TYDELIG: Jeg ser behovet for en tydelig linjeledelse av legetjenesten i kommunene. Samtidig ser jeg behovet for en tydeligere kommuneoverlegerolle, skriver Sonni Pleym Schumacher. Foto: Sonni Pleym Schumacher

Kommuneoverlegen er ikke fastlegenes leder

Jeg ser behovet for en tydelig linjeledelse av legetjenesten i kommunene. Samtidig ser jeg behovet for en tydeligere kommuneoverlegerolle.

Publisert

VI HAR EN DOBBEL legekrise i kommunene. I alle kommuner skal det være to typer leger: allmennmedisinere og samfunnsmedisinere – bedre kjent som fastleger og kommuneoverleger. Fastlegekrisen er godt kjent. Kommuneoverlegekrisen mindre kjent. Den består av for små stillinger i forhold til de lovpålagte oppgavene, uklar rolle og misforstått ansvar.

Mitt utgangspunkt for å skrive om dette temaet er behovet jeg ser for en tydelig linjeledelse av legetjenesten i kommunene. Samtidig ser jeg behovet for en tydeligere kommuneoverlegerolle, slik at kommuneoverlegen får løst de lovpålagte oppgavene sine og, ikke minst, jobbe med faget sitt.

Sonni Pleym Schumacher er spesialist i samfunnsmedisin og kommuneoverlege i Hammerfest kommune.

FORVIRRING. I dag tror både pasientene, kommuneledelsen og mange kollegaer, at kommuneoverlegen er leder for legetjenesten. Det er feil. En lege kan godt lede legetjenesten, men ikke form av å være kommuneoverlege og samfunnsmedisiner. Ifølge lovverket er kommuneoverlegen medisinskfaglig rådgiver for hele kommunen. Den som skal gi gode medisinske råd, kan ikke samtidig sitte med økonomi og personalansvar i en legetjeneste. Det er rollekonflikt.

Den misforståtte oppfattelsen av kommuneoverlegerollen vises tydeligst i Agenda Kaupang sin rapport «Kommunal legetjeneste - kan den ledes?», laget på bestilling fra KS i 2016. Der leser vi følgende: «Kommuneoverlegens rolle og myndighet fremstår som sentral i den faglige ledelsen av legetjenesten.» Dette er direkte feil.

Vi må stoppe opp og dvele ved «kommuneoverlegens myndighet» som det skrives om i rapporten. Har kommuneoverlegen myndighet til å lede legetjenesten? Kommuneoverlegens myndighet omhandler tre områder: miljørettet helsevern, smittevern og tvungen undersøkelse ved mistanke om alvorlig psykisk sykdom. Ingen av disse myndighetsområdene er relevant for ledelse av legetjenesten.

Myndighet og ansvar for legetjenesten ligger i linjeledelsen i kommunen, som for alle andre virksomheter.

Myndighet og ansvar for legetjenesten ligger i linjeledelsen i kommunen, som for alle andre virksomheter. Linjeledelsen må settes i posisjon til å ta det ansvaret. Legetjenesten er best tjent med en ryddig linje som går hele veien opp til kommunedirektøren. Kommuneoverlegen skal brukes som rådgiver på alle nivå. Legeforeningens «Pasientens primærhelsetjeneste må ledes» fra 2017 legger opp til nettopp dette. De konkluderer med at primærhelsetjenesten må ha en formell leder i linja. Helst en lege, men ikke kommuneoverlegen. De kaller lederen for helseleder.

HENGEMYRA. Agenda Kaupangs rapport illustrer godt hvordan man fremdeles står igjen i hengemyra fra 80-tallet, da kommuneoverlegen faktisk hadde et lovpålagt ansvar for kommunens helsetjenester. Rapporten fra Legeforening viser at de har fulgt med i tiden, og har fått med seg endringene i lovverket omkring kommuneoverlegens rolle og ansvar. Koronakommisjonens NOU gir også en oppdatert forståelse av rollen vår. Jeg håper veilederen for kommuneoverlegefunksjonen som Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt, får oss opp av hengemyra en gang for alle.

SAMFUNNSNYTTEN. Tenk om kommunene begynte å bruke kommuneoverlegen slik lovverket sier man skal; for å forebygge sykdom og skape god helse i befolkningen! Kommuneoverlegen ble brukt på den måten i pandemien - med stort hell. Kommuneoverlegen skal være portvokter inn til fastlegene ved å bremse de samfunnsskapte livsstilsykdommene, akkurat slik fastlegene er portvakt inn til sykehusene.

I et samfunn der stadig flere får kronisk, samfunnsskapt sykdom, er det avgjørende at samfunnsmedisineren tar ansvar for å forebygge sykdom og fremme helsen til folk. Folkehelseloven sier at kommunene skal ha en samfunnsmedisiner til disse oppgavene. Folkehelsearbeidet trenger kunnskapen til samfunnsmedisineren, og samfunnsmedisineren trenger oversikt over folkehelsen for å kunne gi gode råd i kommunen. Så enkelt og så vanskelig er det.

VINN-VINN. Fastlegene vil tjene på en tydelig linjeledelse, med god medisinskfaglig rådgivning. Samfunnet vil tjene på at samfunnsmedisineren får jobbe med samfunnsmedisin. Det vil avlette fastlegekrisen og gjøre det mer attraktivt å være kommuneoverlege.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS