RAPPORT: Før jul i fjor leverte Proba samfunnsanalyse en evaluering av Systemet for nye metoder. Her har helseministeren akkuratt hadde fått overlevert evalueringsrapporten. Foto: Vidar Sandnes

RAPPORT: Før jul i fjor leverte Proba samfunnsanalyse en evaluering av Systemet for nye metoder. Her har helseministeren akkuratt hadde fått overlevert evalueringsrapporten.

Foto: Vidar Sandnes

Gir helseregionene i oppdrag å gjennomgå unntaksordningen

Helseminister Ingvild Kjerkol har i dag gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomgå unntaksordningen i Systemet for nye metoder.

Publisert Sist oppdatert

Før jul i fjor leverte Proba samfunnsanalyse en evaluering av Systemet for nye metoder, systemet hvor det besluttes om for eksempel et legemiddel skal tas i bruk i spesialisthelsetjenesten. En av anbefalingene var å gjennomgå dagens unntaksordning.

I dag er hovedregelen at behandlinger og legemidler som vurderes av Beslutningsforum, ikke kan tas i bruk imens vurderingen pågår. Det er likevel en åpning for unntak. Det kan innvilges unntak for grupper eller enkeltpasienter.

Den 10. juni vedtok Stortinget å be regjeringen om å gjennomgå praktiseringen av unntaksordningen.

– I dag gir vi et oppdrag til helseregionene om å gå igjennom praktiseringen av unntaksordningen i tråd med Stortingets vedtak, sier helseminister Ingvild Kjerkol.

Hun uttaler at oppfølgingen av evalueringen har vært en prioritet for regjeringen, og at det pågår arbeid i Nye metoder som vil bedre systemet og bidra til større åpenhet i prioriteringsbeslutninger.

– Vi har gitt helseregionene og aktørene i Nye metoder en felles pakke i januar som de er godt i gang med å jobbe med. Samtidig har Stortinget denne våren behandlet stortingsmeldingen om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og sluttet seg til felles prinsipper for prioritering i hele helse- og omsorgstjenesten. Det er et stort og viktig steg.

Helseregionene skal legge de reviderte prinsippene for prioritering til grunn fremover.

Om Nye metoder i det reviderte oppdragsdokumentet står det:

«Stortinget har behandlet Meld. St. 28 (2020-2021) om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og sluttet seg til felles prinsipper for prioritering i hele helse- og omsorgstjenesten. De regionale helseforetakene skal legge de reviderte prinsippene for prioritering til grunn. Det vises til stortingsbehandling av Dokument 8:233 S (2021-2022) og Innst. 359 S (2021-2022). De regionale helseforetakene skal i samarbeid, og under ledelse av Helse Vest RHF, gjennomgå praktiseringen av unntaksordningen i system for Nye metoder.

De regionale helseforetakene skal herunder vurdere om unntaksordningen praktiseres i tråd med premissene i Prop. 55 L (2018-2019) og undersøke variasjon i praktiseringen av unntak for enkeltpasienter. Arbeidet skal vurdere forslag til forbedringer og eventuelle behov for endringer i ordningen. Gjennomgangen skal også vurdere sammenhengen mellom unntaksordningen i Nye metoder og ordninger for tilgang til utprøvende behandling, som for eksempel «compassionate use program», godkjennings-fritak eller kliniske studier.»

Powered by Labrador CMS