STOR VARIASJON I LØNN: Det er stor variasjon i lederlønningene i de ulike regionale helseforetakene viser en sammenstilling Dagens Medisin har gjort.

Dette tjente helsetoppene i 2022

Alle de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene hadde en samlet godtgjørelse på over to millioner kroner i fjor. Det viser lønnsrapportene for 2022 som nylig ble styrebehandlet.

Publisert

Som Dagens Medisin har omtalt, hadde administrerende direktør i Helse Sør-Øst Terje Rootwelt, en samlet godtgjørelse på 3,2 millioner i 2022. 2.711.491 kroner av dette er lønn, mens det resterende er pensjonsopptjening og annen godtgjørelse. Fastlønnen hans ble riktignok fastsatt til krone 2.562.000 for 2022, men fordi han ikke tok ut normerte seks ukers ferie, fikk han utbetalt 2.711.491.

Med over tre millioner i lønn og godtgjørelse, er Rootwelt den soleklare lønnsvinneren av de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene (RHF-ene) i 2022.

Nestemann på listen er Stig Arild Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt som i fjor fikk utbetalt totalt 2.757.000 kroner i lønn og godtgjørelse, mens Inger Cathrine Bryne i Helse Vest til sammen fikk 2.645.000 kroner.

Helse Nord har hatt to administrerende direktører i 2022. Marit Lind overtok jobben (konstituert) i slutten av november, etter Cecilie Daee. Til sammen fikk disse to utbetalt 2.586.000 kroner i lønn og godtgjørelse i fjor.

Renate Larsen. Foto: Helse Nord

HOD: – Må være konkurransedyktige

Dagens Medisin har spurt helseminister Ingvild Kjerkol om hennes vurdering av lønnsnivået i de regionale helseforetakene, og fått svar fra statssekretær Karl Kristian Bekeng.

Bekeng begrunner lønnsnivået med at lederstillingene i sykehusene skal være attraktive for dyktige leger og klinikere.

– Da må det også være konkurransedyktige lønninger. De best betalte klinikerne i helseforetakene har en samlet lønn på nivå med toppledelsen. Som toppledere vil de ikke få utbetalt overtid eller andre tillegg til fastlønnen, svarer han.

Bekeng sier videre at han synes ikke det er unaturlig med variasjon mellom RHF-direktørene.

Han synes ikke variasjonen mellom direktørene er unaturlig:

– Foretaksgruppen under Helse Sør-Øst RHF er omtrent like stor som de andre tre helseregionene til sammen hvis man ser på antall ansatte og samlet budsjett. Det er derfor ikke unaturlig at lønnsnivået til øverste leder gjenspeiler dette.

Saken fortsetter under tabellen

Hvorfor så stor variasjon?

I forbindelse med denne saken har Dagens Medisin spurt styrelederne i de fire regionale helseforetakene om blant annet deres vurderinger når lederlønningene har blitt fastsatt og variasjonene i lederlønningene.

HELSE MIDT: Stig Slørdahl i Helse Midt er den nest best betale helsedirektøren når det kommer til samlet godtgjørelse.

Følgende spørsmål er stilt:

  1. Hvilke faktorer ligger til grunn når dere har fastsatt lønn til ledergruppen?
  2. RHF-lederlønninger skal følge «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel». Hvis de samme retningslinjene ligger til grunn for alle RHF-ene, hvorfor er det da så stor variasjon i lønn til administrerende direktør i de ulike RHF-ene?
  3. Hva er månedslønn til administrerende direktør brutto?
  4. Vil de nye retningslinjene som kom med eierskapsmeldingen i desember påvirke lønnsutviklingen i ditt RHF?

Svarer ikke om forskjellene

Renate Larsen sier at hun som styreleder i Helse Nord kun kan svare ut fra Helse Nords vurderinger. Hun svarer ikke på hvorfor det er så stor variasjon mellom helseforetakene.

– Vi forholder oss til Statens retningslinjer for lederlønn. Lønnen påvirkes også av konkurranseforholdet i markedet, erfaringen til lederen og tidspunktet lederen ble ansatt, sier hun.

Hun opplyser at månedslønnen for administrerende direktør i Helse Nord er 163.000 kroner.

På spørsmålet om de nye retningslinjene vil påvirke lønnsutviklingen i Helse Nord, svarer hun:

– I foretaksmøtet 15. desember 2022 fikk Helse Nord RHF i oppdrag om å oppdatere våre retningslinjer i lys av de nye retningslinjene fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det gjør vi nå i en styresak som skal behandles i styremøtet 31. mai.

Etter oppnådd resultat og innsats

Styreleder i Helse Midt Odd Inge Mjøen, svarer at styret for helseforetaket fastsetter lønn til administrerende direktør etter en vurdering av oppnådd resultat og innsats og at dette skjer en gang i året. Han opplyser også at lønn til mellomledere og andre i virksomheten justeres årlig gjennom det ordinære lønnsoppgjøret for ansatte og at det er det sentrale oppgjøret som er rammen.

Når det kommer til variasjonen mellom direktørene i helseforetakene sier han at dette kan skyldes flere grunner og variasjonen ser ut til å følge størrelsene på selskapene. Altså at lønnen er høyest i det største selskapet og lavest i det minste.

– Men det kan være andre forhold som er vektlagt ved ansettelse i stillingen, som at lønna skal være konkurransedyktig, reflektere kompetanse eller andre forhold. Det er derfor naturlig med en viss variasjon og jeg oppfatter ikke at det her er snakk om spesielt store forskjeller, sier han.

På spørsmålet om den videre lønnsutviklingen vil påvirkes av de nye retningslinjene svarer han følgende:

– Jeg mener det er naturlig at det er fokus på nivå på lederlønninger i offentlig sektor og at det gis føringer for hvordan dette skal forvaltes. I Helse Midt-Norge mener jeg vi har hatt en nøktern vurdering av lønnsnivå og regulering av lederlønninger, og det kommer vi til å fortsette med. Men det er kamp om dyktige medarbeidere og vi må kunne tilby konkurransedyktige vilkår. Jeg tror ikke at de nye retningslinjene vil skape problemer her.

I Helse Midt har direktøren en månedslønn på 181.088 kroner.

Flere faktorer som spiller inn

HELSE VEST: Administrerende direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne er nummer tre på lønnsstatistikken for samlet godtgjørelse for RHF-direktørene. Foto: Helse Vest

Agnes Landstad i Helse Vest sier det er styret som bestemmer lønn for administrerende direktør og at der flere faktorer som ligger til grunn for vurderingen:

– Fra ansvar, erfaring og kompetanse til hensyn til rekruttering, stabilisering, lønnsnivå i sektoren og at det regionale helseforetaket ikke skal være lønnsledende, sier hun.

Om de forholdsvis store forskjellene mellom foretakene, til tross for samme retningslinjer, svarer hun:

– De samme retningslinjene ligger til grunn, men de setter ikke en fast, lik lønn for administrerende direktører. Her spiller, blant annet, de samme faktorene inn som nevnt over.

Landstad sier styret i Helse Vest tar de nye retningslinjene til etterretning og legger til grunn at de blir tatt hensyn til i oppgjøret for ledelsen fra 2023.

I Helse Vest har administrerende direktør en månedslønn på 186.775 kroner.

Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel gjelder for hele ledergruppen, men også lederne ved de underliggende helseforetakene.

SE SAMLET OVERSIKT OVER LØNN FOR LEDERGRUPPENE I RHF-ENE UNDER:

Powered by Labrador CMS