Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Medisinering med tvang

Psykiaterne kan iverksette tvangsmedisinering når pasienten mangler sykdomsinnsikt, men det stemmer ikke alltid at pasienten mangler sykdomsinnsikt. Pasientene har kanskje en annen sykdomsinnsikt.

Publisert: 2016-12-27 — 06.36
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Innlegg: Gunn Helen Kristiansen, tidligere ingeniør. Formidler og pasient

PSYKIATRIEN HAR sitt opphav i den biomedisinske legevitenskapen. Teorien bak de alvorligste psykiske lidelsene er at arv og miljø kan utløse en kronisk hjernesykdom som må bekjempes med medisiner.

Dette er ikke den eneste teorien. Flere tidligere pasienter har blitt friske og medisinfrie etter å ha brutt med psykiatriens etablerte kunnskapssyn.

SYMPTOMTRYKKET. Nesten all behandling av psykisk uhelse starter med medisinering. Målsettingen er å lindre eller ta bort de syke tankene. Noen pasienter kan fortelle at de ikke hadde vært i live i dag om de ikke var blitt tvangsbehandlet. Minst like mange opplevde behandlingen som et overgrep. De sier som regel at det var tvangsmedisineringen som krenket dem mest.

De fleste ønsker å få hjelp tidlig, på et lavere trinn i omsorgstrappen, men det finnes nesten ingen tilbud der. Hjelpen blir ikke tilgjengelig før symptomtrykket har bygget seg opp til kaos og krise, først da blir de innlagt på høyeste og mest kostbare nivå i en sykehuspost.

SMERTEN. Psykisk smerte kan oppleves som så vanskelig for noen at de ikke ønsker å leve lenger. Et tvangsvedtak kan redde liv. Men det er også mange som ikke opplever symptomene sine som plagsomme. De kan være oppløst og forvirret, men syner og stemmer inne i hodet plager dem ikke. Disse pasientene får akkurat de samme tunge medisinene som de andre. Ingen undersøker om det de ser og hører, kan være til nytte i behandlingen.

Fortrengte traumer, omhyllet av skam, sitter løst i psykosen. Pasientene kan beskrive traumer og problemer de sliter med, men psykosens språk er billedlig og noen ganger utilgjengelig. Helsepersonell bør skrive det de hører i journalen, mest mulig ordrett gjenfortalt. Det er her den nye kunnskapen om psykiske lidelser skiller seg fra den gamle. Det pasienten sier med psykosens fordekte språk, er ikke bare tegn og symptomer på en alvorlig psykisk lidelse, det er også hint om hva behandlere kan jobbe med for å få han frisk igjen.

TANKEKJØRET. Dersom legevitenskapen hadde lyktes med å transplantere en ny hjerne inn i en menneskekropp, er det ikke kroppen som har fått et nytt organ. Det er hjernen som får en ny kropp. Psykiatere vet ikke hvordan medikamentene vil komme til å virke på de ulike personlighetene de skal behandle. Metodene deres minner mer om alkymi enn vitenskap.

På noen pasienter virker medisinene stikk mot sin hensikt. Pasienter kan risikere å få tankekjør av medisiner som skulle beskytte dem. Det er egentlig bare pasienten selv som kan ha en gyldig opplevelse av medisinenes eventuelle negative virkning. Alle andre kan bare observere. De fleste tror det er grunnlidelsen som utvikler seg og etter en stund vil medisinene gjøre alle pasienter sløve. Dersom folk protesterer, kan de bli tvangsmedisinert. Det skjer ofte.

TRAUMET. Mange tidligere pasienter forteller at tvangsbehandlingen var et mye større traume enn det som i sin tid utløste de psykiske problemene. Medisinene legger lokk på følelser og hindrer folk i å tenke klart. Noen pasienter får tilfeldigvis riktig dose og føler at medisinen hjelper. Disse historiene blir så ofte trukket frem at de til slutt høres ut som forskningsresultater.

De medikamentene som tilsynelatende virker best på flertallet, blir den veiledende behandlingen. Svært mange blir trolig feilbehandlet. Medisineringen fortsetter selv om pasientene føler at de blir dårligere.

