REAGERER: Klinikkleder Siri Gullestad ved en av internklinikkene på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, reagerer på at ledelsen ikke tok opp med klinikerne hva som var feil med driften av klinikken, før de brått stengte den. Viserektor Per Morten Sandset medgir at kommunikasjonen kunne vært løst annerledes. Foto: Ola Sæther / UiO Foto:
REAGERER: Klinikkleder Siri Gullestad ved en av internklinikkene på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, reagerer på at ledelsen ikke tok opp med klinikerne hva som var feil med driften av klinikken, før de brått stengte den. Viserektor Per Morten Sandset medgir at kommunikasjonen kunne vært løst annerledes. Foto: Ola Sæther / UiO Foto:

– Vi fikk ikke beskjed om feil i driften før stenging

Klinikkleder ved en av studentklinikkene på Universitetet i Oslo mener hun ikke fikk beskjed om at det var feil i driften. Det er instituttleder uenig i.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Denne uken annonserte ledelsen ved Universitetet i Oslo at de stenger klinikken ved Psykologisk institutt, på grunn av at «dagens klinikkdrift ikke er i henhold til gjeldende lovverk».

Stengingen kom brått på flere av studentene ved sjetteåret på psykologutdanningen ved universitetet, som plutselig ikke kunne fortsette behandlinger med sine pasienter på internklinikkene. Universitas, som omtalte saken først og Khrono, har denne uken skrevet flere artikler om konflikten.

Uklarhet rundt stenging
Etter at UiO stengte klinikken har det vært uklart hvilke problemer som lå bak at klinikken måtte stenges.

Dagens Medisin har gjentatte ganger prøvd å kontakte instituttleder Pål Kraft og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, for å få klarhet i hvilke lovbrudd universitetet mener klinikken har brutt.

Dagens Medisin har gjentatte ganger blitt henvist til kommunikasjonsavdelingen, som holder bakgrunnen for stengingen av klinikken hemmelig.

Aftenposten meldte før helgen at universitetet er redd for å bryte loven. I avisen uttalte viserektor Per Morten Sandset på UiO at problemet «ligger på systemnivå». Han viser i intervjuet til at det handler om «arkivrutiner, klagemuligheter, sikkerhet i lokalene og mye annet».

– Visste ikke om lovbrudd
Ifølge Siri Erika Gullestad som er klinikkleder ved en av studentklinikkene, var det også helt frem til nylig ukjent for dem som driver klinikken, at det var problemer med systemrutiner som ledet til at klinikken brått måtte stenges.

Gullestad stiller seg uforstående til hvordan ledelsen ved Universitetet i Oslo har vurdert saken og viser til at avvikene de har er forholdsmessig små, når man tar i betraktning at de stengte klinikken.

–  Det føres tilsyn på klinikker i Norge hver dag. Om man har feil i driften, får man en sjekkliste og beskjed om å utbedre i to måneder. Men man stenger ikke klinikken, sier Gullestad og viser til at det kan få alvorlige konsekvenser for pasientene som mister behandlingstilbudet.

– En av pasientene har meldt klinikken til Fylkesmannen fordi han mistet terapitilbudet på dagen, påpeker hun.

Pål Kraft: – Uenig
Pål Kraft, instituttleder ved Psykologisk institutt, sier at han prøvde å formidle problemene om driften til klinikken:

— Jeg forsøkte å ta opp mine bekymringer internt, men nådde ikke fram. Jeg er ansatt som leder med ansvar for et institutt. Når jeg oppdager ting som ikke er bra, er det ikke min oppgave å skjule dette for universitetsledelsen, men varsle dem om det. Hvis vår virksomhet ikke tåler universitetsledelsens oppmerksomhet har vi et problem. Universitetsledelsens reaksjon viser alvoret i saken, sier han i en kommentar som først ble gitt til Khrono.

Avviser ulovlige enkelthendelser
Gullestad sier hun ble sjokkert over at ledelsen har valgt å stenge klinikken, uten at de som driver den fikk beskjed om avvikene i driften. Hun mener at instituttledelsen sendte problemet oppover i systemet, i stedet for å si ifra om hvilke problemer det var i driften av klinikkene. Slik at resultatet ble at klinikken måtte stenge for full offentlig oppmerksomhet – med den mistenkeliggjøringen som følger av det.

– Vi har en forsvarlig drift, det har ikke skjedd en ulovlig enkelthendelse, sier Gullestad, samtidig som hun legger til at det er beklagelig at de ikke hadde alle systemrutiner på plass ved studentklinikken.

Dette er problemene
Klinikklederen viser til at de nå har fått klarhet i problemene med driften av klinikken.

– Avvikshåndtering skal være formalisert og rutinene skal samles på en plass, forteller hun.
Et annet problem klinikken har fått beskjed om, er at de må ha en konsesjon fra Datatilsynet hvis de skal filme sesjoner med pasientbehandling. De må også ha en samlet oversikt over hvem som til enhver tid har terapier – når og hvor.

Ifølge klinikklederen har de hele tiden hatt informert samtykke fra alle som har blitt filmet.

