TOPP MODERNE: Nye UNN Narvik skal stå ferdig i 2024. I nye UNN Narvik har vi 6 toppmoderne operasjonsstuer. Planen er å øke kapasiteten fra 12 til 18 operasjonsteam pr uke, skriver innsenderne.

Nye UNN Narvik er et kinderegg for Helse Nord

Nye UNN Narvik er bærekraftig og fremtidsrettet, og står klart til å bidra for Helse Nord. Vi vil fortelle hvordan vi kan bidra enda mer. Hvis vi får lov.

Publisert Sist oppdatert

I dag ferdigbehandler vi 96 prosent av alle våre akuttinnleggelser. Vi drifter effektivt, og har den korteste liggetiden i UNN. I tillegg har vi svært godt samarbeid med vår vertskommune og øvrige kommuner som sogner til vårt sykehus.

Vi har få utskrivningsklare pasienter som tar opp sengeplass.

UNN Narvik var i vinden da Høie lanserte Nasjonal Helse- og sykehusplan i 2015. Kort oppsummert tok vi oppfordringen – og alle fagmiljøer ved UNN Narvik er styrket siden. Vi nevner i fleng: psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, føde/gynekologi, radiolog, kirurgi, ortopedi, anestesi, operasjon og nå i det nye året også indremedisin. 

La det være klart at rekruttering og stabilisering er en dynamisk prosess. Vi vet at den må være lokalt forankret, og krever hardt arbeid for å lykkes. Et slikt arbeid pågår kontinuerlig og krever langtidsplanlegging.

Pilot for fremtidens helsetjeneste

Vi har god rekruttering til de stillingene som oftest kommer i medias søkelys der hele Norge mangler helsepersonell; jordmødre og spesialsykepleiere innen operasjon og intensiv, gynekologer og radiologer. 

Vi stiller det retoriske spørsmålet- vet Helseminister og Helse Nord hva som er planlagt i Nye UNN Narvik?

Et av Europas mest moderne sykehus er ferdigbygget på Furumoen – en pilot for fremtidens helsetjeneste. Her skal fagområder innen psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, somatikk og primærhelsetjeneste samlokaliseres og samdriftes til det beste for vår felles helsetjeneste.

Nye modeller for samhandling

Vi har planlagt gjennom organisasjonsutviklingsprogrammet samhandling som går lengre enn det samhandlingsreformen legger opp til.

I Nye UNN Narvik og Narvik Helsehus vil det bli en rekke felles arealer og funksjoner. Eksempler på dette er samdrift av akuttmottak og legevakt, servicefunksjoner og laboratorietjenester, samt felles bruk av f.eks. apotektjenester, sterilsentral og sengevaskeri. Vi planlegger tettere samarbeid mellom leger i primær- og spesialisthelsetjenesten, og kommunen bygger opp antall KAD – plasser.

Pasienter innen psykiatri og rus har betydelig kortere levetid enn øvrig befolkning, blant annet på grunn av ubehandlede somatiske lidelser. Innenfor psykiatrien i Ofoten er bruk av tvang lavest i hele UNN HF. Årsaken er enkel: dagens drift og metode er god - fordi man når pasientene lenge før tvang blir aktuell problemstilling. 

I det nye sykehuset ser vi frem til å bidra til at også den somatiske helsen til disse pasientgruppene blir bedre. I motsetning til hvordan man driver i dagens helse Norge, har vi blant annet planlagt for avklaringssenger for rus- og psykiatripasienter - hvor pasientene vil få tverrfaglig medisinskfaglig vurdering under innleggelsen for videre avklaring.

Topp moderne

I nye UNN Narvik har vi 6 toppmoderne operasjonsstuer. Planen er å øke kapasiteten fra 12 til 18 operasjonsteam pr uke. Dersom vi med Helse Nords velsignelse kunne ansatt sykepleiere til å øke med enda flere operasjonsteam, har vi nok kirurger og anestesileger til å fylle opp operasjonsstuene i langt større grad både innenfor gynekologi, ortopedi og kirurgi. Søknadsmassen til spesialsykepleierstillinger som denne økning vil kreve er meget god! Vi står klare for å redusere ventelister og øke inntjeningen for Helse Nord.