AVMAKTEN. Det er vanskelig å beskrive den totale avmakten folk opplever når de er på tvang. Medikamentell korrigering av tanker og følelser er et av de styggeste overgrep noen kan bli utsatt for, særlig når de selv har en opplevelse av at det ikke er til hjelp.

En psykiater kan alltid overprøve pasientens vilje. Folk flest tror at det bare er psykopater som blir tvangsbehandlet med sprøyter og piller. Det er det ikke. Ingen andre steder har jeg møtt så mange nydelige, følsomme og kreative mennesker på en gang som i psykiatrien.

Alle medisiner som skal virke på hjernen, virker også på kroppen. Noen pasienter får sin kroppsvekt fordoblet og pådrar seg diabetes, hjerteproblemer eller organsvikt over tid. Det er en drøy pris å betale for dem som opplevde at medisiner bare gjorde grunntilstanden deres verre.

INNSIKTEN. Sykdomsteorien er foreldet. Behandling av psykoseutsatte tar utgangspunkt i en antakelse om at hjernen deres er et organ angrepet av sykdom. Dersom det skulle vise seg at denne teorien ikke bare er foreldet, men kanskje også feil, er det ikke så merkelig at veldig mange pasienter og pårørende protesterer.

Psykiaterne kan sette i verk tvangsmedisinering når pasienten mangler sykdomsinnsikt, men det stemmer ikke alltid at pasienten mangler sykdomsinnsikt. De har kanskje en annen sykdomsinnsikt.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 21/2016

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • pst 03.01.2017 16.40.00

  Viktig og riktig innlegg. Et stadig tilbakevendende tema er også skolemedisinens makt og alle de med makt, men dog uten tilstrekkelig kunnskap, som gir disse omtalte denne makt. Skolemedisinerne er i dag som i tidligere tider så fokusert på den kunnskapen de angivelig besitter at de gjerne ikke klarer/ønsker å se/innse all den kunnskapen de IKKE besitter. Altså, man mangler sitt faglige historiske perspektiv. Nå vil jo dette problemet etter hvert reduseres da ny teknologi og ny type kunnskap vil gjøre entré i deres rom og overkjøre deres nåværende status, selv om mange av "disse" vil forsøke å tviholde på det nåværende. Beklageligvis så har deres "trange rom" og konservatisme en høy pris, en pris som pasient og samfunn må betale, nå som altså tidligere.

 • dag coucheron 02.01.2017 17.55.18

  Betimelig innlegg. Flere stemmer fra pasienter etterlyses. Feil er det likevel å tro at legen har lov til å tvangsbehandle mennesker på basis av at de mangler innsikti egen sykdom. Skjer dette likevel, brytes loven. Alle pasienter, leger og psykologer burde sette seg inn i øov om psykisk helsevern og lov om pasientrettigheter. Enskjønt, det er kanskje for meget forlangt at en pasient skal kunne orke det, sløvet av medikamenter som han/hun ofte er.

 • Siv Helen Rydheim 29.12.2016 13.23.45

  De som utsettes for inngrep i personligheten ved tvangsmedisinering blir fratatt muligheten til hjelp til å forstå og bearbeide det som trengs. Vi blir på den måten fortalt: Du er en feilkonstruksjon. Det er skammelig å være deg. Skammens mur overtar og det rike billedspråket blir sykeliggjort framfor at det blir sett på som en ressurs. Det skal styrke til å reise seg igjen etter å ha blitt tvunget inn i skammekroken av det offentlige helsevesenet. Ikke alle greier å reise seg igjen. Å se på symptomet som ressurs, er noe av det Eva Dalsgaard Axelsen gjør. ”Psykiske symptomer er veivisere til forståelse. De peker på det som er galt og inneholder kommunikasjon om hva som må forandres og hvordan.” (s. 43) Eva Dalsgaard Axelsen er en sjelden fugl. Jeg håper hun i framtida blir tatt på alvor av hele fagfeltet. Boka Symptomet som ressurs er en lærebok, men kan leses av alle med interesse for psykiske problemer og psykoterapi. Anna Luise Kirkengens forskning er også grunnleggende.

