UENIG I HOD-FORSLAG: Vi tar til etterretning at departementet velger å ikke følge Helsedirektoratets anbefaling om nasjonal prosedyre for ordinering av sesonginfluensavaksine, til tross for allmenn enighet fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket om at dette vil være den beste løsningen, skriver FHI i sitt høringssvar. Illustrasjon: Getty Images

Foto:

FHI ut mot HODs vaksineforslag

Folkehelseinstituttet kritiserer Helse- og omsorgsdepartementets forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter. – Virker som en lite helhetlig tilnærming for å nå våre mål for influensavaksinasjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I mars fikk Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utrede mulighetene for farmasøyters og andre helsepersonellgruppers rett til rekvirering av sesongvaksine mot influensa. Bakgrunnen for arbeidet har vært ønsket om å øke kapasiteten for influensavaksinering før årets influensasesong.

Les også: Bekymret for alvorlige bivirkninger i apotek

Gikk imot direktoratets anbefaling
I direktoratets utredning som kom i mai ble såkalt «nasjonal prosedyre for ordinering av influensavaksine» skissert som anbefalt løsning. Dette forslaget innebærer et felles system for ordinering av sesonginfluensavaksine uavhengig av virksomhet i helsetjenesten eller apotekbransjen.

Allikevel valgte HOD i sitt høringsforslag som kom før fellesferien å spesifikt foreslå rekvireringsrett for farmasøyter. Dette reagerer Folkehelseinstituttet (FHI) på.

«Vi tar til etterretning at departementet velger å ikke følge Helsedirektoratets anbefaling om nasjonal prosedyre for ordinering av sesonginfluensavaksine, til tross for allmenn enighet fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket om at dette vil være den beste løsningen, samt få eller ingen innvendinger fra bransjeorganisasjonene», skriver FHI i sitt høringssvar.

Les også: – Forenklet tilgang vil bidra til økt vaksinedekning

– Uheldige konsekvenser
FHI viser i høringssvaret forståelse for at valget ble tatt for å nå tidsfristen fra Stortinget om at farmasøytene må kunne vaksinere uten resept allerede fra høsten 2020. Allikevel ser de på det som uheldig.

«Endringer i rammebetingelsene så nært opp til høstens vaksinering vil imidlertid kunne få uheldige konsekvenser for kommunene og deres samarbeidspartnere den kommende sesongen. De har allerede planlagt gjennomføring av programvaksineringen og bestilt vaksiner», skriver FHI.

Ønsker rekvireringsrett for flere
FHI mener at forslaget om å endre forskriften kun for å gi rekvireringsrett til farmasøyter er lite offensivt, og peker på andre grupper av helsepersonell som også burde få rekvireringsrett.

«En løsning som i større grad kan bidra til økt tilgjengelighet for alle grupper enn departementet her legger opp til, vil være å i tillegg gi rekvireringsrett til jordmødre, slik at de enkelt kan vaksinere gravide, og til AKS-sykepleiere som kan vaksinere i sykehjem eller annen helseinstitusjon».

Denne ordningen vil allikevel ifølge FHI ikke dekke mange sykepleiere som influensavaksinerer, da de ikke faller inn i disse kategoriene.

«Etter vårt syn vil forslaget i Helsedirektoratets innstilling om ordinering etter nasjonal prosedyre være bedre egnet for å gi nødvendig hjemmel også til disse. En slik løsning vil også være mer fleksibel ved oppskaleringsbehov».

– Lite helhetlig tilnærming
Folkehelseinstituttet viser også til at en stor gruppe av sykepleiere og annet helsepersonell uten rekvireringsrett står for en betydelig andel av influensavaksineringen av målgruppene i vaksineringsprogrammet. De peker på at disse helsepersonellene med departementets innstilling fortsatt vil være uten lovhjemmel til å utføre denne oppgaven selvstendig.

«At man baserer den årlige programvaksinasjonen av sesonginfluensavaksine på helsepersonell som ikke gis lovhjemmel for å utføre dette arbeidet selvstendig, men hasteinnfører selvstendig rekvireringsrett for en gruppe som hovedsakelig skal vaksinere utenfor programmet, virker som en lite helhetlig tilnærming for å nå våre mål for influensavaksinasjon», skriver FHI.

Frykter økonomisk tap for kommunene
Samtidig ser FHI utfordringer ved at en betydelig økning i influensvaksinasjon på apotek fra høsten av kan gjøre det vanskeligere for kommunene å beregne vaksinebehov.

«Dersom risikogruppene som kommunene har lagt til grunn i årets vaksinebestilling til høsten velger å la seg vaksinere på apotek, vil dette kunne føre til økonomisk tap for kommunene og deres samarbeidspartnere i influensavaksinasjonsprogrammet. Dette igjen vil gjøre det vanskelig for Folkehelseinstituttet å beregne antall doser som er nødvendig per sesong og påføre økonomisk tap for private aktører som kommunen har avtale med i gjennomføringen av influensavaksinasjonsprogrammet. Full statlig finansiering av influensavaksinasjonsprogrammet vil løse dette problemet for kommunene».

– Øke tilgjengeligheten for de ressurssterke
Avslutningsvis understreker FHI at apotekvaksinering vil kunne øke den fysiske tilgjengeligheten, men ikke bidra til likhet i helse, ettersom vaksinasjonstilbudet i apotek i de fleste tilfeller vil være dyrere enn gjennom influensavaksinasjonsprogrammet.

«Flere av gruppene med størst forekomst av risikotilstander er også grupper med begrenset kjøpekraft. Å gi eksklusiv rekvireringsrett til farmasøyter i apotek, i tillegg til fri prissetting på tjenesten, vil sannsynligvis først og fremst øke tilgjengeligheten for de ressurssterke».

Powered by Labrador CMS