Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
SPLITTET: For hele 22 av de 23 henvisningene, var legene uenige i hva som skulle være den juridiske fristen for når pasienten skulle få hjelp. Fristtidspunktet varierte i gjennomsnitt med ni uker per henvisning, og opp til 24 uker. Det viser forsker Per Arne Holmans undersøkelse. Foto: Arkivfoto

Fagfolk uenige om 19 av 23 henvisninger

Forsker Per Arne Holman har undersøkt om fagfolk er enige om hvorvidt pasienter i psykisk helsevern har rett på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Publisert: 2018-01-28 — 16.51
Denne artikkelen er over fem år gammel.

I kun fire av 23 tilfeller var psykologene helt enige om at pasientene skulle få rett til behandling.

Dette viser en gjennomgang av 23 henvisinger til poliklinikker ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) som Lovisenberg sykehus under ledelse av forsker Per Arne Holman har gjort. 

Stort sprik
De 23 – anonyme – henvisningene ble sendt til 19 poliklinikker i åtte helseforetak, for å se hvordan de vurderte dem.

26 ulike behandlere deltok i undersøkelsen.

Dette må vi endre på
Ulrik F. Malt, leder av Norsk psykiatrisk forening

Henvisningene ble vurdert svært forskjellig av de ulike klinikkene, og også innad i klinikkene, av ulike legene og psykologene.

I kun fire tilfeller kom klinikkene til samme konklusjon: At pasienten skulle gis rett til behandling. I tolv tilfeller var 75 prosent av spesialistene ganske enige. I de 11 øvrige tilfellene var spriket stort.

I åtte tilfeller var konklusjonene fra dem som vurderte henvisningene, nærmest delt på midten, og mellom 42 prosent og 62 prosent av pasientene fikk innvilget rett til behandling.

Avviser én av tre
Uenigheten om pasienten skulle få avslag eller helsehjelp, varierer mellom poliklinikkene: Tre poliklinikker avviste mellom 52 og 57 prosent mens syv andre kun avviste mellom 9 og 17 prosent.

– Selv om utvalget på 23 henvisninger er lite, var andelen avviste på 31 prosent. Dette tilsvarer resultatet, men også variasjonen på nasjonalt nivå for DPS i 2016 og 2017, sier Holman. 

Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, avviser psykisk helsevern én av tre henvisninger de mottar, og det er svært store variasjoner for hvor stor andel av pasientene som DPS-ene avviser.

Svært uenige om frister
Undersøkelsen fra Lovisenberg viser videre at poliklinikkene også er svært uenige i prioriteringen av mange av henvisningene:

For hele 22 av de 23 henvisningene, var legene uenige i hva som skulle være den juridiske fristen for når pasienten skulle få hjelp. Fristtidspunktet varierte i gjennomsnitt med ni uker per henvisning, og opp til 24 uker. 

– Vilkårlig
– I denne undersøkelsen fremstår prioriteringspraksisen som relativt vilkårlig. Dette gir en sterk indikasjon på at pasienter ikke sikres likeverdig tilgang til behandling i spesialisthelsetjenesten, fastslår Holman. Han gjennomførte for øvrig samme undersøkelse i 2009 og 2011, som en del av forskningsarbeidet sitt. 

– Ikke bedre
– Resultatene nå gir indikasjon på at praksis ikke har blitt bedre. Kanskje til og med verre, til tross for at pasientrettighetsloven i 2015 ble endret for å gi pasientene bedre rettigheter, sier Holman.

I november 2015 ble det lovfestet at tiden det tar fra pasienter får vurdert om deres medisinske tilstand gir rett til behandling, skulle senkes fra 30 til 10 dager. Dette var en lovendring det ble advart imot fra både politisk og legefaglig hold.

– Dersom man ser nærmere på henvisningene det er stor uenighet om, inneholder de gjerne opplysninger om at pasienten har moderate lidelser. I tillegg er det tydelige tegn til «levd liv» som kan gjøre at man blir i tvil om behandlingen vil være nyttig, om tilstanden er alvorlig, eller om det vil kreve uforholdsmessig mye ressurser, sier han og gir eksempler: 

 • tidligere behandlingsforsøk som ikke har gitt ønsket resultat
 • pasientene kan ha en del somatiske eller psykosomatiske plager 
 • er på vei ut av eller har falt ut av arbeidslivet
 • skadelig bruk av rusmidler 
 • vanskelige og belastende familieforhold.

– Må møte pasienten
Holman er klar på at han mener at resultatene må få en konsekvens slik at man endrer praksis. 

– Alle pasienter må innkalles til et møte ansikt til ansikt. Vurderingen må skje i møte med pasienten, sier han. 

Skal samarbeide

Leder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin mener dette er et problem som særlig kan knyttes til psykiatrifaget.

– Det virker som om de har større utfordringer med faglig enighet om hvordan man skal vurdere henvisninger, enn andre fag. Det er ingen tvil om at dette er problematisk. Det gir oss ikke trygghet for at det gis lik hjelp til like pasienter. Og det gir oss ikke trygghet for at vi treffer riktig med spesialisthelsetjenesten.

