om dette?

– Dette bør ikke forekomme. I ny spesialistutdanning stilles det krav til at veilederen for LIS1 skal være en lege med nødvendig erfaring, og det er arbeidsgivers plikt å sikre dette.

– Hvordan sikrer direktoratet at disse legene har den kunnskapen om det norske helsesystemet de er pålagt, jamfør at det er opprettet obligatorisk LIS1?

– Arbeidsgivere har ansvar for å ha gode rutiner ved tilsetting av helsepersonell, og sikre at personellet er kvalifisert for arbeidsoppgavene de skal utføre. Myndighetene har ansvar for godkjenningsordningen. I overgangsperioden har Helsedirektoratet ikke hatt noen virkemidler for å pålegge disse legene å skaffe seg kunnskap om det norske helsesystemet. Derfor er det fint at vi nå er i gang med den nye LIS1-ordningen, der vi har fastsatt tydelige læringsmål for denne kunnskapen.

Straume opplyser at Helsedirektoratet ikke har oversikt over mange som har fått jobb med denne bakgrunnen.

Dagens Medisin har bedt Haukeland universitetssjukehus, St.Olavs hospital, Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) om en oversikt over hvor mange de har ansatt som er utdannet i EU/EØS og som ikke har gjennomført den obligatoriske tjenesten i Norge.

Bare UNN melder tilbake at de har oversikt over dette, og opplyser å ha ansatt 6 eller 7 leger med slik bakgrunn siden 1. januar 2017.

Dagens Medisin har spurt Statens helsetilsyn om de har en oversikt over eventuelle tilsynssaker med leger med denne utdanningsbakgrunnen, men det har de ikke. Helsetilsynet svarer også at de ikke har «grunnlag for å uttale seg om saken».

I fjor skrev Dagens Medisin at antallet nyutdannede leger som ikke har fått jobb, økte med 24 prosent bare på ett år.

 

 

Kommentarer

 • stud.med. i Danmark 23.09.2018 17.54.01

  Norskutdannede må også stå i kø når ny forskriftsendring trer i kraft 01.01.2019. Nyutdannede leger fra Danmark, Sverige, UK m.m. blir (på grunn av norsk regelendring) pålagt å gjennomføre turnus i utlandet før en kan søke LIS1. Disse studentene har da arbeidet som leger i turnus i 1-2 år, hvilket kommer til å legge stor press på norske studenter som søker LIS1 og kan risikere med at norske må arbeide i samme omfang (1-2 år) før en kan tiltre LIS1.

 • Oppgitt 17.09.2018 09.41.39

  Løsningen er selvsagt det som var planen i 2012: Avvikling av turnustjeneste som ble innført på 50-tallet for å dekke legemangel i distriktene. Nå er det nok leger med autorisasjon. Konverter alle Lis1 til Lis2. Leger med utdannelse i utlandet må ta et tilleggskurs slik det fungerte fram til 80-tallet.

 • Lis 17.09.2018 11.18.52

  Men vi har vel fremdeles store problemer med å rekruttere distriktsleger?

 • Kaospiloter 15.09.2018 18.18.36

  H.dir «uheldig utslag» av «nytt regelverk». Det er ikke første gang vi ser dette fra H.dir sin side, jfr ELTE psykologer. Lurer på hvor lenge H.dir skal få lov å herje fram på dette viset mot nyutdannede ungdommer i dette landet.

 • Stud.med. 15.09.2018 11.38.03

  Nye regelendringer har skapt tidenes kaos for nyutdannede leger. Leger fra nevnte land i Artikkelen kan slikke LIS1, leger utdannet i Norge er pålagt LIS1, mens leger fra Danmark og Sverige (etter 2019) er pålagt dobbel turnus (turnus i både utland og Norge). Ulikhetene blir store, og konsekvensen av et regelverk norske myndigheter har laget havner på studentene. I min naive logiske tenkning, skulle alle med utenlandsk cand.med. måtte påstarte LIS1 enten med lisens eller autorisasjon, men regelendringene viser seg allikevel å bli problematisk.

 • Stud.med. 15.09.2018 11.40.52

  "skippe", ikke slikke..... skiveleif....

 • Lege 15.09.2018 09.42.19

  Staten har som mål å redusere legenes makt , inflytelse og lønn. Et av midlene har vært å forsøke å oversvømme arbeidsmarkedet med nyutdannede leger gjennom å gi støtte via lånekassen for utdanning i østeuropeiske lavkostnadsland. Statlige byråkrater ( og politikere) forstår i midlertid ikke at legeutdannelsen kun er å regne som et grunnkurs. Resultatet har blitt en enorm økning i antallet leger som i mindre og mindre grad driver med pasientbehandling. Dette har blitt veldig dyrt for staten. Jeg ser ingen grunn til at lånekassen skal gi støtte til utdanning i utlandet dersom dette ikke organiseres gjennom samordnet opptak.

 • LiS 15.09.2018 09.26.14

  Dette er ikke nyheter. Har vært kjent siden nye turnus ble innført. Fremstår som krisemaksimering og billig journalistikk. Turnus ble omgjort grunnet tapt sak i EU domstolen, ny ordning slik at man videre kunne sørge for at alle leger i Norge fortsatt måtte ha turnus. Overgangsordning (som nå plutselig er en nyhet igjen) innført slik at regelendringen ikke hadde tilbakevirkende kraft for de studentene som allerede var i gang med utdanningen. Jeg mener overraskende få har faktisk benyttet seg av muligheten til å skippe turnus. Den faktiske nyheten er at Norge fortsatt, til tross for vedtak i WHO, baserer sin stall av legespesialister på ferdige spesialister innhentet fra utlandet. Dominoeffekten går utover de svakeste landene. Antall turnusplasser, som har stått på stedet hvil i nærmere 20 år, er en flaskehals som gir mange søkere på få plasser og inntrykk av at det er legeoverskudd i Norge.