– Kravet om konsesjon er nokså nytt. Nå vil vi søke. Dersom ledelsen har lurt på om disse tingene var på plass, da kunne de formidlet dette til oss. Og vi ville ordnet det i løpet av kort tid. I stedet går de til det uproporsjonale tiltaket om å stenge klinikken, sier Gullestad.

Flyttes til spesialisthelsetjenesten
Nylig ble det bestemt at klinikken til UiO skal flyttes, slik at den havner under spesialisthelsetjenesten, skrev Khrono før helgen.

Bakgrunnen er blant annet en rapport fra advokatselskapet Kluge som konkluderer med at klinikken hører til under spesialisthelsetjenesten.
Khrono skriver imidlertid at jusprofessor Aslak Syse i sin utredning av problemstillingen, ikke fant noen lovbrudd ved driften av UiO-klinikken.

– Ledelsen integrerer klinikken i spesialisthelsetjenesten fordi de ikke vil ha ansvaret, sier Gullestad og presiserer at hun er sterkt imot avgjørelsen.

Det hører også med til historien at Universitas meldte at studentene ved psykologutdanningen på UiO demonstrerte mot flyttingen, med å teipe igjen munnen under en forelesning, fordi de opplever å ikke bli hørt av instituttledelsen.

–  Ledelsen forsøker å avdramatisere å integrere klinikken i spesialisthelsetjenesten. Det mener jeg er naivt. Jeg tror vi kommer til å miste den faglige autonomien over klinikken og utdanningen, sier Gullestad.

Ga beskjed til Helsetilsynet og Helsedirektoratet

Viserektor Per Morten Sandset ved Universitetet i Oslo, påpeker at det frem til stengingen av klinikken, har pågått en prosess mellom instituttledelsen og klinikkledelsen ved Psykologisk institutt.

Sandset viser til at universitetsledelsen først ble observante på problemene med driften av klinikken da Psykologisk institutt skulle utarbeide en samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst for praksisplasser for psykologistudentene i helseforetak i regionen.

– Da ble det klart for oss at det var forhold her som kan være alvorlige, sier Sandset og presiserer at det ikke har vært snakk om noen enkelthendelser som førte til at klinikken måtte stenges.
– Vi har informert Helsetilsynet og Helsedirektoratet i samsvar med gjeldende rutiner i slike saker.

Får straks evaluering
– Vi har bedt om en evaluering på for å finne ut om noe må justeres. Vi ønsker å få brakt driften inn i rammer som er forsvarlige og få klinikken opp å gå igjen, slik at vi får gitt undervisningen vi er pålagt å gi.

Sandset ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt hvilke konkrete forhold i driften som har vært problematiske og forteller at de får utarbeidet en ekstern evaluering som de forventer at vil komme med svar i morgen.

Understreker god virksomhet
– Hvorfor tok ikke instituttledelsen kontakt med klinikerne i forkant av stengingen?
– Beslutningen om stenging ble tatt av ledelsen. Man kan sikkert diskutere hvordan kommunikasjonen internt skulle vært gjort og jeg ser poenget med å ha ryddige kommunikasjonslinjer, sier Sandset.

– Gullestad pekte på at det blir en slags mistenkeliggjøring når man brått stengte klinikken. Hva er din kommentar til det?
– Vi har etterstrebet å være tydelig på å kommunisere at vi tror det har vært god klinisk virksomhet, at tilbudet til pasienter er godt og at studentene får god undervisning. Problemet vi så i driften var knyttet til systemoppsettet inkludert helse, miljø og sikkerhet for pasienter, studenter og ansatte. Dette må oppfylles.

Sandset peker på at klinikken har vært drevet i 42 år.

– Det er klart at rammebetingelser og regelverk for driften endrer seg noe på denne tiden, sier han.

– Ifølge Gullestad har en av pasientene meldt inn klinikken til Fylkesmannen. I hvor stor grad har dere tatt hensyn til pasientene når dere valgte å stenge klinikken?
– Universitetsledelsen har gitt tilbakemelding om at pasientene med timer som rammes av vedtaket må informeres og at de eventuelt må søke hjelp innenfor det offentlige helsetilbudet dersom det er nødvendig i den perioden klinikken er stengt. Det blir alltid en vurderingssak hva som er viktigst. Men er man usikker på forsvarligheten av et tilbud, så har man ikke noe valg, peker Sandset på.

Skal organiseres i spesialisthelsetjenesten
– Khrono og Aftenposten skriver at klinikken nå skal organiseres under spesialisthelsetjenesten. Er dette endelig avgjort?

– Ja, det er fattet en beslutning om at vi ønsker en relokalisering av klinikken og å samlokalisere den med spesialisthelsetjenesten, som har et fullt systemoppsett for denne type virksomhet. Dette er en prinsipiell beslutning. For universitetet er det viktig at autonomien til klinikken ivaretas under en slik samlokalisering. Dette blir et annet tilbud enn det som normalt gis under spesialisthelsetjenesten i dag. Derfor må vi nå ha en god prosess der studenter og ansatte deltar i planleggingen og brukerperspektivet blir ivaretatt, slik at dette blir et optimalt tilbud.

Instituttledelsen og universitetsledelsen ved Universitetet i Oslo har bestemt at det er sentral ledelse som uttaler seg om saken. Dagens Medisin har gitt instituttledelsen anledning til å svare.

Powered by Labrador CMS