MOBBING: I Norge er det 6-7 prosent av legene som rapporterer at de blir mobbet på arbeidsplassen. Andelen er uendret på over 25 år. Illustrasjonsfoto: Getty images Foto:
MOBBING: I Norge er det 6-7 prosent av legene som rapporterer at de blir mobbet på arbeidsplassen. Andelen er uendret på over 25 år. Illustrasjonsfoto: Getty images Foto:

Fire av ti leger mener mobbing på arbeidsplassen er et problem

I en britisk studie oppgir 40 prosent av legene at mobbing er et problem på arbeidsplassen. Problemet er mindre i Norge, men leger er mer utsatt enn andre yrkesgrupper. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nær 8000 leger har deltatt i undersøkelsen fra The British Medical Association (BMA), og resultatene er nylig publisert i The BMJ. Her sier 10 prosent av legene at det «ofte» er et problem med mobbing, underminering og trakassering på arbeidsplassen, mens 29 prosent oppgir at dette er et problem «noen ganger».

To tredjedeler av legene oppgir arbeidspress som hovedårsaken og over halvparten av legene mente det var vanskelig å utfordrende atferden da den kom fra toppen.

Oppgjør ved UNN
I undersøkelsen forteller en av de spurte legene at trakasseringen skjer på månedlig basis og at det er er så ille at flere av de yngre legene jevnlig vurderer å slutte.

Dagens Medisin fortalte nylig om Per-Kristian Jensen, tillitsvalgt for leger i spesialisering ved UNN Tromsø, som tok et oppgjør med bøllete bakvakt-overleger ved sitt eget sykehus. Bakgrunnen var en episode der en LIS1 endte gråtende etter første dag på jobb etter ufin behandling fra overlege. En annen lege i spesialisering har bestemt seg for å slutte ved en avdeling på grunn av spydige kommentarer fra kolleger.

– Dette er uakseptabel adferd som ikke hører hjemme på UNN, uttalte medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN Tromsø, som understreket at dette gjelder noen få enkeltleger, og ikke er et generelt problem ved sykehuset.

Mindre utbredt i Norge
Legeforskningsinstituttet (LEFO) har ved tre anledninger; 1993, 2004 og 2014/15, spurt norske leger om det har blitt utsatt for plaging eller mobbing fra kolleger eller overordnede.

– Andelen leger som rapporterte at de hadde opplevd mobbing fra kolleger eller overordnede minst et par ganger i måneden i løpet av det siste året, har holdt seg stabil på 6–7 prosent i den undersøkte perioden, sier Karin Isaksson Rø, spesialist i allmennmedisin og instituttsjef ved LEFO.

Som for andre i helse- og sosialsektoren er legegruppen dermed mer utsatt for mobbing på arbeidsplassen enn arbeidstakere generelt, hvor 2-3 prosent rapporterer om dette.

Kvinner mer utsatt
I motsetning til i flere andre land der de unge sykehuslegene opplever mer mobbing enn de eldre, rapporterer noe flere overleger og lege-ledere enn leger i spesialisering om mobbing i Norge. Å være kvinne økte risikoen for mobbing, ifølge artikkelen.

Med forbehold om at måten å spørre på varierer i ulike land tyder studier på at norske sykehusleger opplever mobbing i mindre grad enn unge leger i USA (48%), yngre leger i Tyskland (13%–16%) og kirurger i Australia (47%).

Råd mot mobbing
Den britiske legeforeningen har publisert resultatene fra studien sammen med en rapport der de kommer med anbefalinger om hvordan mobbing og bøllete adferd skal håndteres og bekjempes. I forordet beskriver Anthea Mowat, leder av den britiske legeforeningen, hvordan slik trakassering kan ødelegge faglig selvtillit og påvirke personenes videre karriere og personlige liv.

Tiltakene som foreslås handler om å bryte tausheten, det vil si at denne formen for trakassering bør snakkes om for å øke bevisstheten om problemet. Videre bør man forbedre systemer for konfliktløsning og jobbe for en mer støttende og inkluderende kultur på arbeidsplassen.

– Så vel arbeidskultur som en del psykososiale risikofaktorer i legeyrket -  inkludert lange arbeidsuker, nattarbeid, hyppige reorganiseringer på arbeidsplassen, høy arbeidsinnsats og stress kan ha betydning for forekomst av mobbing. Sosial støtte og oppmerksomhet på fenomenet både mellom kolleger og fra ledelsen er viktig for å hindre mobbing på jobb. I tillegg trenger man å aktivt forholde seg til arbeidsplassfaktorer som kan øke risikoen for stress. Et godt arbeidsmiljø kan bidra positivt, ikke bare til legers egen helse og jobbtilfredshet, men også til bedre behandlingskvalitet og høyere pasientsikkerhet, sier Rø.

Powered by Labrador CMS