KLAR TIL KAMP: Vi trenger strukturerte utdanningsløp, arbeidsbelastning må ned og da må også fastlegelistene være kortere og legevaktsarbeidet medregnes i den totale arbeidstiden, sier Nils Kristian Klev. 

Foto: Vidar Sandnes

Vil bli visepresident for å kjempe for fastlegene

Nils Kristian Klev er gjenvalgt som leder i Allmennlegeforeningen. Samtidig kaster han seg inn i visepresidentkampen. – Det er viktig for det arbeidet Legeforeningen står foran, at både primær- og spesialisthelsetjenesten er representert i den øverste ledelsen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nils Kristian Klev stilte til gjenvalg som leder av Allmennlegeforeningen, uten motkandidater. Med fornyet tillit fra landsrådsdelegatene er Klev klar for to nye år.

Fra før har Anne-Karin Rime blitt gjenvalgt som leder for Overlegeforeningen, og Kristin Utne er gjenvalgt som leder for Yngre legers forening.

– Hva er ditt hovedmål som leder av Allmennlegeforeningen de neste to årene?

– Regjeringens handlingsplan mangler nødvendig finansiering, og de avsatte midlene vil ikke få ordningen ut av krisen. Hovedmodellen, næringsdrift klarer ikke lenger å rekruttere leger uten at kommunen går inn med betydelige midler. 

– Beregninger viser at næringsdrivende må jobbe ti timer ekstra hver uke for å kunne dekke driftskostnader og sitte igjen med inntekt tilsvarende det kolleger har på fastlønn. Og kommunene oppgir at de får ekstra kostnader fra en halv til en million per fastlege per år når de velger fastlønnsmodell.

– Dette viser tydelig at statens finansiering ikke gjør det mulig for legene å drive innenfor hovedmodellen med mindre de jobber langt flere timer enn det arbeidsmiljøloven tillater for ansatte, eller at kommunen går inn med betydelige midler. Regjeringens avventende holdning skyver ansvaret for å redde ordningen over på kommunene.   

– Hvordan vil du jobbe for å nå dette målet?

Det er et paradoks at legeårsverk spesialisthelsetjenesten fortsetter å øke i større tempo enn i fastlegeordningen. Nils Krisitan Klev

– Vi vet at både medisinstudenter og unge leger synes allmennmedisin er et spennende fag, og at mange leger kunne tenke seg jobben som fastlege, men dagens arbeidsbetingelser gjør at de likevel velger seg vekk fra allmennmedisinen.

– Vi trenger strukturerte utdanningsløp, arbeidsbelastning må ned – og da må også fastlegelistene være kortere og legevaktsarbeidet medregnes i den totale arbeidstiden.

– Et paradoks
Klev viser til at helse- og omsorgsminister Bent Høie har vært opptatt av at det må være like attraktivt å velge fastlegeyrket som spesialiseringsløp på sykehus.

– Det er et paradoks at legeårsverk i spesialisthelsetjenesten fortsetter å øke i større tempo enn i fastlegeordningen når stadig flere av oppgavene er tenkt utført i kommunene.

– Regjeringens underfinansiering av fastlegeordningen skyver stadig mer av kostnadene over på kommunene, fastslår han, og viser til at Tromsø kommune  onsdag vedtok en redningspakke for fastlegeordningen hvor de legger opp til å bruke 100 millioner kroner over fire år.

– Et fantastisk yrke
Klev malte et ganske dystert bilde av situasjonen i allmennlegetjenesten under foreningens vårmøte denne uken. «Fastlegeordningen er i fritt fall og det haster mer enn noen gang å sikre ordningen en fallskjerm for en trygg landing. En krasjlanding har vi ikke råd til nå», sa han blant annet.

– Hva blir det aller viktigste i jobben for å stabilisere fastlegeordningen og sikre rekruttering til yrket, bortsett fra penger?

– Å være fastlege, er et fantastisk yrke. Du får følge pasienter og deres familier over tid, kommer i kontakt med alle deler av helsetjenesten og alle områder av medisinen. Vi vet mye om hva som skal til for å sikre rekruttering.

