uenige om ansvar: Leger og apotek strides om vaksineringsansvar. Foto: Colourbox / Faksimile: Dagens Medisin Foto:
uenige om ansvar: Leger og apotek strides om vaksineringsansvar. Foto: Colourbox / Faksimile: Dagens Medisin Foto:

Fortsatt uklart om vaksinering i apotek

Helsedirektoratet har bedt om en overordnet gjennomgang for rettslige og faglige avklaringer om helsetjenester i apotek – og spesielt spesifikke tjenester som vaksinering.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Vigdis Malt Marøy, fagsjef i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsetilsynet.

      
        Foto: Helsetilsynet
Vigdis Malt Marøy, fagsjef i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsetilsynet. Foto: Helsetilsynet

I begynnelsen av november skrev Dagens Medisin at flere fastleger nekter å forskrive influensavaksiner som skal settes av medarbeidere i apotek. Legene mener de ved å forskrive vaksinen, sitter med det overordnede ansvaret for vaksineringen uten å ha reell mulighet til å følge opp vaksineringen som utføres i apotek.

– Ansvarsforholdene i gjeldende regelverk er uklare. Derfor er det forståelig om leger inntil videre er tilbakeholdne med å skrive ut resept på vaksiner som settes i apotek, sa leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin.

– Apoteket er ansvarlig for all helsehjelp som ytes i apotek, og det er ikke forskjell mellom å ekspedere en resept eller å sette en vaksine. Når vaksinen settes i apotek, er det et ansvar som hviler på apotekeren, sa administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

Les også: Mener farmasøyter bør kunne rekvirere influensavaksine

– Sammensatte problemstillinger
Dagens Medisin har siden da forsøkt å få en klargjøring av dagens regelverk fra helsemyndighetene. Helsetilsynet innrømmer overfor Dagens Medisin at det trengs ytterligere avklaringer.

Johan Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

      
        Foto: Vidar Sandnes
Johan Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Vidar Sandnes

– Vi har merket oss at det er ulike oppfatninger ute i helsetjenesten om hvem som har ansvar ved vaksinasjon utført i apotek. Vi ser også at dette er sammensatte problemstillinger, skriver fagsjef Vigdis Malt Marøy i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsetilsynet.

Hun understreker at virksomheter som tilbyr vaksinering, plikter å følge gjeldende regelverk samt sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse og utstyr til å utføre sitt arbeid forsvarlig.

– Når apotek tilbyr vaksinasjon, har de selv ansvar for å vurdere og sikre at de tjenester de tilbyr er forsvarlige.

Ønsker avklaring
Helsetilsynet har, ifølge Maløy, bedt Helse-direktoratet om tilbakemelding på hvordan regelverket er å forstå når apotekansatte setter vaksine i apotek som er forskrevet av lege.

– Helsedirektoratet har tidligere pekt på behov for en overordnet gjennomgang for rettslige og faglige avklaringer om helsetjenester i apotek generelt, og spesifikke tjenester som vaksinering spesielt. Når vi får svar på vår henvendelse, kan vi ikke svare på, men vi er i dialog med Helsedirektoratet om dette.

Ønsker gjennomgang av regelverket
Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet bekrefter at direktoratet ønsker en slik avklaring av regelverket.

– Helsedirektoratet har tatt opp dette med Helse- og omsorgsdepartementet, og vi venter på eventuelle nærmere føringer for arbeidet. Det vil være naturlig å involvere Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet og Statens Legemiddelverk, i tillegg til Helsedirektoratet, i en slik gjennomgang, skriver han i en epost til Dagens Medisin.

– Har dere tatt grep for å opplyse helsepersonell om hvem som har det overordnede ansvaret for vaksinering som skjer i apotek?

– Vi har foreløpig bare svart på en henvendelse fra Apotek 1 og pekt på at apotekene selv er ansvarlige for at prosjekter de setter i gang, er i henhold til gjeldende regelverk. Apotekene har også ansvar for å sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse.

Forsvarlig oppfølging og overvåkning
– Hvem har, slik Helsedirektoratet ser det, et overordnet ansvar for vaksinering som utføres i apotek?

– Rekvirering av legemidler er et legeansvar. Legen kan delegere oppgaver til medhjelpere i primærhelsetjenesten, vanligvis helsesekretærer eller sykepleiere, som har nødvendig kunnskap og forståelse for oppgaven. Hvis andre enn sykepleiere og helsesekretærer skal få i oppgave å håndtere legemidler, må de først få forsvarlig opplæring.

Han uttaler også at det i en virksomhet som driver med vaksinering, må være helsepersonell til stede som har faglig kompetanse til å kunne foreta en nøye vurdering av om en person skal få en vaksine.

– Virksomheten må også sørge for forsvarlig oppfølging og overvåking av den som er vaksinert for å avdekke, og behandle, eventuelle alvorlige allergiske reaksjoner.

Powered by Labrador CMS