 • Ned Med Hdir 15.09.2018 04.45.53

  EU/EØS avtalen kommer ikke til å bli forandret basert på hva helsedirektoratet og helse-og omsorgsdepartementet ønsker. Jeg er i motsatt situasjon. Jeg tok hele utdannelsen min fra et land som den gang baserte seg på en svært lang turnus. Norsk turnus blir da ikke godkjent, og jeg får ingen jus practicans før jeg er spesialist - da en norsk spesialistutdanning derimot blir godkjent i hele EU/EØS området. Individer blir bondefanget i de statlig kontrollerte systemene. Jeg kommer til å være ca 40 når jeg er fri. Men hadde det ikke vært for EU, kunne jeg aldri ha blitt fri (det var 4 års ventetid på turnus som utlending i studielandet.) EU er en fantastisk oppfinnelse som sikrer individer rettigheter og mer forutsigbarhet i egne liv, som organisasjoner som Hdir gir fullstendig faen i. Hdir = dritt. EU = bra.

 • Reidar Stokke 14.09.2018 21.33.41

  «Autoriserte leger utdannet i et annet EU/EØS-land kan frem til 1. mars 2019 starte som lege i spesialisering (LIS) uten å ha gjennomført turnus eller LIS1» Samtidig: «Utdanningsvirksomheten der legen er ansatt, skal sørge for at oppnådde læringsmål vurderes og dokumenteres innen 1. mars 2022.» Det kan sjå ut til at legar med autorisasjon frå utlandet kan starte i LIS2/3- løp, men dei vil ikkje rekke å fullføre spesialisering før overgangsvinduet blir lukka?

 • Trist 14.09.2018 17.25.09

  Man kan jo lure på hva slags mangler Helsedirektoratet ser ved de norske utdanningene, da de må beskyttes for tilsvarende profesjonsutdanninger fra EU/EØS.

 • Lege 14.09.2018 19.36.59

  Jeg tror du selv skjønner at det ikke er beskyttelse av norsk utdanning ovenfor utdanning fra andre land som er poenget. Problemet er at nyutdannede leger, uten særlig praktisk erfaring, og uten erfaring fra det norske systemet, kan settes til å være mellomvakt på LIS2 nivå, og skulle veilede andre leger på det som i realiteten er samme kunnskaps- og ferdighetsnivå. Det representerer et pasientsikkerhetsproblem, og jeg har sett med egne øyne hvordan dette kan gi utslag i dårlige beslutninger.

 • DrDigg 14.09.2018 12.50.30

  Antall leger i Norge = BOBLE. Om du står uten jobb og ikke vil bli fastlege, forsøk deg utenlands eller som noe annet enn lege.

 • R.v 14.09.2018 16.51.33

  Mange norske leger som tar utdannelsen i Norge har bare godt av noen år i andre land men det kreves at det gjør noe med studielånet fordi en kan ikke betale norsk studielån med lønn fra et lavkostnadland.

 • LIS 15.09.2018 16.35.53

  Tipper det kommer til å være skikkelig lege og spesialistmangel om 5-15 år. Må huske på eldrebølgen, det er estimert 60% økning i behov for helsetjenester frem til 2035, samt at de eldre nå er mer pengesterke og kravstore enn generasjonene før krigen. Dette vil gjøre at flere spesialister går privat og at det i tillegg vil være flere leger som velger seg vekk til et annet yrke fordi det blir for krevende å jobbe., samt at samme problemet kommer til å være i andre land som vil gjøre det mer attraktivt for norske spesialister å jobbe i utlandet. Tror fastlegekrisen er bare starten.

 • Student 14.09.2018 12.12.06

  Jeg tror dagens medisin har misforstått litt her. Såvidt jeg vet har leger utdannet i andre EU/EØS land allerede gjennomført sin obligatoriske praksis i landet de kom fra. Det ville selvfølgelig vært ulovlig etter direktivene å kreve at de repeterer det de har hatt av utdanning når de kommer til et nytt land. Dette kommer av at legeyrket er blant et av de 7 harmoniserte yrkene i EU

 • Redaksjonen 14.09.2018 12.34.42

  @Student Saken dreier seg om den norske obligatoriske LIS1, som de som er utdannet i Norge er pålagt å søke seg til, men som de som er utdannet i EU/EØS slipper å søke seg til. Dermed slipper de også å stå i LIS1-kø, slik vi skriver. Fra 1. mars må imidlertid alle gjennom norsk LIS1.

 • Student 14.09.2018 12.58.31

  Ja, jeg er klar over det. Det at de fra 1. mars må gjennomføre lis1 blir såvidt jeg vet, nå undersøkt også av ESA, ettersom leger utdannet i annet land har gjennomført praksis tilsvarende lis1, som de nå pålegges å gjøre på nytt. Jeg sender saken fra ESA til deg på mailen som oppgis øverst i artikkelen :)

 • nyutdannet 18.09.2018 11.36.21

  Student, kan du legge ut link til denne saken her?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!