KONKURRANSE: – Rapporten fokuserer på leveringssikkerhet, kombinert med at vi ønsker mer konkurranse i det generiske og biotilsvarende markedet, sier Kjetil Berg (t.h), daglig leder i Farma Norge. Elling Berg, styreleder i Farma Norge til venstre. Foto: Michael Chr. A. Simonsen

Foto:

Bransjeorganisasjoner foreslår tiltak for generiske og biotilsvarende legemidler

Bransjeorganisasjonene Farma Norge og Apotekforeningen har gått sammen og utarbeidet en rapport hvor de blant annet foreslår tiltak for å økt konkurranse og sikring av legemiddelleveranse. – Positivt at aktørene samarbeider om samlede innspill, uttaler Legemiddelverket

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Rettelse: I første versjon av artikkelen kom Dagens Medisin i skade for å skrive at; «Bekeng viser også til at det i statsbudsjett for 2022 foreslått å innføre minste innkjøpspris til apotek, som er planlagt innført fra januar 2022.» Det korrekte er; «Bekeng viser også til at det i statsbudsjett for 2022 foreslått å innføre minste innkjøpspris til apotek, som gjelder for legemidler som omfattes av trinnprissystemet, som er planlagt innført fra januar 2022, forutsatt Stortingets vedtak av budsjettforslaget.»

– Rapporten fokuserer på leveringssikkerhet, kombinert med at vi ønsker mer konkurranse i det generiske og biotilsvarende markedet. Forslagene vi kommer med er forslag som har svært lave kostnader sammenlignet med andre normale tiltak som industrien lanserer, sier Kjetil Berg, daglig leder i Farma Norge.

Ønsker videreføring av tiltak
Tiltak som foreslås i rapporten er blant annet minstepris i trinnprisordningen, videreføring av skjønnsmessig vurdering, elektronisk pakningsvedlegg og reduksjon av unødvendige legereservasjoner.

Apotekforeningen peker på tre tiltak som er viktig for deres medlemmer.

– Innføring av en minimums trinnpris-AIP er viktig, helst på 50 kroner. Prisregulering av trinnpriser for eksempel syv år etter at de er kommet på trinnpris. Skjønnsmessig vurdering av økt pris for gamle og billige generika, skriver Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk i Apotekforeningen.

Et annet tiltak som foreslås i rapporten for å løse eventuell mangelsituasjon er at bruk av utenlandsk pakning, et tiltak som har vært brukt under koronapandemien, videreføres.

– Man må via Legemiddelverket selvfølgelig. Men det er et tiltak som kommer inn tidligere enn ved å løse problemet flere uker senere. Vi mener det reduserer risiko for å havne i en mangelsituasjon, sier Elling Berg, styreleder i Farma Norge.

– Vi har erfaring fra perioden som har vært nå, og Legemiddelverket har uttalt til oss at de synes ordningen har fungert bra og ikke blitt misbrukt. Det har vært få tilfeller hvor tiltaket er brukt og det har vært brukt på riktige tidspunkt til det beste for norske pasienter.

En kortversjon av rapporten kan leses på organisasjonens hjemmeside.

Vil unngå at gamle og billige generika forsvinner
Organisasjonen Farma Norge ble etablert i august 2020, har ni medlemmer som ifølge Kjetil Berg dekker omtrent 85 prosent av generiske og biotilsvarende markedet i Norge.

– I markedet er det 76 selskaper som leverer generiske og biotilsvarende legemidler. En stor andel av dem leverer ett eller svært få produkter. Vi ønsker å få inn flere leverandører for å få til en sunn og attraktiv konkurranse og tror myndighetene kan bidra til økt konkurranse, sier Berg.

Oddbjørn Tysnes skriver til Dagens Medisin at Apotekforeningen er enig i at det er viktig med en aktiv konkurranse.

INNSPILL: – Det er positivt at aktørene samarbeider om samlede innspill, skriver Helga Festøy, enhetsleder for legemiddelbruk i Statens legemiddelverk. Foto: Privat

– For apotekenes økonomi spiller dette markedet en helt avgjørende rolle.

– Vi har stort sett et velfungerende marked i dag, men på generikamarkedet er det stor risiko for at en del gamle og billige generika kan bli borte fra markedet. Flere av tiltakene er rettet inn mot å unngå dette, skriver Tysnes.

