KRITISKE: Jon Helle fra overlegene, Kjell-Morten Myhr fra nevrologiforeningen og Stein Sundstrøm fra Onkologisk forening er bekymret over forslaget fra HINAS. Foto:
KRITISKE: Jon Helle fra overlegene, Kjell-Morten Myhr fra nevrologiforeningen og Stein Sundstrøm fra Onkologisk forening er bekymret over forslaget fra HINAS. Foto:

Leger advarer mot hemmelige priser

Ni ulike legeforeninger har levert høringssvar i saken om hemmelige anbudspriser på legemidler. Alle er kritiske.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legemidler inngitt i offentlige anbud har vært offentlige siden 1995, men etter at Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) ble innlemmet i Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS), mener etaten at prisene er å regne som forretningshemmeligheter og må unntas offentlighet.

Saken er nå ute på høring med svarfrist til utgangen av denne måneden.

«Norsk nevrologisk forening støtter ikke hemmelighold av avtalepriser på legemidler og anser det som svært uheldig om en slik ordning innføres», skriver Kjell-Morten Myhr, foreningens nestleder i høringssvaret som er overlevert Den norske legeforening.

Undergrave pasientens tiltro
Forslaget fra HINAS innebærer at enhetsprisen på alle legemidler som sykehusene kjøper inn, skal hemmeligholdes, blant annet legemidler til behandling av multippel sklerose (MS).

Hvert år utarbeider spesialistgrupper i LIS anbefalinger basert på innkomne anbud og faglige vurderinger. Ordningen gjør at helseforetakene oppnår betydelige rabatter og sparer store summer hvert år, men forutsetter at helsepersonell er lojale til anbefalingene og at beslutningene kan «kommuniseres og diskuteres åpent til pasienter og pårørende», påpeker Kjell-Morten Myhr ved nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

«Norsk nevrologisk forening mener at hemmelighold av priser lett vil undergrave forståelsen og derved lojaliteten til «LIS-anbefalinger» og likeledes undergrave pasientenes tiltro til anbefalinger og beslutninger i behandling av den enkelte pasient», skriver Myhr.

Fakta om hemmelige anbudspriser * I mars i år varslet HINAS, i et brev sendt alle helseforetak, at legemiddelpriser inngitt i offentlige anbud ikke lenger skal være offentlige. * Kravet om hemmelighold vakte sterke reaksjoner både internt i LIS, i apotekmiljøet, blant sykehusleger, i deler av legemiddelindustrien, jurister og politikere.   * En arbeidsgruppe ble satt ned for å utrede praksisendringen nærmere. Flertallet i arbeidsgruppen konkluderte med at enhetspriser er å anse som forretningshemmeligheter og må unntas offentlighet. Bare Torfinn Aanes, tidlige leder i LIS, var uenig – og mener åpenhet bør være hovedregelen. * Arbeidsgruppens sammensetning ble kritisert for å være ensidig. * Dagens Medisin avdekket at apotekene fortsatt klistrer prislappen på H-resepter. LMIs Karita Bekkemellem stemplet apotekenes praksis som ulovlig, men apotekbransjen viste til regelverket som pålegger dem å påføre pris. HOD var uenig i tolkningen, men apotekene har foreløpig ingen planer om å endre praksis. * I september ble det første LIS-seminaret avholdt der prisene for første gang ikke er offentlig kjent. * Praksisen med ikke-offentlige enhetspriser er nå ute på høring med svarfrist 30. november.

– Hemmelighold ikke mulig
Også styret i Norsk onkologisk forening (NOF), har diskutert saken, og konkluderer med at rabatten må være offentlig.  

«Vi kan ikke skjønne at en ev. hemmeligholdelse er mulig å opprettholde, all den stund apotekene vet markeds- og maksimalpriser. Dette er opplysninger som det neppe er mulig å holde hemmelig for ev. konkurrerende firmaer, dersom de ønsker å finne ut av det», heter det i brevet signert leder Stein Sundstrøm.

– Hindre kontroll
I høringssvaret fra Norsk revmatologisk forening listes det opp hele 11 grunner for at legegruppen ikke støtter hemmelighold av avtalepriser. De peker blant annet på at dette ikke ivaretas pasienters rett til helsehjelp og pasienters medbestemmelsesrett. De mener hemmelighold vil være til hinder for klage og ettergåelse av helsehjelp ved for eksempel bytte av legemidler til biotilsvarende.

Videre peker de på at åpenhet av avtalepriser har «fungert på en utmerket» måte i alle år, og at dette også er hovedregelen i våre naboland. Hemmelighold vil også være til hinder for kontroll og kritisk innsyn fra media, skriver fungerende leder Bertha Storestund.  

Uklart rettsgrunnlag
Norsk overlegeforening (Of) peker på at det er viktig med åpenhet i lege-pasient relasjonen også når det gjelder økonomiske forhold som kan være en del av vurderingsgrunnlaget for valg av medikament. Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, er også Helsedirektoratet uenig med HINAS i denne saken.

«Det juridiske grunnlaget for hemmelighold fremstår ikke som entydig og Of støtter Helsedirektoratets vurdering om at det ikke i tilstrekkelig grad finnes rettslig grunnlag for hemmelighold etter at avtale med leverandør er inngått», skriver leder Jon Helle.

Avgjøres i januar
Også uttalelsene fra Praktiserende spesialisters landsforening, Norsk forening for dermatologi og venerologi Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær og Norsk forening for klinisk farmakologi (NFKF) er utelukkende negative til praksisendringen.

«Rutinen som foreslås i høringsskrivet er ikke implementerbar i norske sykehus, også fordi årsaken til etablering av den fremstår som uklar», skriver nestleder i NKFK, Tormod Bjånes.

Flere av foreningene støtter derimot forslaget fra tidligere leder i LIS, Torfinn Aanes, som tok dissens i arbeidsgruppen som utredet dette i HINAS.

Den norske legeforeningen kommer til å sende inn ett felles høringsforslag etter at saken er behandlet i sentralstyret.

De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene skal ta endelig stilling til saken i et møte i januar neste år.

Les flere saker om hemmelige legemiddelpriser

Powered by Labrador CMS