INTERNE KONFLIKTER: Sykehusledelsen ved OUS Rikshospitalet har gjentatte ganger blitt varslet om arbeidsmiljøproblemer som tillitsvalgte mener svekker pasienttilbudet. Arkivfoto Foto:
INTERNE KONFLIKTER: Sykehusledelsen ved OUS Rikshospitalet har gjentatte ganger blitt varslet om arbeidsmiljøproblemer som tillitsvalgte mener svekker pasienttilbudet. Arkivfoto Foto:

Leger bekymret for uforsvarlig tilbud for transseksuelle

Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet splittes opp etter store arbeidsmiljøproblemer. Tillitsvalgte er uroet over forslag fra ledelsen om å overføre behandlingsansvaret for transseksuelle til avdelinger uten kompetanse på fagfeltet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus har gjentatte ganger varslet både ledelsen, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus om dårlig arbeidsmiljø ved Psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet. Det dårlige arbeidsmiljøet ved avdelingen har ført til at en rekke fagpersoner har sagt opp eller blitt sykemeldt.

Avdelingen driver blant annet med diagnostisering og behandling av transseksuelle barn og voksne. Det er det eneste stedet i Norge hvor transpersoner kan få hjelp til å skifte kjønn ved hjelp av hormoner og kirurgi.

Vanskelig å rekruttere
Tillitsvalgte forteller at kompetanseflukten har svekket behandlingstilbudet til pasientene. Avdelingens rykte gjør også at det er svært vanskelig å rekruttere nye fagfolk.

– Vi har aldri vært borti noe lignende. De store arbeidsmiljøproblemene gjør at hele avdelingens fagmiljø har brutt sammen. Dette er en alvorlig sak som rammer pasienter i en veldig utsatt situasjon, sier overlege og varaforetakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus, Christian Grimsgaard.

KRITISK: Professor i sexologi, Esben Esther Pirelli Benestad.

      
        Foto: Gro Austenå Berg
KRITISK: Professor i sexologi, Esben Esther Pirelli Benestad. Foto: Gro Austenå Berg

«Medisinsk uforsvarlig»
Tillitsvalgte har flere ganger varslet Fylkesmannen om det de mener er faglig uforsvarlighet, og bedt dem føre tilsyn med avdelingen. Det pågår et arbeid med å omorganisere avdelingen og splitte opp virksomheten til ulike klinikker.

Ledelsen har blant annet foreslått å overføre funksjoner fra nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) til avdeling for nevrohabilitering for psykisk utviklingshemmende. Dette fikk både tillitsvalgte og avdelingsledelsen ved nevrohabiliteringen til å reagere.

I et brev til klinikkledelsen skriver avdelingstillitsvalgt Jutta Rummel at forslaget er «medisinsk uforsvarlig». Hun viser til at pasienter forventer seg medisinsk spisskompetanse når det er snakk om behandlingsenhet med nasjonal funksjon, men at ingen av legene ved avdelingen har erfaring med vurdering av transseksualisme.

«Et samlet kollegium ser seg ikke i stand til å overta denne virksomheten på bakgrunn av manglende kompetanse og høy risiko for medisinskfaglig uforsvarlig behandling av denne pasientgruppen», skriver Rummel. Også avdelingsleder Nils Olav Aanonsen har i et brev til ledelsen uttrykt bekymring for manglende forsvarlighet dersom planene gjennomføres.

– Ikke avgjort
Professor i sexologi og Norges mest kjente transperson, Esben Esther Pirelli Benestad, reagerer også på forslaget.

– For det første vet legene der ingenting om transer, og overføring av ansvaret kan fortrenge tilbudet til de psykisk utviklingshemmede. I tillegg vil neppe de med transseksualisme-diagnosen synes det er greit å settes i bås med psykisk utviklingshemmede, sier Benestad.

Klinikkledelsen opplyser til Dagens Medisin at de har gått bort fra forslaget, men at de fortsatt ikke vet hvor de skal plassere behandlingsansvaret for voksne transseksuelle. Ansvaret for transseksuelle barn er bestemt overført til Barneklinikken.

Det synes som om ledelsen på OUS er på desperat jakt etter noen som har anledning til å ta imot flere pasienter Esben Esther Pirelli Benestad, sexolog

– Det ligger foreløpig an til at NBTS voksen skal organiseres under Nevrokirurgisk avdeling i Nevroklinikken. Det stemmer at Nevrohabiliteringen har blitt vurdert som et av flere alternativer, men er for tiden ikke vurdert som aktuell mottaker, sier Line Benedicte Nyborg, fungerende avdelingsleder ved Psykosomatisk avdeling.

– Hvorfor har dere gått bort fra forslaget?