Biotilsvarende legemidler
Kjetil Berg sier at nå som flere biotilsvarende legemidler settes på byttelisten må myndighetene gå forsiktig frem og skaffe seg erfaring.

– Og myndighetene bør i stor grad utviser skjønn og har en skjønnsmessig vurdering av pris, det er viktig på det biotilsvarende feltet i startfasen. Norge er tidlig ute på dette. Da er det viktig å vise omverden at det er attraktivt å komme inn og konkurrere. Da vil prisene komme ned etter hvert.

Apotekforeningen er enig.

FØLGER OPP: – Noen tiltak er allerede under oppfølging. Noe vil man komme tilbake til i forbindelse med evaluering av håndteringen av pandemien, skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng. Foto: Bernt Sønvinsen

– Det må være et prisnivå innledningsvis som tiltrekker seg aktører, og insentiver som sikrer at leverandører får økte markedsandeler hvis prisene reduseres, skriver Tysnes.

– Positivt at aktørene samarbeider
Rapporten er oversendt til både Legemiddelverket og helse- og omsorgsdepartementet.

Helga Festøy, enhetsleder legemiddelbruk i Legemiddelverket skriver i en e-post til Dagens Medisin at hun synes det er positivt at aktørene samarbeider om samlede innspill.

– Tiltakene spenner fra tilpasninger av Legemiddelverkets praksis, til endringer av forskrift. Noen av tiltakene er allerede «under arbeid», som arbeidet for å redusere antall unødvendige legereservasjoner og å implementere en minste innkjøpspris for apotek i trinnprissystemet, skriver Festøy.

– Flere av forslagene krever utredning og forskriftsendring. Og da er naturlig at Helse- og omsorgsdepartementet tar stilling til om de skal følges opp.

– Sammenfaller med områdegjennomgangen
Karl Kristian Bekeng, statssekretær i helse og omsorgsdepartementet, mener rapporten er nyttig og belyser både dagens situasjon samtidig som den peker på utfordringer knyttet til det generiske og biotilsvarende markedet.

– Innspill fra aktørene som kan bidra til å forbedre kunnskapsgrunnlaget for våre vurderinger ønskes alltid velkommen. Helse- og omsorgsdepartementet tar med denne rapporten i det videre arbeidet, uttaler Bekeng.

– Er tiltakene som presenteres i rapporten mulig å gjennomføre?

– Flere av tiltakene som foreslås i rapporten sammenfaller med anbefalingene fra «Områdegjennomgang av legemidler under Folketrygden» som Vista Analyse leverte i januar 2021. Noen tiltak er allerede under oppfølging. Noe vil man komme tilbake til i forbindelse med evaluering av håndteringen av pandemien.

– Et av tiltakene som følges opp gjelder legereservasjoner uten faglig begrunnelse, hvor det i Statsbudsjettet for 2022 foreslås økte bevilgninger til Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk for å styrke informasjons- og kontrolltiltak.

Bekeng viser også til at det i statsbudsjett for 2022 foreslått å innføre minste innkjøpspris til apotek, som gjelder for legemidler som omfattes av trinnprissystemet, som er planlagt innført fra januar 2022, forutsatt Stortingets vedtak av budsjettforslaget.

Statssekretæren mener det, sammen med andre tiltak som adgang til skjønnsmessig vurdering av trinnprisvurdering vil bidra til et mer bærekraftig marked og forutsigbarhet for leverandører.

– Trenger tid for tilpasning
Helga Festøy mener markedet for generiske og biotilsvarende legemidler er bærekraftig slik det er i dag.

– Regjeringens områdegjennomgang av folketrygdens legemiddelkostnader viste i alle fall at trinnprissystemet har fungert godt for syntetiske legemidler. Generika utgjør nå en svært stor del av volumet av generisk byttbare legemidler. Og trinnprissegmentet utgjør nesten 60 prosent av totalmarkedet for primærhelsetjenesten.

Festøy skriver at hun ikke ser noen grunn til at det ikke skal fungere bra for biologiske legemidler også.

– Men det ser ut til at aktørene i markedet trenger noe tid for å bli kjent med og å tilpasse seg systemet.

Powered by Labrador CMS