NY STIGE: – Vi har ønsket en omlegging av kompetansestigen over tid, fordi utdanningen er lagt om. Nå har vi en stige som er mer tilpasset det nye utdanningsløpet, sier leder Kristin Kornelia Utne i Yngre legers forening. Foto: Vidar Sandnes

NY STIGE: – Vi har ønsket en omlegging av kompetansestigen over tid, fordi utdanningen er lagt om. Nå har vi en stige som er mer tilpasset det nye utdanningsløpet, sier leder Kristin Kornelia Utne i Yngre legers forening.

Foto: Vidar Sandnes

Får høyere lønn tidligere i spesialiseringsløpet

Et nytt lønnssystem gjør at leger i spesialisering (LIS) vil nå den høyeste lønnskategorien ett år tidligere.– Vi er glade for å ha fått gjennomslag for en modell som reflekterer at legene nå skal oppnå mer kompetanse på kortere tid, sier leder for Yngre legers forening.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I årets lønnsforhandlinger som ble avsluttet nylig, ble Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter enige om en ny ordning for lønn for leger i spesialisering (LIS). Leger i spesialisering er leger som har fullført medisinstudiet og som er under spesialisering.

Det nye systemet innebærer at de fleste leger i sykehusene som tilhører Spekter-området vil oppnå den høyeste lønnskategorien ett år tidligere enn før.

– Vi er glade for å ha fått gjennomslag for en modell som reflekterer at legene nå skal oppnå mer kompetanse på kortere tid, sier Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening (Ylf).

Følger nytt utdanningsløp

Hun viser til at den nye lønnsordningen er knyttet til endringene i spesialistutdanningen for leger, som innebar at utdanningsløpet ble redusert fra 7,5 år til 6,5 år. Samtidig er LIS1, den tidligere turnusordningen, lagt inn i det samlede utdanningsløpet.

LIS-lønn Leger i spesialisering (LIS) får lønn etter en kompetansestige, fra kategori A til C. Lokalt i noen foretak finnes også en kategori D. Nå er Legeforeningen og Spekter blitt enige om en modell hvor første trinn er til 0-1 år, andre trinn til 1-2 år, tredje trinn til 2-4 år og fjerde trinn til 4 år eller mer. Kategoriene har ingen betegnelse. Tidligere har legene måttet jobbe i fem år for å nå den høyeste lønnskategorien for LIS. Nå når legene den høyeste lønnskategorien etter fire år. Lønnstrinnene, også topplønnen, varierer mellom sykehusene. Virkningstidspunktet er forskjøvet fra 1. januar til 1. juli. Kilde: Spekter.no /Kristin Utne

– Vi har ønsket en omlegging av kompetansestigen over tid, fordi utdanningen er lagt om. Nå har vi en stige som er mer tilpasset det nye utdanningsløpet. Vi er også glade for at en med dette anerkjenner at LIS1 er en del av LIS-utdanningen.

Det nye systemet innebærer at de fleste leger i sykehusene som tilhører Spekter-området vil oppnå den høyeste lønnskategorien ett år tidligere enn før, ifølge Utne. I dag når de fleste legene dette lønnsnivået etter fem år (inkludert LIS1). Med det nye systemet vil de nå dette nivået etter fire år.

Fjerner «tellende tjeneste»

Til nå har lønnen til disse LIS-ene blitt justert som følge av «tellende tjeneste». Nå fjernes begrepet og lønnen skal isteden justeres som følge av antall år legen har jobbet i den gjeldende spesialiteten.

– I praksis vil dette være veldig likt som den gamle ordningen, forklarer Utne.

Den nye ordningen vil som dagens ordning være basert på legens praksis på en utdanningsinstitusjon, til forskjell fra for eksempel en ansiennitetsmodell hvor all erfaring ville vært tellende.

Likt for foreldre i permisjon

Det nye lønnssystemet innebærer også en endring for leger som blir foreldre.

I avtalen heter det at «leger i spesialisering som er borte fra arbeidet med rett til foreldrepenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, opprettholder lønn som om de var i arbeid i perioden».

– Dette gjør at vi får en avtale hvor leger i foreldrepermisjon ikke taper lønnsmessig, men har lik progresjon som andre. Dette er viktig av likestillingshensyn, sier Utne.

Gjelder ikke fra vanlig tidspunkt

Legeforeningen har imidlertid i den nye avtalen gått med på at virkningstidspunktet for lønnsoppgjøret for denne gruppen leger flyttes. Det er vanlig at lønnsendringen gjelder fra årets start 1. januar, men i år flyttes dette til 1. juli.

– Hvorfor har dere gått med på å flytte virkningstidspunktet?

FORSTÅELIG: – Det blir enklere å anvende og å forstå den nye ordningen, sier LIS Kine Haukelidsæter Haaverstad.

      
        Foto: Privat
FORSTÅELIG: – Det blir enklere å anvende og å forstå den nye ordningen, sier LIS Kine Haukelidsæter Haaverstad. Foto: Privat

– Vi vurderte at å flytte virkningstidspunktet var et nødvendig grep for å få handlingsrom til å gjøre de ønskede endringene i modellen.

Utne opplyser at det fortsatt gjenstår arbeid med den nye ordningen.

– Det gjenstår fortsatt noe arbeid med hvordan systemet skal implementeres og gjennomføres i praksis på sykehusene.

– Enklere

Kine Haukelidsæter Haaverstad er lege i spesialisering i gynekologi og fødselshjelp ved Sykehuset Levanger. Haaverstad synes det er bra at lønnsmodellen nå er oppdatert.

– Det blir enklere å anvende og å forstå den nye ordningen, siden den samsvarer bedre med den nye modellen for spesialistutdannelsen, sier Haaverstad, som også er tillitsvalgt for LIS-ene ved Gyn/føde-avdelingen.

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger om dette, sier Haaverstad, som trekker frem at avtalen også får følger for leger som har startet i én spesialisering og deretter byttet.

– En del av oss har vært i andre spesialiseringer og måttet starte «på scratch» lønnsmessig ved start i ny spesialisering. Med det nye systemet vil man, dersom man bytter før man har fullført en spesialisering, ha tidligere oppnådd lønnsnivå med seg videre inn i den nye spesialiteten, sier LIS-legen.

– Jeg synes det er positivt at man verdsetter erfaringen som legene har med seg fra en annen spesialitet, sier Haaverstad, som legger til at hun selv har byttet spesialitet.

Om det at den nye lønnsordningen først gjelder fra juli og ikke januar, sier Haaverstad:

– Man må gjøre noen ofre ved nye endringer. Vi får ingen lønnsøkning i de første seks månedene av 2020, men slik jeg ser dette så vil det totalt sett være en fordel med det nye systemet ved at man kommer raskere til neste lønnstrinn.

Powered by Labrador CMS