STORE FORSKJELLER: Nye tall for ventetid viser at det langt fra er samme tilgjengelighet for blant andre lungepasienter som venter på time på sykehus – selv ikke innen samme regionale helseforetak. Illustrasjon: Per Corneliussen Foto:

Stor forskjell på kø for lungesyke i samme helseregion

Vestfold har 918 pasientavtaler innen området lungesykdommer som de ikke klarer å håndtere, mens dette bare er tilfelle for 28 pasientavtaler i Telemark.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Drøyt syv mil og cirka én times bilkjøring skiller mellom sykehuset i Tønsberg og sykehuset i Skien, begge hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF.

Men det er svært stor forskjell på hvor mange av lungepasientene som venter på time til utredning, behandling eller kontroll i en såkalt intern sykehuskø.

Sykehuset i Vestfold har brutt sin egen medisinsk satte frist, såkalte tentative frist, ved 38 prosent av pasientavtalene innen fagområdet lungesykdommer. Dette gjelder bare to prosent av pasientavtalene ved Sykehuset Telemark.

Styringsmål for sykehusene
Det viser tall for fra Helsedirektoratet på nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten. Her kommer det blant annet frem at lungesykdom er ett av fagområdene som sliter mest med interne sykehuskøer.

Les mer i denne saken: Uoffisielle ventelister avdekker 167.907 brutte pasientavtaler

For alle RHF-ene, utenom Helse Nord som ikke har levert tall fordelt per fagområde, er lungesykdommer ett av fagområdene med der sykehusene oftest bryter sine egne behandlingsfirster – i totalt 10.575 tilfeller.

Høyest andel har Private Vest, med 48 prosent, Helse Bergen og Sykehuset i Vestfold med 38 prosent og Akershus universitetssykehus med 36 prosent.

Mangler leger
Seksjonsleder på lungeseksjonen og avdelingssjef på medisinsk avdeling ved Sykehuset i Vestfold, Remo Gerdts, vedgår problemer.

KONTROLLPASIENTER: – I all hovedsak er det videre oppfølging, det vil si kontroller, pasientene venter på, sier Remo Gerdts, seksjonsleder og avdelingssjef ved Sykehuset i Vestfold.

– For øyeblikket er det en mangel på overleger i forhold til de åtte stillingene vi har. Nå har vi tre ubesatte stillinger, og har arbeidet intenst for få tak i vikarer på overlegenivå, uten at vi har lyktes. Stillingene er utlyst både i Norge og i Skandinavia, uttaler Gerdts til Dagens Medisin.

– Sykehuset Telemark har få pasienter som venter lengre enn det sykehuset har planlagt. Har dere samarbeidet med dem?

– Først og fremst har vi forsøkt å få til en bedre legedekning hos oss, og har ennå ikke gjort noe konkret for å kunne samarbeide med Sykehuset Telemark.

Noen vil vente
– Men dere klarer jo ikke å få ansatt leger på dagen, og for pasientene går ukene?

– De nyhenviste og de som skal ha oppfølgingstimer konkurrerer jo om de samme polikliniske timene. Vi har tatt to grep: For å redusere antallet nyhenviste, som vi prioriterer høyest, har sykehuset etablert et system der pasientservice-kontoret ser om det er andre steder disse kan henvises til. Noen pasienter sier de heller vil vente enn å få time et annet sted.

– Det andre vi har gjort er å komme i gang med kveldspoliklinikk. Det er en frivillig ordning, men flere leger har sagt ja til dette. Slik prøver vi å øke antallet polikliniske timer, i tillegg til at vi også har leid inn ekstern lungelege gjennom vikarbyrå.

– Vet dere hva de 918 pasientkonsultasjonene gjelder – er det utredning, behandling eller oppfølging?

– De fleste pasientene er kommet i gang med utredning, og i all hovedsak er det videre oppfølging, det vil si kontroller, de venter på, svarer Gerdts.

Uoffisiell tid
Etter at Dagens Medisin avdekket at mange pasienter stod i en skjult, intern kø på sykehusene, påla helseminister Bent Høie i fjor sykehusene om å rapportere inn til Helsedirektoratet den da sykehusinterne indikatoren for antall pasientkontakter som har passert tentativ tid.

GRUNN TIL Å VÆRE FORNØYD: Sykehuset Telemark, har en svært lav andel lungepasienter som ikke får time som planlagt. – Vi har styrket legebemanningen, sier fagansvarlig overlege på lungeavdelingen, Frode Tinderholt. Foto: Sykehuset Telemark

Torsdag er første gang tallene per fagområde og helseforetak blir offisielle. For hele landet og alle fagområder avdekker de interne ventelistene 167.097 brutte pasientavtaler.

God kontroll i Telemark
Ved Sykehuset Telemark er det bare 28 legekonsultasjoner som ikke er gjennomført til planlagt tid. Det utgjør 2 prosent av alle pasientkontakter, en like lav andel som i Helse Førde, og lavest i hele landet.

Fagansvarlig overlege på lungeavdelingen ved Sykehuset Telemark, Frode Tinderholt, forteller at de har fått flere leger de siste årene.

– Bemanningen vår er betraktelig styrket, og vi er fem overleger nå. I fjor økte vi den polikliniske aktiviteten med 30 prosent. Det var en periode hvor vi lå helt brakk. Frem til 2005 var vi to overleger, og hvis én ble syk, ble det jo svært vanskelig, sier Tinderholt.

– Hadde dere hatt kapasitet til å avlaste for eksempel Sykehuset i Vestfold?

– Det kan hende, men det er vanskelig å si uten å vite hvilken type pasienter det gjelder og hva det gjelder. En del kronikere er ikke tjent med å gå frem og tilbake mellom ulike doktorer. De som skal utredes for første gang er nok best egnet for å kunne henvises til andre sykehus.

Powered by Labrador CMS