Nå har Norsk forening for allmennmedisin startet et samarbeid med Norsk psykiatrisk forening for å komme med forslag til hvordan fastlegene kan arbeide tettere sammen med psykiatrien.

«Holder ikke»
Lederen for Norsk psykiatrisk forening, Ulrik Fredrik Malt, konstaterer at situasjonen er uakseptabel.

– Dette må vi endre på. Og arbeidet sammen med fastlegene er nå satt i gang. Vi må ha større enighet om hvordan henvisinger håndteres. Vi vil om kort tid komme med alternative måter å kunne gjøre dette på. Vi vil gå i en retning der vi vil ha en mest mulig lik vurdering, sier han. 

– Samtidig vet vi at belastningen på de ulike poliklinikkene er veldig forskjellig. Det ideelle er at det er de mest kompetente som vurderer henvisinger. Og at hvis man skulle mene at de må håndteres utenom, må man ha dialog med fastlegene – og slik i felleskap komme frem til måten å håndtere dette på. Å bare svare skriftlig at «denne henvisingen tar vi ikke», det holder ikke, sier Malt.

Han minner for øvrig om at man også i somatikken kan oppleve at henvisinger vurderes ulikt. 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Edle 12.02.2018 14.05.35

  Triste ord fra en høyt utdannet person. Altruismen glimrer med sitt fravær mens arroganse og selvhøytidelighet regjerer. I mitt sinn, som sykepleier innen sikkerhetspsykiatri, samt sykepleier og pårørende i somatikk, tenker jeg: "stakkarslig" og "enkelt". Denne stakkars kirurg tror at hans plass i verden er større og mer betydningsfull enn de aller fleste andres. I min hverdag benyttes medikamenter N05A og kognitiv terapi om hverandre, og det er ikke tvil om at det virker. Men arbeidet tar tid nettopp fordi vi er individuelle. Men heldigvis har vi hos oss overleger og psykologer med større innsikt og større verdier enn stakkars kjepphøye kirurg som har uttalt seg i denne spalten. Pass deg; brått trenger du eller dine psykiatrien. En vet aldri hvor eller når det rammer. Da står vi her, klare til å ivareta deg. Jeg er dessverre ikke like trygg på at du klarer å ivareta ditt virke på en god måte med slike holdninger. Enkelte kirurger burde vært fratatt all pasientkontakt.

 • Kirurg 29.01.2018 12.01.03

  Så rart. I et fagfelt hvor alt fra indikasjon til diagnose og behandling bare er subjektive vurdering av scoringsystemer som kan vinkles i nøyaktig den retning man selv ønsker, skulle man tro det var lett. Heldigvis for disse pasientene fungerer placebo(les:ingenting) like bra som alt psyk noengang har prøvd.

 • Doktern 29.01.2018 16.03.22

  Antipsykotiske medisiner fungerer bra, men det lærte du kanskje ikke på kirurgskolen. Problemet i dag er at folk sutrer over normaltilstander ("litt sliten", "litt engstelse", "litt lei meg") og slike ting fungerer selvsagt ikke samtaleterapi eller piller på. Vel en "Skjerp deg" kan jo fungere.

 • Kirurg 30.01.2018 19.03.47

  Trolig burde 19 av 23 henvisninger vært besvart med et enkelt 'skjerp deg'.

 • gått av lar og 8 års kamp 01.02.2018 21.35.06

  Hei er gått av lar utdannet innen bygge bransjen og å komme igjennom ikke Bergen på afr er umulig. Har hatt ca 6 til 10 operasjoner og holdt på å dø. Jeg må ha ny sykelig for jeg er vist for frisk til døgn behandling og til med over lege I lar pluss teem vil ha meg der. De jobber samme sted som vurderings enheten men får avslag. Lar ødelagt live på nesten alt. R finnes ikke. Og behandleren viste ikke om jeg gikk på metadon eller subtext. Det er så mye mer skandale men der er litt og det er Bergen hvor kan jeg sende klagen min mvh X lar. Men det heter kun legeasestert existent ikke noe hjelp å bli normal å jobb. Og nor du tyter I åres vs blir bu sett ned på av kolegaene for de tror du ikke kan jobbe. (Vært bas over bygg til 20-40 millioner med det jeg Gjør. Å ca 10-15 stk og da var jeg 25 år og sjef over ja. Vill ikke utlevere meg mere men hadde jo vist lar vil ha deg for alt ikke hjelpe å få bare farlig å slutte med medisinen og ingen trodde jeg skulle klare det.Uten om legen min!

 • Gunnar Ree 28.01.2018 20.51.08

  Psykiatri inneholder elementer av voodoo, og skråsikkerheten som fremkommer når det stilles diagnoser er uberettiget. Flere desimaler i manualene gir ikke økt presisjon.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!