BER HELSE NORD SI NEI: Nina Holte, Carina L. Kaspersen, Annveig Hoff og Lena-Kristin Nerdal ber Helse Nord-styret omgjøre vedtaket om flytting av Psykisk helse- og rusklinikken, gjort av Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).  Foto: Privat

BER HELSE NORD SI NEI: Nina Holte, Carina L. Kaspersen, Annveig Hoff og Lena-Kristin Nerdal ber Helse Nord-styret omgjøre vedtaket om flytting av Psykisk helse- og rusklinikken, gjort av Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). 

Foto: Privat

UNN-overleger advarer mot samlokalisering

Over 30 overleger ved Psykisk helse- og rusklinikken i ved Universitetssykehuset i Nord-Norge advarer Helse Nord-styret om følgene av å si ja til å samlokalisere klinikken med det somatiske sykehuset i Tromsø.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Styret i Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) vedtok i mai å bygge nytt psykisk helse og rus-bygg i Breivika i Tromsø. Der ligger også den somatiske delen av sykehuset.

Helse Nord-styret skal behandle saken i et ekstraordinært styremøte den 30. juni. Sakspapirene og innstillingen er ikke publisert ennå. 

Fordeler og ulemper
Både tomten på Åsgård og den i Breivika har både fordeler og ulemper, konkluderte en prosjektgruppe ledet av Sykehusbygg i konseptvalgfasen.

  • I en tidligere versjon av denne saken sto det at det var Sykehusinnkjøp som ledet gruppen. DM beklager feilen. 

Lokalene på Åsgård, der psykisk helse- og rusbygget ligger i dag, ligger noe skjermet fra øvrig bebyggelse og i naturskjønne omgivelser, men byggene er også gamle og nedslitte.

Plasseringen måtte derfor veie fordelene med å kontinuere driften på en skjermet, stor tomt på Åsgård opp mot de effektene som tettere knytning til somatikk og utdanningsinstitusjoner kan bidra med i Breivika. For flertallet i UNN-styret var det fordelene ved Breivika som veide tyngst.

Vedtaket er ikke til det beste for våre pasienter, særlig ikke de sykeste. UNN-overleger

– Ikke til det beste for pasientene
Men overleger ved den største klinikken ved UNN i Tromsø, Psykisk helse- og rusklinikken, er overrasket over og kritiske til UNN-styrets vedtak.

– Vedtaket er ikke til det beste for våre pasienter, særlig ikke de sykeste. Dette er en gruppe pasienter som i liten grad klarer å stå opp for egne behov, eller delta i samfunnsdebatten. Deres behov, blant annet for tilpassede arealer og egnede omgivelser, må tas mer på alvor, skriver Nina Holte, seksjonsoverlege akuttpsykiatrisk seksjon, Carina L. Kaspersen, konstituert overlege akuttseksjonen, Annveig Hoff, overlege døgnseksjonen og Lena-Kristin Nerdal, overlege alderspsykiatrisk seksjon og vara klinikktillitsvalgt Overlegeforeningen, i brevet til Helse Nord-styret.

Brevet er også signert av 30 andre overleger på sykehuset.

De ansatte understreker at de setter pris på at det skal bygges et nytt og moderne bygg.

– Først og fremst er det en gledelig nyhet for pasientene våre, som er de som skal benytte seg av det tilbudet vi gir. Som gruppe er vi ikke imot samlokalisering av psykiatri og somatikk som sådan, men spørsmålet i denne saken er på bekostning av hva og hvem? Spør de seg.

Mener argumentene ikke holder
For administrerende direktør Anita Schumacher og flertallet i UNN-styret var fordelene med samlokalisering med somatikken et viktig argument da de stemte for flytting. Det er ikke de ansatte enige i:

– For våre pasienter kan det være krevende å se eget behov for helsehjelp, å samarbeide om nødvendige tiltak, og ikke minst å orientere seg, forflytte seg, og å vente på ulike undersøkelser på et stort somatisk sykehus. Da har det mindre betydning om transporttiden til somatisk avdeling er to eller ti minutter.

Styret i UNN viste også til pasienter med alvorlige psykiske lidelser har dårligere helse og kortere liv enn gjennomsnittet i befolkningen og mente at dette var et argument for å flytte klinikken nærmere den øvrige sykehusmassen.

– Det er et tilsynelatende plausibelt argument, men sammenhengen mellom psykisk og somatisk helse handler imidlertid først og fremst om helt andre ting enn lokalisering.

– Vi kjenner ingen litteratur, forskning eller praksis som viser at det å plassere bygninger for psykiatri og somatikk ved siden av hverandre gir bedre psykisk og somatisk helse eller lavere dødelighet.  Det vi derimot vet er at det i mye større grad handler om ressurser over tid, gode strukturer, oppfølging og behandling, argumenterer overlegene.

Ber Helse Nord om å lytte
UNN-direktøren argumenterte i sin innstilling til styret at beliggenheten på Åsgård kan gi signaler om at denne virksomheten skal skjermes fra resten av samfunnet. «En holdning som vil være krevende å motvirke ved fortsatt virksomhet på Åsgård», skrev hun.

– Vi mener at avstigmatisering primært må arbeides med på andre måter enn ved samlokalisering, og at utsagn som dette i seg selv kan bidra til å opprettholde stigma, parerer de ansatte, og viser også til at brukerne har vært tydelige på at de ikke mener stigmatisering er et argument for flytting av Psykisk helse- og rusklinikken til Breivika.

Nå håper de at Helse Nord-styret vil lande på en annen konklusjon enn UNN-styret gjorde.

– Vi ber Helse Nord-styret lytte til argumentasjonen og de unisone rådene fra fagfolk og brukere, og gjøre sitt vedtak i tråd med disse rådene, til beste for pasientene, oppsummerer de.

Powered by Labrador CMS