LAGSPILLER: Et av funnene i BCG-rapporten om Helseplattformen som overrasket mest, var tillitsutfordringer mellom partene, skriver Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge HF. Foto: Jenny Baksaas

Helseplattformen: Vi må bygge tillit

For å finne gode løsninger må vi bygge tillit og være gode lagspillere. Det bygger tillit hvis ansatte opplever at feil rettes og brukervennligheten bedres.

Publisert

HELSE MIDT-NORGE HAR en strategi med fire strategiske mål. Ett av de er at vi er gode lagspillere. I det ligger det at vi ønsker å være gode lagspillere internt på arbeidsplassen vår, men også gode lagspillere med andre avdelinger og klinikker og ikke minst gode lagspillere med andre helseforetak, med kommunene inkludert fastlegene, med private samarbeidspartnere og brukerne.

En forutsetning for å lykkes med lagspill er at det er tillit mellom de ulike aktørene. Etter det som har vært en svært krevende innføring av Helseplattformen ved St Olavs hospital, fikk vi nylig overlevert en ekstern evaluering fra Boston Consulting Group (BCG). Rapporten peker på en rekke forbedringsområder og gir oss råd om tiltak vi bør iverksette for å lykkes med videre innføring. Et av funnene som overrasket dem mest var tillitsutfordringer mellom partene. Selvfølgelig er det mer krevende å opprettholde tillit når det oppstår problemer som truer pasientsikkerheten, når ansatte får en svært krevende hverdag og det blir en diskusjon om hvem som bærer ansvaret. Likevel er det kun én vei ut av problemene. For å finne gode løsninger må vi bygge tillit og være gode lagspillere. Det bygger tillit hvis ansatte opplever at feil rettes og brukervennligheten bedres.

HELHETLIG. Jobben vår som ledere i helsetjenesten er å bidra til å bygge en felles helsetjeneste. Pasientene skal møte en sammenhengende og koordinert helsetjeneste uansett om vi representerer ulike aktører og forvaltningsnivåer. Dette er ikke enkelt og kanskje den største utfordringen vi møter som ledere i helsetjenesten. Ikke minst er dette vanskelig fordi ressursene er og alltid vil være begrenset i forhold til de forskjellige behovene aktørene mener er nødvendig. I stedet for å søke en felles løsning er det fort gjort å peke på at samarbeidspartnerne våre ikke leverer i tråd med hva vi mener er deres oppgave.

Selvfølgelig er det mer krevende å opprettholde tillit når det oppstår problemer som truer pasientsikkerheten.

Som ledere er det en klar forventning til at vi ikke skal skape et motsetningsforhold til dem vi skal samarbeide med. I lagspill er det å ha respekt for både medspillere og motspillere en nødvendig forutsetning for å lykkes. Det at vi har ulikt ståsted og ulike ferdigheter er tilsvarende viktig.

KLOKSKAP. Jeg har vært opptatt av ledelse gjennom årene og har snakket mye om raushet og klokskap. Raushet overfor hverandre på individnivå, men også mellom enheter og institusjoner. Slik bygges fellesskap og tillit. Jeg har i arbeidet mitt møtt mange fantastisk intelligente mennesker, men det er ikke slik at det nødvendigvis er en direkte korrelasjon mellom intelligens og klokskap. Noen er nok født kloke, men jeg er overbevist om at klokskap også kan utvikles. Det å bruke energi på å forstå hvordan andre tenker kan være en god start for å finne konstruktive løsninger og utvikle klokskap.

Skal vi kunne møte framtidens utfordringer slik det beskrives i utredningen «Tid for handling» av Helsepersonellkommisjonen, trenger vi et tett samarbeid med kommunene inkludert fastlegene. Da må innstillingen være å gjøre hverandre gode og finne løsninger som ivaretar pasientenes behov for en fremragende helsetjeneste. Nå er det nok en del lagspill som stoppes ut fra økonomiske betraktninger selv om viljen er til stede. Jeg er enig med professor Jon Magnussen i det at rammebudsjetter kan, i motsetning til innsatsstyrt finansiering, bidra til at «sykehusene kan prioritere viktige oppgaver som beredskap, samhandling med primærhelsetjenesten og forebygging uten å være bekymret for at dette fører til tap av inntekter».

Du må gjerne heie på oss.

LAGSPILL. Det er også mye glede i å være en lagspiller å bygge fellesskap på tvers av enheter og organisasjoner. Jeg har fått følge forskningsgrupper som har bidratt til «landslag» i forskning. Tilsvarende har vi etablert et svært godt samarbeid mellom de fire helseregionene. Når vi framstår som en felles nasjonal spesialisthelsetjeneste som eksempelvis gjennom felleseide selskaper og Beslutningsforum, så bidrar vi til å være gode lagspillere, men også til å sikre en likeverdig helsetjeneste. Det er alltid kjekkere å lykkes sammen.

Dette er også et godt utgangspunkt for å rekruttere unge mennesker til helsetjenesten. Studenter som er i praksis eller i sommerjobb vil alltid gjøre en vurdering av den arbeidsplassen. En arbeidsplass med god samhandling og lagspill, som ivaretar nye personer og sikrer god faglig utvikling, vil sannsynligvis være vinnerne i et stramt arbeidsmarked i framtiden.

HELSEPLATTFORMEN. Jeg har en jobb å gjøre som administrerende direktør i Helse Midt-Norge for å bidra til å løse de krevende utfordringene ansatte står i rundt innføringen av et nytt system. Jeg har også ansvar for å sikre godt lagspill og tillit mellom aktørene som er eller vil bli en del av fellesskapet rundt Helseplattformen. Det vil jeg aldri lykkes med alene, men vi vil lykkes sammen fordi viljen til lagspill er stor hos alle aktørene. Tillit må bygges over tid. Vi har et felles mål om én journal mellom sykehus og kommunene inkludert fastlegene. Pasientene og brukerne forventer at vi lykkes med dette. Du må gjerne heie på oss.

Powered by Labrador CMS