I tillegg har næringslivet i Narvik allerede samlet inn penger til operasjonsrobot til det nye sykehuset (forutsatt at akuttfunksjonene opprettholdes). Det i seg selv vil kunne utvide det kirurgiske repertoaret i hele Helse Nord. Kirurger fra øvrige deler av Helse Nord er hjertelig velkommen til å operere pasienter hos oss.

Våre anestesileger er noen av de fremste innenfor sine fagområder på blant annet nerveblokader, og har sammen med avdelingen jobbet frem en effektiv perioperativ enhet som andre sykehus drømmer om. For øvrig er de bosatt i Narvik.

I fødeavdelingen har vi god kapasitet på ultralydjordmor. Allerede i dag tar vi unna pasienter utenfor vårt nedslagsfelt. Dette for å avhjelpe UNN som helhet. 

Vi er villige til å gjøre mer av dette. 

Fastboende radiologer

Røntgenavdelingen vår er robust med 6 fastboende radiologer. Kapasiteten i avdeling er god, og vårt bidrag innenfor radiologien i UNN HF totalt er stor og viktig. Avdelingen har nisjefunksjoner som er helt avgjørende for at tilbudet til pasientene i UNN HF skal dekkes. 

Vi kan bidra til å utdanne morgendagens radiologer hvis vi får lov. Personene er der, budsjettene mangler.

Felles poliklinikk ved UNN Narvik består av hele 25 ulike fagområder, den eneste av sitt slag i Norge. Den har et enorm potensiale for fremtiden ved å tilføre noen få sykepleier- og sekretærstillinger. Legene er allerede på plass. 

Rom for økt kapasitet

Hvis vi får lov, kan vi øke kapasiteten generelt, og ta over pasienter som i dag må til Tromsø, samt etablere nye sykepleiedrevne poliklinikktilbud. Vi har sykepleiere som er interessert i å jobbe her, interessert i å ta videreutdanning, og bidra inn i fremtiden for Helse Nord. 

Det indremedisinske faget har hatt sine utfordringer i Norge, vi har sett dette også ved UNN Narvik. Imidlertid er fremtiden lysere. Spesialister som har vikariert i avdelingen skryter av vår brede kompetanse, trivelige arbeidsmiljø og effektive pasientforløp. Flere spesialister betyr også flere konsultasjoner poliklinisk. Vi er åpen for at flere av pasientene som i dag må dra til Tromsø for høyspesialisert behandling, i større grad kan ivaretas av generalister med støtte fra høyspesialisert kompetanse via tele-video. 

Kapasitet til flere LIS-leger

Vil tillater oss å nevne at LIS1 er meget fornøyde med sin tjeneste ved vårt sykehus. De blir sett og ivaretatt, og får en unik start på sin kliniske karriere. 

Ved UNN Narvik har vi kapasitet til å utdanne flere LIS2/3 innenfor radiologi, gynekologi, anestesi, ortopedi, generell kirurgi og generell indremedisin. 

Det geopolitiske bildet er i stor endring med krig i Europa. Finland og Sveriges inntreden i NATO er eksempler på det. Vi er klar over vår strategiske beliggenhet med E6, E10, havn og jernbane. Vi er beredt.

Nye UNN Narvik er både bærekraftig og faglig robust. 

Hvis vil får lov, og med velsignelse fra Helse Nord og UNN HF, kan vi bidra enda mer for fremtiden. 

Jan-Ole Frantzen, overlege radiologi

Heidi Elise Olsdatter Hienn, overlege indremedisin

Bernhard Holte, overlege allmennmedisin

Anne Marthe Foshaug Jenssen, overlege kirurgi

David Nystad, overlege anestesilege

Tore Opdahl, psykiatrisk vernepleier

Mario Rexer, overlege gynekologi

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Powered by Labrador CMS