– Vi har snakket med avdelingsleder om hvordan dette passer med eksisterende aktivitet. Når avdelingen melder tilbake at det er vanskelig i forhold til faget, har vi tatt det til etterretning og ser at det ikke er en heldig løsning på nåværende tidspunkt, sier Nyborg.

På spørsmål om hva som er bakgrunnen for omorganiseringen svarer hun følgende:

BEKYMRET– Vi har aldri vært borti noe lignende. De store arbeidsmiljøproblemene gjør at hele avdelingens fagmiljø har brutt sammen, sier OUS-overlege og tillitsvalgt Christian Grimsgaard. Arkivfoto: Lasse Moe
BEKYMRET– Vi har aldri vært borti noe lignende. De store arbeidsmiljøproblemene gjør at hele avdelingens fagmiljø har brutt sammen, sier OUS-overlege og tillitsvalgt Christian Grimsgaard. Arkivfoto: Lasse Moe

– Omorganiseringen skjer som en følge av at det over lengre tid har vært vanskelig å etablere et godt arbeidsmiljø med robust kompetanse og stabilitet i avdelingen. Psykosomatisk avdeling har hatt spisskompetanse innen flere fagområder, sykehuset ønsker nå å integrere de enkelte områdene i forskjellige klinikker for å bygge et robust miljø, sikre en enda bedre pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø for de ansatte i fremtiden. De forskjellige områdene integreres i forskjellige klinikker. Dette har vært en langvarig og komplisert utfordring, hvor tidligere tiltak ikke har ført frem.

Vurderer nevrokirurgisk
Ett av alternativene som vurderes nå er å plassere ansvaret for de transseksuelle hos nevrokirurgisk avdeling. Dette er en avdeling som undersøker og behandler barn og voksne med misdannelser, sykdommer og skader i hjernen, ryggmargen og perifere nerver.

– Det synes som om ledelsen på OUS er på desperat jakt etter noen som har anledning til å ta imot flere pasienter. Det synes å være den eneste rettesnoren, og ikke om de ansatte har sexologisk kompetanse. Det blir som å bli sendt til indremedisinsk avdeling når man blir lagt inn med blindtarmbetennelse; det går dårlig, sier Esben Esther Pirelli Benestad.

Omorganisering
Fungerende avdelingsleder Line Nyborg er uenig i denne beskrivelsen.

– Vi er opptatt av riktig kompetanse og riktig behandlingstilbud, sier hun.

Arbeidet med omorganiseringen har pågått siden før jul, og Nyborg sier at den endelige avgjørelsen om hvor NBTS voksen skal organiseres skal fattes mandag 15. mai.

Hun bekrefter at de vurderer å plassere de transseksuelle under nevrokirurgisk avdeling, og begrunner det slik: 

– NBTS voksen skal være en egen seksjon med stedlig leder. Nevrokirurgisk avdeling er en veldrevet avdeling med god ledelse som har langt erfaring i å bygge opp, det er derfor heldig, på dette tidspunktet, å dra nytte av dette i videreutviklingen av NBTS voksen. Vi ønsker å styrke faget og bygge det mer robust.

Det er ikke avklart hvem som blir stedlig leder, ifølge Nyborg.

«En pussig modell»
Birgit Aanderaa, som er foretakstillitsvalgt for Norsk Psykologforening ved OUS, er ikke informert om forslaget om overføring til nevrokirurgisk avdeling når Dagens Medisin tar kontakt.

– Jeg synes det er en pussig modell fordi nevrokirurgene ikke har noe med denne pasientgruppen å gjøre på noen som helst måte. Jeg kan ikke se noen faglige synergieffekter på noe vis, og jeg synes det er uheldig at man ikke klarer å gripe dette an på en bedre måte. Min forståelse er at fordi man ikke har klart å rydde opp i det grunnleggende, og tidsnok, så klarer man ikke å finne gode løsninger nå, sier Aanderaa.  

– Varsler følges ikke opp
VG har tidligere omtalt arbeidsmiljøproblemene ved Psykosomatisk avdeling. Ifølge avisen har ikke Fylkesmannen i Oslo og Akershus så langt gjennomført tilsyn basert på varslene.

– Vi har i brev til OUS bedt om redegjørelse for ventelister, nye henvisninger, fristbrudd og avdelingens kompetanse og bemanning. Vi mottok en kort orientering om forholdene fra OUS primo mai og saken vil bli videre redegjort for i kontaktmøte med OUS 16. mai, skriver fylkeslege Jan Petter Odden i en epost til Dagens Medisin.

– Vi har varslet og bedt om tilsyn, men ingenting skjer. Dette er et eksempel på at verken Arbeidstilsynet eller Fylkeslegen går inn i saker som har stor grad av hast og stor risiko for pasientskade som følge av dårlig organisering, sier Grimsgaard.

Powered by Labrador CMS