Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Veiledere for henvisning – og elektronisk henvisningshjelp

Det er på høy tid å intensivere arbeidet med felles nasjonale retningslinjer for henvisning til bildediagnostikk og implementere dem som henvisningshjelp i elektroniske pasientjournalsystemer – også i Norge.

Publisert: 2015-04-13 — 11.42 (Oppdatert: 2015-06-08 — 07.03)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Aslak Aslaksen, avdelingsdirektør ved Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
Eva G. Friberg, seksjonssjef ved Seksjon for medisinsk strålebruk, Avdeling Strålebruk i Statens Strålevern, Østerås

NORGE HAR et høyt forbruk av radiologiske undersøkelser sammenlignet med andre OECD-land, og det er stor variasjon i antallet undersøkelser og valg av modalitet mellom fylker og landsdeler. Derfor har det blitt hevdet at det er et overforbruk og en mulig feilbruk av radiologiske tjenester i Norge.

Medisinsk bildediagnostikk – radiologi og nukleærmedisin – er en av de viktigste kostnadsdriverne i helsetjenesten, og uhensiktsmessig bruk kan føre til betydelig sløsing av ressurser og utsette pasienter for unødvendig strålebelastning.

I dag finnes det ikke noe overordnet beslutningsstøttesystem for bildediagnostikk i Norge. Det mangler også standardisering og harmonisering av henvisningskriterier. Dette kan føre til risiko for unødvendige og uhensiktsmessige undersøkelser og dermed utgjøre en fare for pasientsikkerheten.

HENVISNINGSKRITERIER. Internasjonale og nasjonale retningslinjer for riktig bruk av bildediagnostikk vil ideelt sett bidra til å redusere uønsket variasjon.

Det er en økende mengde litteratur om riktig bruk av bildediagnostikk for en rekke sykdommer. Denne kunnskapen har blitt sammenfattet og vurdert av nasjonale foreninger som the Royal College of Radiologists (RCR) og American college of Radiology (ACR), som har etablert nasjonale henvisningskriterier for bildediagnostikk, henholdsvis iRefer og Appropriateness Criteria®.

LOVGIVNING OG KRAV. Berettigelse av strålebruk er implementert i norsk strålevernslovgivning (jf. § 37 i strålevernforskriften). Strålevernforskriften stiller videre krav til at henvisning til radiologiske undersøkelser skal vurderes mot faglige retningslinjer (jf. §39).

Det påhviler altså myndighetene å utvikle nasjonale retningslinjer for henvisning til bildediagnostikk for allmennleger og spesialister. Strålevernet er videre en pådriver for at nasjonale henvisningskriterier skal implementeres i elektroniske beslutningsstøttesystem som er knyttet opp til fastlegenes elektroniske henvisningssystem.

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING. Som en viktig del av arbeidet med Nasjonal Kreftstrategi har Helsedirektoratet publisert Nasjonale handlingsprogrammer for kreft og «Pakkeforløp for kreft», som fungerer som retningslinjer for kreftområdet. Under revisjon av disse handlingsplanene har pasientlinjer, og bruk av bildediagnostikk, blitt mer fremtredende. Imidlertid er det vanskelig for en allmennlege å utarbeide gode henvisninger til bildediagnostikk basert på disse handlingsplanene.

Helsedirektoratet har også publisert Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Disse er kun tilgjengelig i PDF-format, og ikke tilpasset en elektronisk pasientjournal. Helsedirektoratet har nylig offentliggjort planer om å operasjonalisere eksisterende veiledere til et format som kan innpasses i pasientjournalsystemer. Dette er et meget viktig arbeid som kommer i rett tid.

STANDARDISERING. Det er viktig å standardisere retningslinjer basert på «Best practice». Retningslinjene bør bygge på anerkjent internasjonal litteratur, men bør også knyttes til det nasjonale sykdomspanorama, lokal kultur, ressurser og faglige tradisjoner.

Det er internasjonal konsensus om at land som ikke har en organisasjon med ressurser til å etablere og jevnlig å oppdatere egne nasjonale henvisningskriterier, bør adoptere og tilpasse allerede eksisterende henvisningskriterier som iRefer og Appropriateness criteria®.

IMPLEMENTERING. Prosjekter knyttet til implementering av henvisningskriterier i elektroniske beslutningsstøttesystem og videre oppkobling mot elektroniske pasientjournalsystemer er gjennomført i flere land. For eksempel er RCRs henvisningskriterier «iRefer» tilgjengelig som en applikasjon i «App Store» og i «Google Play». ACR har videre god erfaring med å implementere sine Appropriateness criteria® i et elektronisk beslutningsstøttesystem som nå er kommersielt tilgjengelig under navnet «ACR Select».

European Society of Radiology (ESR) har også startet et prosjekt for å adoptere og tilpasse ACRs henvisningskriterier til europeisk format og videre implementere dem i et elektronisk beslutningsstøttesystem. Prosjektet ble lansert under årets European Congress of Radiology (ECR) i Wien under navnet «iGuide».

Det er på høy tid å intensivere arbeidet med felles nasjonale retningslinjer for henvisning til bildediagnostikk og implementere dem som henvisningshjelp i elektroniske pasientjournalsystemer også i Norge.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 07/2015

Relaterte saker
Mer standardisering gir ikke bedre behandling
Den virkelige prioriteringen

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!