«Høyere priser, svekket legetillit og økt korrupsjonsfare»

Et stort flertall av høringsinstansene advarer mot konsekvensene av hemmelige legemiddelpriser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I forrige uke gikk fristen ut for å levere innspill i høringsrunden om hemmelige legemiddelpriser i offentlige anbud. Det er Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS), som nå er en del av Sykehusinnkjøp, som har fremmet forslaget. Av totalt 18 høringssvar som er publisert på HINAS sine nettsider, er 13 negative.

Bare Legemiddelindustrien, American Chamber of Commerce in Norway (AmCham) og Landsforeningen for slagrammede støtter forslaget. Kreftforeningen og Sykehusapotekene inntar en slags mellomposisjon i sine svar.

Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, er Helsedirektoratet uenig i HINASs juridiske tolkninger. I tillegg har en rekke legegrupper i Legeforeningen pekt på uheldige konsekvenser av den varslede praksisen.

Frykter svektet priskonkurranse
Nå går også sentrale aktører som Statens legemiddelverk (SLV), Folkehelseinstituttet (FHI), Oslo universitetssykehus (OUS) og Apotekforeningen imot forslaget.

SLV mener hemmelighold om rabattene vil gjøre det vanskeligere for legen å formidle til pasienten hvorfor det ene preparatet fortrekker fremfor det andre.

«Innenfor noen terapiområder vil dette ha stor betydning for sykehusbudsjettene. Det kan igjen føre til svekket priskonkurranse mellom tilbyderne hvis det blir vanskeligere for anbudsvinneren å oppnå en stor del av salgsvolumet. Resultatet kan bli at Sykehusinnnkjøp ikke får så gode pristilbud som før, og færre pasienter kan behandles for de samme ressursene», skriver direktør Audun Hågå i SLV.

Han advarer også mot «mindre tillit til helsepersonells beslutninger».

FHI vil ha ny utredning
Camilla Stoltenberg, direktør i FHI, mener forslaget vil føre til mindre åpenhet rundt offentlig ressursbruk innen legemiddelområdet. Hun peker på at helseøkonomiske analyser og forskning på området vil bli svekket.

FHI karakteriserer drøftingen fra HINAS som «snever». I likhet med flere andre instanser ber de om at settes ned et nytt, uavhengig og bredere sammensatt utvalg for å utrede mulige konsekvenser av endringsforslaget.

Apotekforeningen mener høringsnotatet trekker en «overraskende bastant og ensidig konklusjon». De advarer mot at hemmelighold kan gi et økt grunnlag for inhabilitet og mistanker om korrupsjon.

Tror prisene blir høyere
Legemiddelkomiteen ved OUS mener at systemet som HINAS ønsker seg vil legge til rette for et «konkurransevridende system». Årsaken er at enkelte tilbydere vil klare å skaffe seg de taushetsbelagte enhetsprisene, mens mindre aktører med færre lokale ressurser, gis mindre muligheter.

De peker på at utredningen fra HINAS etterlater en rekke ubesvarte spørsmål. De spør blant annet om prisene kan publiseres på intranett. Hvis svaret er nei, lurer de på hvordan HINAS ser for seg at de som trenger tilgang til prisene skal tilegne seg dette.

Også LIS fagråd er bekymret for at hemmeligholdet vil svekke konkurransen i markedet, og føre til høyere legemiddelpriser. Uten kjennskap til avtalepriser vil forskriverne mangle et viktig insentiv til å velge mest fordelaktige alternativ, skriver leder i fagrådet, Gustav Lehne.

Farmasiforening: Nødvendig for å gjøre jobben
Også Norges Farmaceutiske forening og Norske Sykehusfarmasøyters Forening er kritiske. Sistnevnte mener åpenhet om prisene er nødvendig for at helsepersonell skal kunne utføre arbeidet sitt på en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv måte.

«I praksis må alle leger ha kjennskap til hva som er kostnadseffektiv terapi innen sine fagfelter, samtlige sykepleiere som bestiller medisiner til post må ha kjennskap til legemiddelkostnadene, administrativt personell som håndterer kostnader, attesterer fakturaer, kontrollerer pakksedler osv må også kjenne til prisene», skriver foreningen.

Går mot internasjonale råd
Senter for medisinske etikk ved Universitetet i Oslo og institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, har også innsigelser mot forslaget. UiB-gruppen omtaler hemmelige legemiddelpriser som et «demokratisk problem».

Praksisen bryter med helsepolitisk tradisjon og er på kollisjonskurs med internasjonale og vitenskapelige anbefalinger, ifølge professor og gruppeleder Ole Frithjof Norheim.

De peker på at en Lancet-kommisjon og et FN-panel mener det er gunstig for land å dele informasjon om legemiddelpriser. «Vi ser ikke gode argumenter for hvorfor Norge skal gå imot anbefalinger fra sentrale internasjonale aktører», skriver de universitetsansatte.

De administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene skal etter planen avgjøre saken i et møte i januar.

Les alle sakene våre om hemmelige legemiddelpriser her

Powered by Labrador CMS