TILLITSVALGT: David Nystad er hovedtillitsvalgt for overlegene ved UNN Narvik og jobber til vanlig som anestesilege på UNN Narvik og som anestesilege på ambulansehelikopter ved UNN Tromsø. Foto: Privat
TILLITSVALGT: David Nystad er hovedtillitsvalgt for overlegene ved UNN Narvik og jobber til vanlig som anestesilege på UNN Narvik og som anestesilege på ambulansehelikopter ved UNN Tromsø. Foto: Privat

Hvorfor rasere lokale sykehus fordi folk ikke vil jobbe i Tromsø?

Kanskje det kan være produktivt, i stedet for å skyte på de små, å spørre hvorfor det er så problematisk å rekruttere fagfolk til Tromsø.

Publisert Sist oppdatert

I LYS AV de siste dagers utspill i media har legene i Narvik et behov for å komme med en uttalelse. Vi kan ikke stille oss bak uttalelsene til Foretakstillitsvalgt for Overlegene ved UNN HF, ei heller kjenner vi oss igjen i uttalelser fra andre tillitsvalgte     ved UNN Tromsø.

Helse Nord har, med bakgrunn i bestilling fra Helseministeren, startet en utredning av fremtidig bærekraftig helsetjenester for befolkningen i Nord. Saken er begrunnet i at det mangler fagfolk ved sykehusene i Nord - Norge, noe som har medført innleie av dyre vikarer. Helse Nord beskriver situasjonen som en bemanningskrise. Dog er det de store sykehusene i Nord som har helt klart størst utfordringer med bemanning og bruk av vikarbyrå. Vi finner det derfor merkelig at Helse Nord tenker at løsningen på bemanningsproblemet er å legge ned akuttfunksjoner ved lokalsykehusene, hvor man i mye mindre grad har tilsvarende bemanningsproblemer.

Det er naivt å tro at nedleggelse av akuttfunksjoner ved lokalsykehusene vil medføre at fagfolkene flytter til Bodø og Tromsø. Tvert imot vil sannsynligvis fagfolkene og deres familier flytte sørover. Nettoeffekten vil være ytterligere avfolking av Nord - Norge.

RESSURS. Hvorfor evner vi ikke å se lokalsykehusene som den ressursen de faktisk er? Sykehusene i Narvik og Harstad ferdigbehandler hhv. 95% og 96% av alle akuttinnlagte pasienter lokalt (akuttgruppe 1 sine egne tall fra SKDE). I tillegg løser lokalsykehusene oppgavene både mer effektivt og betydelig billigere enn ved mer spesialiserte sykehus (kostanden er omtrent 1/3 -1/4). Det er nettopp fordi vi har generalistkompetanse og ser hele mennesket, at vi kan behandle et bredt spekter av sykdommer, og ser helheten i pasientbehandlingen. Generalistkompetansen handler om både den formelle, men også realkompetansen man opparbeider seg ved å arbeide på lokalsykehus. I tillegg er samarbeidet på tvers av spesialiteter svært godt i mindre miljøer.

I tillegg signaliserer Foretakstillitsvalgte at generell kirurgi ikke eksisterer. Dette er direkte faktafeil. Tvert imot har spesialitetskomiteen hatt dette som satsningsområde side 2015. Ideelle organisasjoner, som Røde Kors og Leger uten Grenser, ble svært bekymret da man i Norge en periode stoppet utdanning i generell kirurgi. Generell kirurgi er hovedspesialitet i resten av verden, og et premiss for å jobbe i utlandet. Det er dessuten vår erfaring fra leger i spesialisering at dette er en spesialitet de ønsker å utdanne seg i.

ROBUST. Det er flere eksempler på at det går godt an å etablere robuste fagmiljøer også på de mindre sykehusene. Ett eksempel hos oss er røntgenavdelingen, hvor man over de siste ti årene har rekruttert og etablert et godt fagmiljø. Det er riktig at røntgenavdelingen ved UNN Tromsø mangler leger. Der er det heller ikke søkere, hverken til overlegestillinger eller utdanningsstillinger. Det i seg selv er svært dramatisk. Helse Nord hevder det ikke handler om penger, men tilgang på fagfolk. Da er det paradoksalt at vi i Narvik har en lokal lege som ønsker å utdanne seg til røntgenlege (den eneste søkeren i UNN), men hvor ledelsen ikke viser vilje til ansettelse, begrunnet i nettopp økonomi.

Premisset for byggingen av Nye UNN Narvik var nettopp at alle akuttfunksjoner innenfor både somatikk, psykiatri, rusbehandling og primærhelsetjeneste skulle samles i et pilotsykehus som en modell for fremtidig bærekraftig helsetjeneste. Byggene er fullt ut bygget etter denne planen. Forslagene som ligger på bordet innebærer en ramponering av Nye UNN Narvik. Det kan vi ikke akseptere. Befolkningen vil neppe ønske å velge bort akuttfunksjoner som f.eks. trombolysebehandling av hjerneslag, til fordel for planlagt operasjon av trang forhud eller galleblære.

REKRUTTERING. Kanskje det kan være produktivt, i stedet for å skyte på de små, å spørre hvorfor det er så problematisk å rekruttere fagfolk til Tromsø. Kan det være andre faktorer? Arbeidsmiljø? Samarbeid? Ledelse? Byråkrati? Boutgifter?

Overleger og yngre leger ved kirurgisk, medisinsk, gynekologisk, anestesi/operasjon, poliklinikk og radiologisk avdeling UNN Narvik

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS