SKUFFET: Legeforeningen er ikke fornøyd med dommen om Legelisten. – Det er fint å se at retten problematiserer innholdet på Legelisten, sier Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen. 

Foto: Vidar Sandnes

Tapte ankesak om Legelisten – men slipper å betale omkostninger på grunn av tvil

Legeforeningen fikk ikke støtte for sitt syn om nettstedet Legelisten i Borgarting lagmannsrett, men slipper å betale saksomkostninger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

I 2019 gikk Legeforeningen til sak mot staten, etter et vedtak i Personvernnemnda. Foreningen mener at helsepersonell bør kunne reservere seg mot at det legges ut vurderinger av dem på nettstedet Legelisten.no. Men foreningen fikk ikke støtte for sitt syn i Oslo tingrett, og ble idømt å betale for statens saksomkostninger. Foreningen anket dommen.

Nå har Borgarting lagmannsrett behandlet saken. Dommen, som Dagens Medisin har fått innsyn i, viser at Staten ved Personvernnemnda vinner saken.

Lagmannsretten finner at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv.

Dommen er enstemmig.

Har vært i tvil

Legeforeningen unntas imidlertid fra å måtte betale saksomkostninger. Retten viser til at saken har prinsipielle sider og at den gjelder et område som i begrenset utstrekning har vært behandlet av norske domstoler tidligere.

«Avgjørelsen har virkninger for mange. Lagmannsretten har vært noe i tvil», heter det i den ferske dommen som ble avsagt 5. februar.

Tvilen i saken «skyldes i første rekke at det er konstatert mangler i oppfølgingen av kontrollrutinene», skriver retten. En samlet vurdering gjør derfor at Legeforeningen fritas for ansvaret for å betale saksomkostninger.

Les hele dommen her.

– Kompleks sak

Mari Bø Haugstad er leder for Personvernnemnda. Hun opplyser at nemnda ikke har fått oversendt dommen.

– Jeg er fornøyd med at man mener at nemndas vedtak er gyldig, sier Haugstad.

– Men utover det har jeg ingen kommentar utover dette, ettersom vi har ikke fått tilsendt dommen ennå.

Leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen uttaler seg på vegne av Legeforeningen. 

Klev er skuffet over dommen fra Lagmannsretten. 

– Vi mener at det å være lege ikke kan likestilles med å drive kjøp-og-salg. Leger er ikke rene serviceytere, men forvalter også samfunnets interesser. Det å ta viktige avgjørelser om sykmeldinger og medisinering blir vanskeligere når du risikerer å henges ut og utsettes for press på nettet.

– I dommen skriver Lagmannsretten at det har vært «noe tvil»?

– Det viser at dette er en kompleks sak, sier Klev.

– Hva tenker du om at dere slipper å betale saksomkostninger?

– Det er fint å se at retten problematiserer innholdet på Legelisten. Når vi ikke dømmes til å betale saksomkostninger, så viser jo dette at det er en prinsipiell og viktig sak.

Ville ha reservasjonsrett

Legeforeningen har hevdet at Legelistens publisering av anonyme vurderinger er i strid med EUs personvernforordning (GDPR) når helsepersonell ikke har en generell reservasjonsrett.

Legelisten har gitt helsepersonell mulighet til å reservere seg under spesielle omstendigheter. I desember 2019 oppga Legelisten at 41 personer hadde fått reservere seg. Dette har blant annet blitt gitt i tilfeller hvor barn har blitt mobbet som følge av vurderinger på siden. Selskapet gir imidlertid ingen generell rett til å motsette seg omtale.

Nyttig for pasientene

Lagmannsretten viser til at Legelisten publiserer vurderinger om blant annet tilgjengelighet, kommunikasjonsmåte og tidsbruk.

Retten mener at det er sannsynlig at mange brukere mener at vurderingene på siden kan gi nyttig informasjon, for eksempel for dem som skal velge ny fastlege.

Det påpekes i dommen at det er vanskelig for pasienter å innhente denne typen vurderinger på andre måter, og at det ikke er sannsynlig at brukerne av nettstedet ville dele sine vurderinger hvis de ikke kunne være anonyme.

Lagmannsretten viser også til at Legelisten har laget kontrollordninger, for eksempel for å hindre at ytringer fra personer ikke skal legge inn vurderinger om helsepersonell vedkommende ikke er pasient hos.

Personvern må vike

Lagmannsretten vurderer også personvernulempene med publiseringene på Legelisten, og påpeker blant annet at omtale kan oppleves som belastende for helsepersonell, ettersom den er lett tilgjengelig via nettsøk.

Retten legger imidlertid vekt på at vurderingene som publiseres gjelder yrkesutøvelse og skriver at  «negative kommentarer i slike tilfeller rammer mindre hardt enn hva personopplysninger av mer følsom art ville ha gjort, f.eks. ved omtale av privatliv og familieliv.»

Retten viser til at selskapet har kontrollmekanismer, blant annet at vurderinger leses gjennom av en moderator. Men også at eksempler viser at oppfølgingen av kontrollordningene ikke alltid er tilstrekkelig.

Helsepersonells offentlige rolle trekkes frem i dommen, og at «ikke minst fastlegene har oppgaver knyttet til forvaltning av offentlige velferdsgoder».

Derfor er retten enig med flertallet i Personvernnemda om at «personverninteressen i noen grad må vike for allmennhetens interesse i å finne informasjon om helsepersonellet.»

Avgjørende rettighet

Retten mener at et avgjørende moment er at pasienter har lovfestet rett til valg av behandler. Retten viser til at det er få andre kilder til slik informasjon som deles på nettstedet.

Retten viser til ytringsfriheten og skriver:

«Etter lagmannsrettens oppfatning skal det en god del til for å nekte formidling av subjektive vurderinger av helsepersonell som er omfattet av lovfestet valgrett for pasienter, og der publiseringen skjer innenfor forsvarlige kontrollordninger mv. i tråd med Personvernforordningen.»

Ikke bestemt seg for en eventuell anke

Ankefristen er én måned fra dagen avgjørelsen ble gjort kjent.

Legeforeningen har ikke bestemt seg for om foreningen vil anke saken.

– Dommen er relativt fersk. Her må vi gjøre en grundig juridisk vurdering og ta alle forhold i betraktning, før vi bestemmer oss, sier Nils Kristian Klev.

Powered by Labrador CMS