OVERLEVERTE: Claus Jervell da Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery skulle motta utredning fra Mannsutvalget, onsdag.

Dette er Mannsutvalgets forslag

Mannsutvalget kommer med til sammen 35 forslag. 

Publisert Sist oppdatert

1: Endre foreldrepengeordningen og rettigheter i forbindelse med fødsel

2: Styrke nybakte fedre og medmødres rolle og rettigheter

3: Etablere trepartssamarbeid for bedre arbeid/familie-balanse i mannsdominerte bransjer

4: Utvide meklingsplikten ved samlivsbrudd og foreldrekonflikter til seks timer før det kan reises sak for domstolene

5: Styrke domstolenes mulighet til å idømme delt bosted

6: Legge kompetansen til å flytte barnet innenlands til foreldreansvaret

7: Innføre økonomiske ordninger som fremmer likestilling

8: Utrede lovfestet rett til ulønnet permisjon for omsorgsarbeid for personer utenfor den nærmeste familien

9: Utrede rettslig rammeverk for barn i familier med flere enn to omsorgspersoner

10: Innføre lekbasert læring i barnehagen

11: Innføre fleksibel skolestart

12: Innføre mer praktisk og variert skolehverdag

13: Styrke alternative opplæringsløp i videregående opplæring

14: Sikre rett til læreplass

15: Endre poengberegningen på vitnemålet fra grunnskolen og videregående opplæring

16: Gjennomføre en nasjonal satsing for at flere unge skal velge og gjennomføre kjønnsutradisjonelle utdanningsprogram på yrkesfag

17: Gjennomføre en nasjonal satsing for at flere menn skal velge og gjennomføre helse-, omsorgs, sosial- og pedagogiske fag i høyere utdanning

18: Endre opptaksregler til høyere utdanning

19: Økt innsats for psykososialt arbeidsmiljø, og mot trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet

20: Nedsette et mannshelseutvalg

21: Utrede et nasjonalt screeningprogram for prostatakreft

22: Gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for gutter og menn

23: Gjennomføre en satsing på seksuell helse

24: Øke helsepersonells kunnskap om menns helseutfordringer for å utnytte potensialet ved konsultasjon bedre

25: Styrke innsatsen for å forhindre selvmord

26: Styrke tilbudene i psykisk helsevern, rusbehandling og fengsler

27: Etablere flere møteplasser for gutter og menn

28: Motvirke sosiale forskjeller i barn og unges fritidsaktiviteter

29: Etablere et fritidsklubbtilbud i alle kommuner

30: Gi bedre hjelp til ofre for ikke-familiær vold

31: Styrke hjelpetilbudet til personer som utøver vold i nære relasjoner

32: Innføre kjønnsnøytral formålsbestemmelse i likestillings- og diskrimineringsloven

33: Innføre mer effektive virkemidler i likestillingspolitikken

34: Revidere statistikksider og indikatorer for kjønnslikestilling

35: Skaffe mer forskning og kunnskap om menns likestillingsutfordringer

 

Powered by Labrador CMS