NYE BEHANDLINGER: Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å ta i bruk tre nye legemidler. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Tre legemidler fikk grønt lys

To nye kreftlegemidler og ett legemiddel til behandling av alvorlig leddgikt, kan tas i bruk ved norske sykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det bestemte Beslutningsforum for nye metoder i et ekstraordinært møte fredag. Brystkreftmedisinen Kadcyla fikk nok en gang nei fordi prisen regnes som for høy.

Beslutningsforum sier ja til innføring av Nivolumab (Opdivo) til behandling av tilbakevendende lymfekreft av typen Hodgkins lymfom, eller der tidligere behandling har hatt liten effekt.

Dette er en sjelden type lymfekreft med rundt 150 nye tilfeller i Norge hvert år. Opp mot 90 prosent av pasientene blir kurert med kombinasjonskurer av cellegift og strålebehandling. Siden bruksområdet for nivolumab er avgrenset til langt ut i behandlingslinjene, anslås det at bare fem til ti pasienter er aktuelle for behandlingen årlig.

Kan bli kurert
Legemiddelverket viser til at det er svært stor usikkerhet knyttet til effekten av nivolumab på dette bruksområdet, og har ikke kunnet tallfeste anslag for meroverlevelse. Likevel valgte Beslutningsforum å innføre medikamentet.

– Når pasientgruppen er så liten, blir dokumentasjonsgrunnlaget mer usikkert. Men prognosetapet er veldig høyt for pasientene. Siden noen av dem sannsynligvis vil ha kurativ virkning av medikamentet, endte vi på et ja, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Nord.

Pasientene som har fått tilbakevendende kreft av denne typen etter stamcelletransplantasjon, har svært dårlige prognoser. Det er beregnet et prognosetap for pasientgruppen på mellom 32 og 36 kvalitetsjusterte leveår.

Totalkostnadene ved innføring av legemiddelet holdes hemmelig, men Vorland opplyser at det er begrenet til et ettsifret millionbeløp.

Ny behandling ved lymfekreft
Også Obinutuzumab (Gazyvaro) innføres ved lymfekreftdiagnosen follikulært lymfom for visse pasienter, hvor cellegift ikke har effekt.

Statens legemiddelverk (SLV) har vurdert data fra GADOLIN-studien, som viser at progresjonsfri overlevelse og totaloverlevelse er bedre med tillegg av obinutuzumab. Om lag 50 pasienter er aktuelle for behandling med Gazyvaro ved indikasjonen follikulært lymfom hvert år i Norge.

SLV har beregnet at merkostnadene ved å innføre legemiddelet er på 639.000 kroner per vunnet kvalitetsjusterte leveår (QALY). SLV mener kriteriet for alvorlighet og klinisk relevant effekt er oppfylt, selv om kostnadene er i «øvre sjikt at hva som regnes som kostnadseffektiv behandling for den aktuelle populasjonen».

Nytt medikament ved leddgikt
Beslutningsforum bestemte også at Tofacitinib (Xeljanz) kan tas i bruk som andrelinjebehandling av leddgikt til pasienter med moderat til alvorlig leddgikt. Dette er et nytt oralt legemiddel, som virker ved å hemme Janus-kinase (JAK). Om lag 5000-10.000 pasienter er aktuelle for behandlingen årlig i Norge.

SLV har sammenlignet tofacitinib med biologiske legemidler, og legger til grunn at effekt og sikkerhet tilsvarer dagens behandling. SLV anbefaler derfor at legemiddelet kan inngå i det etablerte LIS-anbudet på samme vilkår som de andre pasientadministrerte legemidlene. Beslutningsforumet valgte å følge dette rådet.

– Tofacitinib fikk grønt lys og kan gå inn i LIS-anbud, hvor det må konkurrere mot andre legemidler på markedet, sier Vorland.

Les protokollen fra møtet i Beslutningsforum her.

Powered by Labrador CMS