– De viktigste suksessfaktorene er kontrollerbar arbeidstid, rom for god faglig utvikling, å jobbe i kollegialt fellesskap og en konkurransedyktig lønn.

– Hvordan kan det kommende stortingsvalget påvirke situasjonen i positiv eller negativ retning?

– Det er bred politisk enighet om at fastlegeordningen har vært en suksess og en ordning som må videreføres. Uten tilstrekkelig kapasitet i ordningen vil presset på de andre deler av helsetjenesten øke. Samlet sett er det derfor samfunnsøkonomisk mest lønnsomt å sikre god kapasitet i ordningen.

– Flere partier er opptatt av å redusere arbeidsbelastningen for legene, men ingen har så langt forpliktet seg til en økonomisk ramme som vil gjøre det mulig å få et  tilstrekkelig antall leger inn i ordningen. Noen partier har fokusert på fastlønn, men vi vet at dette vil gi langt større kostnader og kreve langt flere leger enn en styrking av dagens hovedmodell. Det er også slik at mange av dagens leger ikke ønsker å være fast ansatt. Fastlønn vil kunne være løsningen i noen kommuner og gi en trygghet i tidlig fase av karrieren, men ikke som en hovedmodell for alle.

– Krisen i ordningen krever akutte tiltak og en tydelig satsing i budsjettet for 2022. Behovet er lang større enn de avsatte 1,6 milliardene, og en stor andel av midlene må komme nå for å hindre en kollaps.  En ytterligere utsettelse av nødvendige tiltak vil sette kommunene, som har sørge for-ansvaret, i en svært vanskelig situasjon.  

Vil bli visepresident
Klev erklærer samtidig at han stiller som kandidat til visepresidentvervet i Legeforeningen. Han tar derved opp kampen mot Utne, som også har uttalt at hun stiller som kandidat til samme verv.

– Hva tenker du om «konkurransen»?

– Kristin er en god kollega med bred kompetanse, stor arbeidskapasitet og ikke minst gode samarbeidsevner.

– Hva vil du oppnå som visepresident i Legeforeningen?

– Jeg vil fortsette arbeidet for å sikre et sterkt offentlig helsevesen. Selvfølgelig har jeg et spesielt fokus på fastlegeordningen, men vi er helt avhengig av en sterk primærhelsetjenste om vi skal utnytte de samlede ressursene best mulig.

– Hvorfor skal medlemmene stemme på deg?

– Helsevesenet står foran store utfordringer med økende oppgaver, og med begrensede ressurser og vanskelige prioriteringer. Utfordringer i en del av tjenesten gir ringvirkninger og øker belastning på andre. Jeg mener det er viktig for det arbeidet Legeforeningen står foran, at både primær- og spesialisthelsetjenesten er representert i den øverste ledelsen.

Mange lederbytter
Til sommeren skal det også velges ny president i Legeforeningen, som Dagens Medisin tidligere har omtalt.

Nylig meldte fastlege Bjørg Bakke seg som presidentkandidat, etter å ha kommet med uttalelser om at foreningen er for lite aktiv.

Anne-Karin Rime, som i dag er visepresident, har gjort det klart at hun stiller som kandidat til presidentvalget.

Valget av nytt sentralstyre vil finne sted under Legeforeningens landsstyremøte i juni.

Dette er det nye AF-styret:
I tillegg til ledervervet ble det valgt inn nye medlemmer til styret i Allmennlegeforeningen. Det nye AF-styret er:

Leder: Nils Kristian Klev, Nestleder: Marit Karlsen

Styrerepresentanter: Hans-Christian Myklestul, Marit Tuv, Peter Christersson, Kari Svenkerud Fresvik, Bernard Holthe og Christine Agdestein

Vararepresentanter: 1. Ivar Halvorsen 2. Nina Wiggen 3. Lise Birthe Pilegaard Figenschou

Samme dag ble også nytt ALIS-utvalg for 2021-2023 enstemmig vedtatt:

Leder: Lars Christian Lervik. Styremedlemmer: Oda Sunde Strand, Åsne Flatland, Kari Svenkerud Fresvik

Powered by Labrador CMS