UTJEVNING: Marthe Scharning Lund, helsebyråd i Oslo, vil jevne ut skjevheten i tilgang på fastleger gjennom legeplanen for Oslo.
UTJEVNING: Marthe Scharning Lund, helsebyråd i Oslo, vil jevne ut skjevheten i tilgang på fastleger gjennom legeplanen for Oslo.

Riktig helsehjelp der du trenger den, når du trenger den

Dagens fastlegemodell sikrer ikke befolkningen likeverdig tilgang til fastlege. Tvert imot forsterker den de sosiale forskjellene i Oslo.

Publisert

Den tydelige geografiske skjevheten i fordelingen av fastleger i byen, der bydelene i sentrum og vest har betydelig større kapasitet enn i Groruddalen og sør, viser en skjevhet som også følger sosioøkonomiske skiller i byen. På mange områder er det de som trenger oppfølging av helsevesenet mest som har dårligst tilgang. Det rødgrønne byrådet vil utjevne denne skjevheten, blant annet gjennom den nye legeplanen for Oslo som er på trappene. Gjennom legeplanen ønsker vi å sikre en bedre fordeling av fastleger, slik at vi har flere leger i de delene av byen hvor de trengs mest.

Ekspertutvalget for allmennlegetjenesten, nedsatt av regjeringen i august 2022, har kommet med sin rapport. Flere av tiltakene som ekspertutvalget foreslår vil gjøre det lettere for Oslo kommune å utvikle en fastlegetjeneste som treffer de mest sårbare bedre. Det er bra.

SAMLER KOMPETANSEN. De mest sårbare pasientene har ofte komplekse behov og utfordringer, som best kan håndteres av et helhetlig og tverrfaglig tilbud. Det betyr at vi trenger fleksible ordninger med større fastlegesentre, der flere profesjoner som for eksempel sykepleier, psykolog eller fysioterapeut er samlokalisert. Sånn kan vi sikre samarbeid innen flere av kommunens helsetjenester. Dette vil gjøre det letter å samarbeide med andre sektorer, prioritere sårbare grupper samt sikre digital utvikling og innovasjon på fastlegekontorene.

Byrådet utreder nå slike store og bydelsnære helsesentre. Disse kan bli motorer i utvikling av kommunens helsetjeneste, der det også er en sterk faglig kompetanse og det kan bygges forskningsmiljø i primærhelsetjenesten. Større sentre er også bedre for byens befolkning, fordi mange fastleger i dag driver små legekontorer, gjerne solopraksis. Det er særlig sårbart når det gjelder sykdom og fravær hos ansatte, også når legen skal på kurs eller ta ferie.

PRIVATE. Vi trenger også bedre oversikt over og oppfølging av helprivate allmennhelsetjenester.

Kommunen har et ansvar for å legge til rette for likeverdige og helhetlige tjenester til alle innbyggere. Når flere benytter seg av private tjenester for sykdommer og plager med enkel behandling, så kan det avlaste offentlig sektor. Det er bra. Men, ofte betyr det i praksis at det offentlige får de mer kompliserte sakene. Dette er det offentliges oppgave, og det koster penger. Hvis kommunen har bedre oversikt, kan vi budsjettere og dimensjonere de offentlige tjenestene bedre.

Oslo kommune er hovedstad og landets største kommune. Vi har større ulikheter og 15 selvstendige bydeler, der hver bydel er på størrelse med en mellomstor norsk by. Dette gjør det mer krevende å sikre helhetlige likeverdige tilbud, og derfor ønsker vi velkommen ekspertutvalgets forslag som legger til rette for bedre oversikt, rapportering og styring av tjenestene.

Vi ønsker å ta både fremtidens utfordringer og muligheter på alvor. Den demografiske utviklingen gjør at innbyggere i fremtiden vil ha mer komplekse helseutfordringer, som ikke kan behandles av én tjeneste alene. Da er vi avhengige av at alle bidrar mot utvikling av de helhetlige pasientforløpene, de tverrfaglige tjenestene og en trygg informasjonsflyt mellom aktørene. Fastlegene har en helt sentral rolle her.

De nasjonale myndigheter må skape et handlingsrom, der fastlegetjenesten i større grad kan bidra med tverrfaglige tjenester som er godt integrert med øvrige helsetilbud. Dette vil bidra til et likeverdig fastlegetilbud, som er med på å utjevne sosiale forskjeller. Dette er særlig viktig i landets hovedstad.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS