ØKNING I VENTETID I SPESIALISTHELSETJENESTEN: Flere pasienter fikk helsehjelp i somatiske sykehus, psykisk helsevern og rusbehandling i 2022, men ventetiden økte.
ØKNING I VENTETID I SPESIALISTHELSETJENESTEN: Flere pasienter fikk helsehjelp i somatiske sykehus, psykisk helsevern og rusbehandling i 2022, men ventetiden økte.

Ventetiden i spesialisthelsetjenesten økte i 2022

Den gjennomsnittlige ventetiden i spesialishelsetjenesten økte i 2022 sammenlignet med året før. Unntaket er ventetiden for rusbehandling. Det viser ferske tall fra Helsedirektoratet.

Publisert

Flere pasientar fikk helsehjelp i somatiske sykehus, psykisk helsevern og rusbehandling i 2022 sammenlignet med 2021. Samtidig økte ventetid og antall fristbrudd innen somatikk og psykisk helsevern, mens det er en nedgang innen rusbehandling.

Det viser tall som spesialisthelsetjenesten har rapportert til Norsk pasientregister.

Somatikk

Ifølge tall fra Helsedirektoratet økte ventetiden i spesialisthelsetjenesten fra 61 dager i 2021 til 66 dager i 2022.

Ventetiden er størst i somatikken, som behandler fysiske sykdommer. Der var ventetiden i gjennomsnitt 68 dager i fjor, sammenlignet med 63 dager i 2021.

Rundt 2,08 millioner pasienter fikk behandling ved somatiske sykehus i løpet av 2022, noe som er en økning på 2,6 prosent fra året før. Både antall døgnopphold, antall dagbehandlinger og antall polikliniske konsultasjoner økte.

Psykisk helsevern og rusbehandling

Ventetiden for psykisk helsevern for voksne, barn og unge økte også i samme periode. Unntaket er rusbehandling, som hadde en kortere ventetid i fjor sammenlignet med året før.

Nesten 168 000 personer fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne i 2022. Det gir en økning på tre prosent fra samme periode året før. Det er økt døgnaktivitet, men en reduksjon i antall polikliniske konsultasjoner.

33 500 personer tok i mot helsehjelp i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2022, som er en økning på to prosent fra året får. Også for dette tjenesteområde er det økt døgnaktivitet i 2022, mens vi ser nedgang i antall polikliniske kontakter.

Når det gjelder helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge i 2022, fikk 68.000 personer dette. Det er en økning på fem prosent fra 2021. Samtidig er det også innen dette området en reduksjon i de polikliniske kontaktene sammenliknet med samme periode året før.

Avtalespesialister utfører mer enn 20 prosent av

I somatikk utgjorde avtalespesialistene omtrent 21 prosent av den totale polikliniske aktiviteten, mens den var 23 prosent innen psykisk helsevern for voksne . I somatikk behandla avtalespesialistene litt over 1 090 000 pasienter i 2022, som er en økning på rundt 10.000 pasienter fra 2021. Antall konsultasjoner var på 2.509.260, som er litt mindre enn året før. Innen psykisk helsevern behandlet avtalespesialistene litt over 52.500 pasienter som er en liten økning fra året før. Antall konsultasjoner var på 644.580, som er noe mindre enn i 2021.

Powered by Labrador CMS