 • Walter Keim 29.12.2016 12.51.02

  Tvangsbehandling er tortur ifølge FN: Hverken gode intensjoner eller påstander om medisinsk nødvendighet kan sette til side kravet at lover som legitimerer psykiatrisk tvangsbehandling (f. eks. lov om psykisk helsevern) avskaffes på basis av (10): Side 5 av talen av Special Rapporteur on Torture Juan E Méndez 22. møte i "Human Rights Council" 4. Mars 2013: "States should impose an absolute ban on all forced and non-consensual medical interventions against persons with disabilities, including the non-consensual administration of psychosurgery, electroshock and mind-altering drugs, for both long- and short- term application. The obligation to end forced psychiatric interventions based on grounds of disability is of immediate application and scarce financial resources cannot justify postponement of its implementation." See also: Report A/HRC/22/53 of the Special Rapportuer on torture and other cruel, inhuman treatment http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_KG.html#tortur

 • Siv Helen Rydheim 29.12.2016 12.44.20

  Meget godt, Gunn Helen Kristiansen. Forskningen på sammenhengene mellom traumer og psykiske lidelser er underkjent. I 2015 ble den første traume-dissosiasjon-psykose konferansen holdt i Kristiansand. Her ble dette temaet belyst av dyktige forelesere med bakgrunn i disse fagfeltene som tradisjonelt har vært ganske separate og forskjellige. Konferansen ble en stor suksess med over 500 deltakere og svært gode evalueringer. Vi vil derfor følge opp med en ny konferanse i 2017 der temaet blir å se nærmere på kompleksiteten i disse symptombildene, hvordan de kan forstås, og hvilke konsekvenser forståelsen får for vårt kliniske arbeid. Vi har også denne gang invitert en rekke internasjonale kapasiteter både fra psykose- og dissosiasjonsmiljøet, sammen med gode norske forelesere. Med denne konferansen ønsker vi å fortsette utviklingen av dette viktige fagfeltet, for å kunne forstå enda bedre hvordan man kan arbeide med disse komplekse tilstandene. http://traumaconference.no/no/om-konferansen/

 • Walter Keim 29.12.2016 12.42.46

  Liten effekt: "Paulsrud utvalget 2011 viser at antipsykotika har litt bedre effekt enn placebo. Ved akutte psykoser er effekten (symptomdemping) 10–20 prosent bedre, ved langtidsbehandling (hindre tilbakefall) 25 prosent bedre". Pausrud utvalg kapitel 9.2.1 Effekt ved akutte psykotiske symptomer: «Antallet pasienter som må behandles for at en ekstra pasient skal oppnå bedring (Number Needed to Treat), er fra 5 til 10». Kapitel 9.2.2 Effekt av vedlikeholdsbehandling: En meta-analyse av studier som sammenligner effekten av andregenrasjons antipsykotiske midler og placebo, konkluderer med at faren for tilbakefall blir redusert med omtrent 25 prosent. Det tilsier at man vil forhindre ett tilbakefall for hver fjerde pasient som blir behandlet i et år eller to.» Departementet var i Ot. Prp. Nr. 11 (1998-1999) av den oppfatning at et strengt faglig forsvarlighetskriterium, krav om grundige forundersøkelser og et krav om «stor sannsynlighet» for at tvangsbehandling pga. EMK (forbud mot tortur)

 • Walter Keim 29.12.2016 12.35.58

  Manglende evidens Martin Harrows langtidsforsøk (4.2, 4.5) viser at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp dvs. 50% ble vesentlig bedre (høyere «recovery rate») etter 15 år sammenlignet med 5% som er langtidsmedisinert (se intervju med Robert Whitaker i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). «(T)ilbakevending av symptomer etter seponering er en effekt av seponeringen, ikke (bare) en effekt av lidelsen.» Wunderinks randomiserte studie bekreftet resultatene. Etter 7 år oppnår 40.4% recovery uten og 17.6%. med antipsykotika (4.7). Det er denne virkligheten pasientene møter: 95% av pasientene oppnår ikke "recovery" dvs. blir ikke frisk i det lange løp. Å ta bort medisinene 10-dobbler recovery (tilfriskning/bedring). Finland Open Dialogue er svært tilbakeholdende når det gjelder medisinbruk. Resultatene viser ca. 80% recovery. http://home.broadpark.no/~wkeim/files/Aapent_brev_KG.html#evidens

 • lege 27.12.2016 12.22.46

  Betimelig!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!